งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางไปสู่การ พัฒนา การจัดการ เรียนการสอนที่ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางไปสู่การ พัฒนา การจัดการ เรียนการสอนที่ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางไปสู่การ พัฒนา การจัดการ เรียนการสอนที่ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2

3 คู่แฝดที่ต้องอยู่ ด้วยกัน

4

5 ระบบหลักสูตรและการ เรียนการสอน หมายถึง กระบวนการวิจัยและ พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ สอนของสถานศึกษาที่จัด การศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้จัดการเรียน การสอน การกำกับ ติดตาม ประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียน ตลอดจนการนำผลมาวิจัยและ พัฒนาการจัดการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง

6

7 ๑.แผนและทรัพยากร สำหรับการจัด การเรียนการสอน ๒.การจัดการเรียนการสอน ๓.การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง ของผู้เรียน

8 ๑.การเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของ ครู โดย Drive และ Ownership อยู่ที่ครู ๒.มี “ ผู้รู้ ” ร่วมแลกเปลี่ยนและ ถ่ายทอดประสบการณ์ ๓.ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมีเป้าหมายและ แนวทางร่วมกัน ๔.ภายในบริบทการทำงานแบบ “ ร่วมมือรวมพลัง ” ๕.ความสัมพันธ์ในแนวระนาบ ๖.เป็นวงจรต่อเนื่อง ๗.นำไปสู่การยกระดับ “ จูเกียว ”

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 ปัจจัยของการติดตั้งระบบ Lesson Study

15 กราฟแสดงจำนวนประชากรของประเทศชั้นนำ 13 ประเทศจากการ ทดสอบ PISA 2000 ( เรียงตามคะแนนรวม มากไปน้อย ) ล้าน คน

16 กราฟแสดงจำนวนประชากรของประเทศชั้นนำ 12 ประเทศจากการ ทดสอบ PISA 2003 ( เรียงตามคะแนนรวม มากไปน้อย ) ล้าน คน

17 กราฟแสดงจำนวนประชากรของประเทศชั้นนำ 14 ประเทศจากการ ทดสอบ PISA 2006 ( เรียงตามคะแนนรวม มากไปน้อย ) ล้าน คน

18

19 กราฟแสดงจำนวนประชากรของประเทศ TOP TEN 16 ประเทศจาก การทดสอบ PISA 2012 ( เรียงตามคะแนนรวม มากไปน้อย ) ล้าน คน

20 เส้นทางของการสร้าง Lesson Study ที่เพลินพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางไปสู่การ พัฒนา การจัดการ เรียนการสอนที่ดี ขึ้นอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google