งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการนำเสนอแผนงานโครงการ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการนำเสนอแผนงานโครงการ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการนำเสนอแผนงานโครงการ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2557

2 หัวข้อนำเสนอ สิ่งที่ได้จากการประชุม สิ่งที่อยากให้เกิด การบ้าน

3 สิ่งที่ได้จากการ ประชุม

4 ถอดบทเรียนการนำเสนอ แผนงานโครงการ คปสอ. 1. รูปแบบการจัดทำแผนงานโครงการมี 2 รูปแบบ ก. แบบ GOAL Management 1 G/1 แผนงาน โครงการ / 1 โรคและภัย โดยมีกิจกรรมแก้ไขปัญหาตามบริบท ของพื้นที่ ข. แบบ KPI Management นำ Template KPI แปลงเป็น แผนงานโครงการ ยังไม่เห็น Strategic Management 2. งบประมาณ ได้รับการสนับสนุนจาก คปสอ. เงิน บำรุง อปท. กองทุน จังหวัด

5 คปสอ. เงินบำรุงสปสช. อปท. กองทุน ห้วยเม็ก 31672 คำม่วงสามชัย 611920 ท่าคันโท 8389 หนองกุงศรี 305812 เขาวงนาคู 25741 ห้วยผึ้ง 100 สมเด็จ 694 ยางตลาด 253245 สหัสขันธ์ 433812 อื่นๆ 7 เมืองดอนจาน 295894 นามน 1742 3 ดึ 17 ร่องคำ 935533 กมลาไสยฆ้อง ชัย

6 งบประมาณแยกแหล่งสนับสนุน บาง คปสอ. ไม่มีการนำเสนองบ กองทุน อปท. ที่สนับสนุนแผนงาน โครงการ จึง ไม่เห็นสัดส่วนที่ แท้จริง ทำให้ เปรียบเทียบ คปสอ. ทุก คปสอ. ไม่ได้

7 งบประมาณรายเป้าประสงค์ G4 25% G1 20% G2 15% G 3 40%

8 สิ่งที่อยากให้เกิด

9 การบริหารจัดการแผนงาน โครงการภาพรวม คปสอ. 1. บริบทของแต่ละเป้าประสงค์ จุดอ่อน จุดแข็ง ใน ปีที่ผ่านมา แล้วปี 2557 จะทำอะไรต่อเนื่อง 2. โครงสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ อาจใช้ DHS / Goal Manager/ Project Manager 3. รูปแบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ได้แก่ M&E / นิเทศงาน / ประกวด 4. การบูรณาการการจัดการ ( คน เงิน ของ ) -

10 GOAL 1GOAL 2GOAL 3 - ศักยภาพหมอครอบครัว / อสม./ นักจัดการสุขภาพ - ยกระดับสุขศาลา - บริหารจัดการกองทุน -LTC คุณภาพ DM/HT/TB IC/Refer/ ยาเวชภัณฑ์ ลด 5 โรค 1 ภัย ขับเคลื่อนด้วย DHS ขับเคลื่อน 3 ดีขับเคลื่อน PMQA/KQA ขาด Innovation มาเป็น Intervention GOAL 4 การบริหารจัดการทรัพยากร ( การเงิน การคลัง ) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ( สมรรถนะและ ระบบติดตาม ควบคุม กำกับ ใช้ SAT Team / ทีมประเมิน 3 ดี ) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

11 การบ้าน

12 1. ส่งแผนงานโครงการ วันที่ 25 ธค. 56 เพื่อให้ สสจ. โซน อนุมัติ 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของ รพ. และรพ. สต. ทุกแห่ง - จัดทำแผนการเงินการคลังของแม่ข่าย - แผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ - จัดทำโครงการรองรับยุทธศาสตร์ +PP ( สปสช.) โดยผ่านการเห็นชอบของ คปสอ. และ อนุมัติตามสายบังคับบัญชา จากนั้นสรุป โครงการและงบประมาณแจ้ง สสจ. วันที่ 30 ธค.56 ขั้นตอนการ ดำเนินการ

13 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ยึดหลักการทำงานแบบบูรณการโดยใช้ ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ชุมชนของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นชุมชนแห่งความสุข มีวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีสุขภาวะที่ เข้มแข็งและยั่งยืน ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขมีความเป็นเลิศ ทันสมัย บุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งระบบมีสมรรถนะสูง มีความสุข และวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่างมี ประสิทธิภาพทุกพื้นที่ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายบริการ ให้มีมาตรฐานทุกระดับ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การสร้างระบบ สุขภาพชุมชนที่ เข้มแข็ง พัฒนาเครือข่ายบริการ สุขภาพที่ได้มาตรฐานและ ตอบสนองปัญหาของพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งระบบ เฝ้าระวังและการจัดการลด โรค และภัยทางสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็ง ระบบบริหารจัดการ ให้มี ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ “กาฬสินธุ์เป็นต้นแบบเมืองแห่งสุขภาวะ”

14 ๔ เป้าประสงค์ ๕ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ๑. ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการเป็น ชุมชนวิถีสุขภาวะ ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน พัฒนาสู่การเป็นชุมชนแห่งความสุขตามวิถีสุข ภาวะไทกาฬสินธุ์ ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจ ระดับ คปสอ. ๒. เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับมี คุณภาพคุณภาพมาตรฐาน ยึดหลักการ ทำงานแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็น ฐานประชาชนชนเป็นศูนย์กลาง ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของเครือข่ายบริการ สุขภาพทุกระดับโดยยึดหลักการทำงานแบบบูรณา การใช้ชุมชนเป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ๓ โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ ของชุมชนได้รับการจัดการให้ลดลงอย่าง มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม รักษา ฟื้นฟูและ คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพใน “ โรค ” ที่เป็น ปัญหาและ “ ภัยสุขภาพ ” ทั้งในภาวะปกติหรือภาวะ เกิดภัยพิบัติ ๔. การบริหารจัดการของหน่วยงาน สาธารณสุขมีความเป็นเลิศทันสมัย บุคลากรมรสมรรถนะสูง และมีความสุขบน ฐานวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จของระบบบริหาร จัดการที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการนำเสนอแผนงานโครงการ ของ คปสอ. ปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google