งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ รายการยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ รายการยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ รายการยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ 23,521,0751.03 ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน ประจำ 2,261,096,17 8 98.97 รวม 2,284,617,25 3 100

3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตาม ยุทธศาสาตร์ที่ 3

4 แผนเงิน คบสอ. ข้อค้นพบขอเสนอแนะในการ พัฒนา 1. แผนภาพรวม อำเภอไม่ติดลบ 2. แผนเงินของ สสอ. ติดลบ - ไม่ได้ลงรายได้ งบดำเนินงานจาก งบประมาณ - มีต้นทุน เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ทบทวนแผนเงิน

5 PM 1 บริหารทรัพยากร บุคคล ข้อค้นพบ / จุดเด่นขอเสนอแนะในการ พัฒนา แผนทรัพยากรบุคคล มี 2 องค์ประกอบ คือ # แผนกำลังคน # แผนพัฒนาบุคลากร # ระบบบริหารผลงาน ( โครงการเด่น โครงการพัฒนา เครือข่ายคุณธรรม, เตรียมความพร้อมรับ AC) - ควร Group รวม โครงการ / กิจกรรม เข้า ด้วยกัน - ยกระดับและขยายผล กิจกรรม 3 อ 3 ส ออก นอกรั้วรพ. ให้ ครอบคลุม

6 PM 2 การคลัง ข้อค้นพบ / จุดเด่นขอเสนอแนะในการ พัฒนา แผนมีความ สอดคล้องกับ มาตรการ / กิจกรรม หลักของจังหวัดแต่ ยังไม่ครอบคลุมทุก มาตรการและปัญหา ของพื้นที่ เพิ่มการพัฒนา ศักยภาพ CFO. เครือข่าย เพิ่มประสิทธิภาพ งานบริการเพื่อเพิ่ม รายได้ของหน่วย บริการ

7 PM 3 กฏหมายเกี่ยวกับสุขภาพและ การควบคุมภายใน ข้อค้นพบ / จุดเด่นขอเสนอแนะในการ พัฒนา มีโครงการและกิจกรรมที่ ตอบสนอง KPI / PI จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการเพื่อลดความเสี่ยง เรื่องร้องเรียน - โครงการเปิดใจรับฟังเสียง สะท้อนจากผู้รับบริการและการ จัดการต่อข้อร้องเรียนอย่าง เหมาะสม - อบรมผู้ให้บริการด้านคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการ เติม ภูมิรู้ในเรื่องกม. วิชาชีพ / พรบ. สาธารณสุข / การเจรจาไกล่ เกลี่ยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ 2. โครงการพัฒนาความรู้เพิ่ม ศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ ให้บริการด้านสิทธิการรักษา 3. ระบบควบคุมภายในชัดเจน - ระบบควบคุมภายใน กำหนดระยะเวลาให้ครบ ทุกกิจกรรม - ระบบการติดตาม ควบคุม กำกับและรายงานผล ( ปย / ปอ.) ทุกงวด - มีระบบการเฝ้าระวัง / จัดการเรื่อง ร้องเรียนระดับอำเภอ / มี ผู้รับผิดชอบ / การ ดำเนินงาน / รายงานผล

8 PM 4 ระบบคุณภาพ ข้อค้นพบ / จุดเด่นขอเสนอแนะในการ พัฒนา 1. แผนสอดคล้อง มาตรการ / กิจกรรมหลัก 2. กิจกรรมมีความละเอียด ตรงตามปัญหาตามรอย โรคของหน่วยงาน 3. มีการปรับระบบงานที่ สำคัญเพื่อยกระดับ คุณภาพ เช่น RM, 3P,Clinical tracer,3C PDSA ฯ มีระบบ CQI ตาม มาตรฐานชัดเจน, มีการ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และติดตามชัดเจน ต่อเนื่อง เช่น Re-Accredit LA( ห้อง LAB) - แผนพัฒนาเครือข่าย ระดับอำเภอ PMQA - เพิ่มเติมแผนพัฒนา บริการ Essential care ทั้ง ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ โดย ทีมหมอครอบครัวของ คบ สอ. - ควรเติมภูมิรู้ ภูมิธรรม แทรกในกิจกรรมการ พัฒนาคุณภาพทุก กระบวนการ

9 PM ระบบแผนงาน ประเมินผล และ ระบบข้อมูล

10 สรุป - มีแผนงานพัฒนาระบบงาน MIS ( งบประมาณ 30,000 บาท ) กิจกรรมการแก้ปัญหา - มี System manager และ Data admin ระดับอำเภอ - มีการวิเคราะห์ปัญหา ( มีการประชุม Data admin รพ./ รพ. สต. ประจำทุกเดือน พัฒนา admin) - มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ทักษะ User) - มีระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนส่ง โดยหน่วยบริการ และหลังส่ง team admin ตรวจคุณภาพ เมื่อพบปัญหา จะแก้ไข ปัญหาร่วมกัน - มีกระบวนการควบคุมการส่งข้อมูลให้ทันเวลา โดย System manager และ Data admin ระดับอำเภอ - มีระบบการกำกับ ติดตามงานในพื้นที่และนำข้อมูลไปใช้ กิจกรรมการแก้ปัญหา - มี System manager และ Data admin ระดับอำเภอ - มีการวิเคราะห์ปัญหา ( มีการประชุม Data admin รพ./ รพ. สต. ประจำทุกเดือน พัฒนา admin) - มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( ทักษะ User) - มีระบบการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนส่ง โดยหน่วยบริการ และหลังส่ง team admin ตรวจคุณภาพ เมื่อพบปัญหา จะแก้ไข ปัญหาร่วมกัน - มีกระบวนการควบคุมการส่งข้อมูลให้ทันเวลา โดย System manager และ Data admin ระดับอำเภอ - มีระบบการกำกับ ติดตามงานในพื้นที่และนำข้อมูลไปใช้ ข้อเสนอแนะ ควรบันทึกข้อมูลบริการ โดยเฉพาะงาน PP ให้ REAL TIME เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน เพื่อความ สมบูรณ์ของข้อมูล และไม่ลืมบันทึกข้อมูล ยังไม่ส่งโครงการ

11


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานโครงการและ แผนงานประจำ รายการยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็น ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google