งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์
(Rice Analysis) เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2 ขั้นตอนการประชุม ระดมความคิดเห็น
STEPs Tasks 1) VC / CSF ปรับ VC และ กำหนด CSF 2) Data Analysis วิเคราะห์แบบ Infographic และ GIS พร้อม สรุปประเด็นสำคัญต่อยุทธศาสตร์ 3) ข้อเสนอแนะนโยบาย หรือ โครงการสำคัญ เสนอโครงการหรือมาตรการจากผลการวิเคราะห์ ในขั้นตอน 3 4) Project Idea เสนอกรอบแนวคิดโครงการสำคัญ

3 ข้าวปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

4 การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์

5

6

7

8

9

10

11

12 แผนที่แสดงทางกายภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์

13 การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ แผนภาพที่ 1 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของข้าวนาปีและข้าวนาปรัง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555 – 2556

14 เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี
การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ แผนภาพที่ 2 จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ปี 2556 จำแนกเป็นรายอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี

15 การวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ แผนภาพที่ 3 จำนวนผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกเป็นรายอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555 – 2556

16 โครงการสำคัญ / มาตรการ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือโครงการสำคัญ (Flagship Project) จังหวัดอุตรดิตถ์ “ข้าว ปลอดภัย” สรุปประเด็นสำคัญต่อยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) (การวิเคราะห์ข้อมูล Step 2) โครงการสำคัญ / มาตรการ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสินค้าเกษตร (ข้าว) เพิ่มขึ้น โครงการเพิ่มครัวเรือนเกษตรปลูกข้าวปลอดภัย พื้นที่ที่เหมาะสมปลูกข้าว เช่น อ.เมืองอุตรดิตถ์ อ.ตรอน อ.พิชัย STEP 3

17 เสนอกรอบแนวคิดโครงการสำคัญ (Project Idea)
โครงการเพิ่มครัวเรือนเกษตรปลูกข้าวปลอดภัย วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย 1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) กิจกรรม หรือ แนวทางโครงการ 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการปลูกข้าวปลอดภัย 2. สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ 3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดทำโครงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 4. สหกรณ์จังหวัดจัดทำโครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวปลอดภัย 5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดหาตลาด/ช่องทางจำหน่าย จังหวัดอุตรดิตถ์ “ข้าว ปลอดภัย” STEP 4


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องข้าว เพื่อการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google