งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการคิด กิจกรรมที่ 9 ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน ขอเสนอแนะเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการคิด กิจกรรมที่ 9 ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน ขอเสนอแนะเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการคิด กิจกรรมที่ 9 ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน ขอเสนอแนะเพิ่มเติม EXIT

2 Zoom InMain

3 Zoom Out Main พิจารณาดูจะเห็นว่า Project Manager จะเห็น ว่าทรัพยากร 1 หน่วย ในแต่ละวัน ทำงาน คิดเป็นวันละ 8 ชม. แต่มีบาง วันที่ทรัพยากรถูกมอบหมายให้ทำงาน เกินกว่าวันละ 8 ชม.

4 วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทำได้โดยการ ให้ ทรัพยากรอื่นที่ว่างอยู่ในช่วงเวลา ดังกล่าว ในที่นี่อาจจะเป็น Anlyst1,Analyst2 หรือ Programmer มา ทำงานแทน หรือช่วยกันทำงาน ร่วมกับทรัพยากรเดิม ดูภาพ ตัวอย่าง Main

5 Out

6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม การนำทรัพยากรอื่นที่ว่างมาทดแทน ควรคำนึก ถึงต้นทุนของโครงการที่อาจเพิ่มขึ้นได้ จึงควร ระมัดระวังการนำทรัพยากรมาทดแทนว่ามีต้นทุน เพิ่มขึ้นหรือไม่ การทดแทนกัน ควรคำนึกถึงประสิทธิภาพว่าสิ่ง ที่มาทดแทนสามารถทำงานทดแทนได้สมบูรณ์ มากน้อยเพียงใด อื่น ๆ Main


ดาวน์โหลด ppt วิธีการคิด กิจกรรมที่ 9 ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน ปัญหาการใช้ทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากร ซ้ำซ้อน ขอเสนอแนะเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google