งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ (Project Management) โครงการ คือ งาน (task) ซึ่งมีการ กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ที่ แน่นอนและมีความต้องการใช้ทรัพยากร ต่างๆใน แต่ละกิจกรรมโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ (Project Management) โครงการ คือ งาน (task) ซึ่งมีการ กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ที่ แน่นอนและมีความต้องการใช้ทรัพยากร ต่างๆใน แต่ละกิจกรรมโดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ (Project Management) โครงการ คือ งาน (task) ซึ่งมีการ กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ที่ แน่นอนและมีความต้องการใช้ทรัพยากร ต่างๆใน แต่ละกิจกรรมโดย มีความสัมพันธ์กัน องค์ประกอบของโครงการ (Pinto and Slevin) 1. การเริ่มต้นและ สิ้นสุดที่แน่นอน 2. เป้าหมายที่กำหนดไว้แน่นอนและล่วงหน้า 3. ชุดกิจกรรมที่ซับซ้อน 4. งบประมาณที่จำกัด

2 การบริหารโครงการ คือ การจัดการ การใช้ ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ ที่สุด เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ โครงการต้องดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ โดยได้ตามเป้าหมายทั้งสามด้าน คือ ต้นทุน เวลา และคุณภาพ

3 โครงการ การบริหารโครงการ ประกอบด้วยทรัพยากรหลักๆ ที่เรียกว่า “4 Ms +1T” ดังนี้ คือ MAN MONEY MATERIAL MANAGEMENT คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ (Material) การจัดการ (Management) เทคโนโลยี (Technology) Technology

4 การวางแผนโครงการ (Project Planning)

5 การวางแผนโครงการ ก่อนที่จะเริ่มวางแผน ทีมงานบริหารโครงการ จะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงตัวแปรที่สำคัญของ โครงการสามอย่าง ได้แก่  คุณภาพหรือผลของโครงการที่ต้องการ (Quality)  กำหนดเวลาที่ใช้ (Time)  ทรัพยากรต่างๆ หรือต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็น (Cost)

6 การวางแผนโครงการ / แผนงาน o คุณภาพ o กำหนดเวลา o ต้นทุน / งบประมาณ เป้าหมาย o เรียนรู้ ถึงงานที่จะทำล่วงหน้า o แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดได้ก่อน o การเตรียมงานเพื่อควบคุมโครงการ

7 โครงการจะต้องเตรียมแผนดำเนินการโครงการให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้  ช่วงเริ่มดำเนินโครงการ และ  ช่วงระหว่างดำเนินโครงการ

8  เพื่อกำหนดงานต่างๆ ที่ต้องทำ ก่อนเริ่มโครงการ  ได้ศึกษาทำความ เข้าใจถึงงาน เหล่านั้นก่อนการ ทำงานจริง  การวางแผนช่วยให้ เห็น ปัญหาล่วงหน้า และสามารถ หาทางแก้ไขไว้ ได้ก่อน  รู้ถึงข้อมูลที่ต้องการ เพิ่มเติม ในการทำ โครงการในขั้น ตอนต่างๆ  เป็นการเตรียมเกณฑ์ สำหรับ การติดตามตรวจสอบ และประเมิน การดำเนินงาน ภายในโครงการ จุดประสงค์ของการวางแผน

9 “Success Project” ได้คุณภาพที่กำหนด ทันเวลาที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ภายใต้งบประมาณที่เตรียมไว้

10 การควบคุมโครงการ (Project Controlling)

11 ร่วมกันผลักดัน Project Management Team QUALIY TIME COST Project กระบวนการควบคุมโครงการ (Project Control Process)

12 การควบคุมโครงการ การควบคุมโครงการ ก็คือการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง ดำเนินโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งด้าน คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยกระบวนการพื้นฐานของระบบควบคุม (control system) ได้แก่ การกำหนดแผนงานฐาน การวัดความก้าวหน้าของงานที่ทำได้ขณะดำเนินโครงการแบบเป็นทาง การ หรือไม่เป็นทางการ ประเมินผลงานที่ทำได้เทียบกับแผนงานฐาน เพื่อดูว่ามีการเบี่ยงเบนจาก แผนงานฐานหรือไม่ แก้ไขกรณีที่การประเมินพบว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การ ดำเนินโครงการกลับมาอยู่ในแผนงานฐานที่วางไว้

13 การติดตามดูแลโครงการ (Project Monitoring) การติดตามดูแลถือเป็นหัวใจของระบบควบคุมโครงการทีเดียว ทั้งนี้เพราะ กระบวนการนี้จะสามารถให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงกับแผน ที่วางไว้ และทำการแก้ไขปรับปรุงตามที่สมควรได้ทันเวลา การสอบ บัญชี การทดสอบ การประเมิน ความก้าวหน้า การตรวจสอบ ด้านคุณภาพ

14 การวัดความก้าวหน้าระหว่างดำเนินงาน  วัดความก้าวหน้าของงานที่ทำได้จริง และเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าที่ ควรทำได้ตามแผน  ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และวิธีการที่จัดการกับปัญหา เหล่านั้น  ศึกษาถึงปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการดำเนินโครงการ และแนวทาง แก้ไขที่เสนอโดยทีมบริหารโครงการ

15 ปัญหา และ การแก้ไข การประเมิน ความก้าวหน้า ความเสี่ยง และ การจัดการ งานที่ทำได้จริง เทียบกับแผน การวัดความก้าวหน้าระหว่างดำเนินงาน

16

17 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ (Project Management) โครงการ คือ งาน (task) ซึ่งมีการ กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ที่ แน่นอนและมีความต้องการใช้ทรัพยากร ต่างๆใน แต่ละกิจกรรมโดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google