งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : การศึกษาและจัดทำระบบ GIS การพัฒนาลุ่มน้ำกลุ่มจังหวัด ( บางปะกง ปราจีนบุรี นครนายก โตนเลสาป ) กลุ่ม D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : การศึกษาและจัดทำระบบ GIS การพัฒนาลุ่มน้ำกลุ่มจังหวัด ( บางปะกง ปราจีนบุรี นครนายก โตนเลสาป ) กลุ่ม D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : การศึกษาและจัดทำระบบ GIS การพัฒนาลุ่มน้ำกลุ่มจังหวัด ( บางปะกง ปราจีนบุรี นครนายก โตนเลสาป ) กลุ่ม D

2 1. ชื่อโครงการ การศึกษาและจัดทำระบบ GIS การพัฒนาลุ่ม น้ำกลุ่มจังหวัด ( บางปะกง ปราจีนบุรี นครนายก โตนเลสาป ) 2. ความสำคัญ หลักการ และเหตุผล - เนื่องจากสภาพเดิม การแก้ไขปัญหาการขาด แคลนน้ำของกลุ่มจังหวัดยังไม่มีฐานข้อมูลเชิง ภูมิศาสตร์ที่เป็นระบบทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องการ บริหารจัดการน้ำไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร และ สามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การจัดทำ งบประมาณแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบได้

3 3. วัตถุประสงค์ของโครงการ o เพื่อให้มีฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ o เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร o เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ 4. ขอบเขตและกระบวนการที่สำคัญ ขอบเขตโครงการ กลุ่มผู้รับบริการ เป้าหมาย เกษตรกรกลุ่มจังหวัด 4.3 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป้าหมาย ทุกอำเภอในกลุ่มจังหวัด 4.3

4 ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินโครงการ กำหนดโครงการ ขออนุมัติโครงการ ต่อคณะกรรมการ จังหวัด ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย ประสานกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ตั้งคณะทำงานเพื่อ ทำการศึกษา เบื้องต้น ประชุมคณะทำงาน อนุมัติโครงการ ติดตามประเมินผล โครงการ จัดจ้างที่ปรึกษา เสนอรายงานผลต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย / กบจ.

5 5. ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ ผลผลิตผลลัพธ์ ระบบ GIS ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรของกลุ่ม จังหวัดดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มจังหวัด มีระบบการบริหารจัดการที่ดีขึ้น

6 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผลผลิต / ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดค่า เป้าหมา ย ระยะเวลา ระบบ GIS จำนวนระบบ 1 ระบบก. พ. 48 ระบบการ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรร มชาติ ร้อยละของพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับน้ำมากขึ้น ไม่น้อย 60% ก. ย. 48 คุณภาพชีวิต ของเกษตรกร ของกลุ่ม จังหวัดดีขึ้น ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ ต่อเกษตรกร ( ที่ได้รับน้ำ ) 30000 บาท ต่อ ครัวเรือน ก. ย. 48

7 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ สัมพันธ์หรือเชื่อมโยง ต่อ เหตุผลและรายละเอียด โครงการหลัก ที่ส่งผลต่อการ บรรลุค่าเป้าหมาย ภายใต้ ตัวชี้วัด ( ระดับกลุ่มจังหวัด ) ตัวชี้วัด เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และจัดทำระบบการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 60% เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการส่งน้ำในกลุ่มจังหวัด และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจัดการน้ำ ประเด็นยุทธศาสตร์ เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรในกลุ่ม จังหวัดอย่างเป็นระบบ โครงการสนับสนุน ที่ส่งผลต่อ การบรรลุค่าเป้าหมาย ภายใต้ ตัวชี้วัด ( ระดับจังหวัด ) ตัวชี้วัด ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการขนส่งทางน้ำ ค่าเป้าหมาย 50% เป้าประสงค์ ลดค่าจ่ายและต้นทุนการขนส่ง ประเด็นยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความยากจน และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โครงการที่สัมพันธ์ กับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์..................................................................... ประเด็นยุทธศาสตร์......................................................... โครงการที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับยุทธศาสตร์ เหตุผลและความจำเป็น.........................................................................................

