งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Continuity Management Awareness จารุณี หงษ์วิชุลดา Technology Enabling Services (TES) Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Continuity Management Awareness จารุณี หงษ์วิชุลดา Technology Enabling Services (TES) Manager."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Continuity Management Awareness จารุณี หงษ์วิชุลดา Technology Enabling Services (TES) Manager

2 Business Continuity Management Awareness ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Management แผนสำรองในภาวะฉุกเฉิน Business Continuity Plan มอก. 22301

3

4

5 Business Continuity Management Awareness ทำแบบสำรวจ กระบวนการหลักของ หน่วยงาน (Critical Process/Services) ร่วมกับหน่วยงาน การวิเคราะห์ ผลกระทบต่อธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA) ร่วมกับหน่วยงาน ประชุมเพื่อเขียนแผน และเขียนแผน

6 ทรัพยากร 6 ด้านประกอบด้วย People ( เกี่ยวกับการติดต่อกัน เบอร์โทร สถานที่ อยู่ ณ ปัจจุบัน เช่น ที่บ้าน หรือ ต่างจังหวัด ) Premises ( ย้ายที่ทำการ หรือ ยังคงทำการที่เดิม ) Supporting technologies (TES) Information ( ข้อมูลสำคัญที่ต้องการ Backup) Equipment and supplies ( อุปกรณ์การทำงาน ในภาวะฉุกเฉิน แบบฟอร์มเฉพาะ กระดาษ ปากกา External Drive) Stakeholders (3 rd Parties ที่เกี่ยวข้อง TES, ผู้ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมของ SWP)

7

8

9 Business Continuity Management Awareness

10

11 Business Continuity Management Awareness: ตัวอย่างแบบฟอร์มแผน BCP ต้องทราบว่าแผนเก็บที่ไหน ฉบับไหน Update ที่สุด มีผู้อนุมัติชัดเจน

12 BCP Milestone พฤษภาค ม 2555 29 มิถุนายน 2555 27 สิงหาคม 2555 7 กันยายน 2555 18 กันยายน 2555 ประชุม เพื่อ คัดเลือก Incident Manage ment Team ( โครงสร้า งผู้บริหาร เหตุ วิกฤต ) ส่ง BIA และ วิ เคราห์ ความ เสี่ยง BCP Awarene ss ประชุม เพื่อเขียน แผน และ เขียนแผน ส่งแผน BCP

13

14

15

16 แหล่งข้อมูล BCP https://central.nstda.or.th/wiki2/iso/bcp/start เก็บมาตรฐาน แนวปฏิบัติ Template คลังความรู้ แผนที่อนุมัติแล้ว เพื่อให้เก็บข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูล BCP ของ SWP ก็จะทยอยนำมาไว้ใน Intranet ของ SWP เหมือนกัน กับข้อมูง ISO ใน intranet.swpark.or.th

17 สิ่งที่พบเมื่อมีการทดสอบ BCP ไม่สามารถใช้งานระบบที่จำเป็นได้ ไม่มี User ID สำหรับใช้งานระบบ ลืมรหัสผ่าน เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้ โทรศัพท์มือถือ Battery หมด อยู่ในที่ไม่มีสัญญาณ ไม่มีแผน BCP ที่ถูกต้องอยู่ในมือ


ดาวน์โหลด ppt Business Continuity Management Awareness จารุณี หงษ์วิชุลดา Technology Enabling Services (TES) Manager.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google