8 8. ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งใน โครงการ ชื่อบุคคลบทบาทหน้าที่ ความ รับผิดชอบ Project Sponsor ผู้ว่าราชการจังหวัด ( หัวหน้ากลุ่ม จังหวัด ) อนุมัติให้การสนับสนุน Project Manager หัวหน้าสำนักงาน จังหวัด Project Team สถาบันการศึกษาที่ ได้รับการจัดจ้าง ช่วยประสานภารกิจตามอำนาจ หน้าที่ และนำประยุกต์ใช้ หัวหน้าโครงการ ชลประทานของกลุ่ม จังหวัด เกษตรจังหวัดของ กลุ่มจังหวัด หัวหน้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด สำนักงานพัฒนา ที่ดินจังหวัด

9 9. ทรัพยากรที่ต้องใช้ ทรัพยากรที่ต้องใช้แหล่งที่มาของทรัพยากร - งบประมาณสำนักงบประมาณ - ข้อมูลแหล่งน้ำที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มจังหวัด และสภาพ พื้นที่ กรมชลประทาน นักวิชาการ ฯลฯ - บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 10. งบประมาณและประมาณการกระแสเงินสด โครงการนี้ใช้งบประมาณทั้งหมด 5 ล้านบาท โดยใช้จากงบประมาณสมทบจากทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัด งบประ มาณ ทั้งหม ด เดือนที่ 1 เดือนที่.... รายรับ 5 ลบ. รายจ่าย 5 ลบ. 11111 งบประมา ณ คงเหลือ................. บาท

11 11. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บทบาทหน่วยงาน กลุ่มบุคคล บุคคล รายละเอียด - ประเมิน อนุมัติประเมิน และอนุมัติโครงการ ทั้งในระยะต้น และเมื่อ โครงการสิ้นสุด - คณะกรรมการจังหวัด ( ฉะเชิงเทรา ) - คณะทำงานร่วม 5 จังหวัด - ผู้ให้สถาบันการศึกษา ให้คำแนะนำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติฯ ) ให้คำแนะนำ - ผู้ที่ได้รับผลผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำ เกษตรกร

12 ประเด็นปัญหาจาก Stakeholders ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ส่งผล กระทบต่อ ความสำเร็จ ของ โครงการ ได้รับ ผลกระทบ จาก โครงการ ประเด็น ปัญหาที่ อาจจะมี แนวทางใน การแก้ไข สถาบันการศึ กษา บุคลากรใน ทีมงานไม่มี ความรู้ที่ เพียงพอ กำหนดเงื่อนไข ในการจัดจ้างอ ย่างชัดเจน หัวหน้า โครงการ ชลประทาน ทั้ง 5 จังหวัด ให้ข้อมูลไม่ ทันช่วงเวลา ที่กำหนด มอบหมายให้ หัวหน้างานมี การกำหนดและ ประชุมบ่อยครั้ง

13 12. ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ที่เกี่ยวข้อง บวก สูง (+3) บวก กลาง (+2) บวก ต่ำ (+1) ลบต่ำ (-1) ลบ กลาง (-2) ลบสูง (-3) รวม เกษตรกร มีรายได้ เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการ ขนส่งทางน้ำ มีรายได้ เพิ่มขึ้น รวม

14 13. โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง ชื่อ โครงการ อื่นที่ สัมพันธ์ โครงการ อื่นเป็น โครงการ ต้นน้ำ โครงการ อื่นเป็น โครงการ ที่ต้องทำ ร่วมกัน โครงการ อื่นเป็น โครงการ ปลายน้ำ รายละเอียด ลักษณะ ความสัมพันธ์ โครงการ ชลประทาน ขนาดเล็ก X โครงการ ป้องกันน้ำ ท่วม และ การ แก้ปัญหาภัย แล้ง X


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : การศึกษาและจัดทำระบบ GIS การพัฒนาลุ่มน้ำกลุ่มจังหวัด ( บางปะกง ปราจีนบุรี นครนายก โตนเลสาป ) กลุ่ม D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google