งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE I Chapter 6 1 CCNA Cisco Certified Network Associate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE I Chapter 6 1 CCNA Cisco Certified Network Associate."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE I Chapter 6 1 CCNA Cisco Certified Network Associate

2 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 2 Course Introduction

3 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 3 Cisco Career Certifications Professional CCIE CCNP CCNA Associate http://www.cisco.com/go/certifications Recommended Training Through Cisco Learning Partners Required Exam CCNA INTRO and ICND Cisco Certified Network Associate Introduction to Cisco Networking Technologies and Interconnecting Cisco Network Devices Expert CCNA Exam 640-802

4 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 4 How to be CCNA certified ? Option 1 Pass the CCNA exam 640-802 (60-70 questions in 2 hours) Option 2 Pass the INTRO exam 640-822 (40-50 question in 1.5 hours) + Pass the ICND exam 640-816 (40-50 question in 1.5 hours)

5 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 5 Cisco Different Certifications Fields CCIE Routing and Switching CCNP CCNA Network Implementation Network Design CCDE CCNP CCDA & CCNA CCIE Service Provider CCIP CCNA Network Service Provider CCIE Security CCSP CCNA Security & CCNA Network Security Voice Networks CCIE Service Provider CCIP CCNA Storage Networking CCIE Voice CCVP CCNA Voice & CCNA CCNP CCIE Storage Networking

6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 6 New Cisco Certification Path CCIE Wireless Coming Soon CCNA Wireless

7 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 7 Course Topics  Introduction Network introduction. TCP\IP Vs OSI. Cisco Routers & Basic configuration.  Routing Concepts & Routing Protocols. Routing Concepts Routing Protocols  Static Routing & Default Routing  RIP v1 & RIP v2  EIGRP  OSPF

8 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 8 Course Topics  Switching & LAN Design LAN Design Switching concepts Switching Protocols (VLAN,VTP,STP, Inter-VLAN Routing) WLAN  WAN Technology WAN Introduction. HDLC, PPP Frame Relay Network Security (Access Control List) IP addressing services (DHCP, NAT, NAT overload) WAN Advanced Technology (Tele-worker Solution & IPV6)

9 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 9 Network/ เครือข่าย : Group of components or devices connected together to give the user a certain service (application). กลุ่มของส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้บริการ application Importance of Networks/ สาระสำคัญของเครือข่าย : Easy access and sharing of information การง่ายต่อการเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร Sharing of expensive devices and network resources การแบ่งปันการใช้งานอุปกรณ์และทรัพยากรระบบเครือข่ายที่มีราคาแพง Modern Technologies (IP telephony, Video Conferencing, ….etc) ความทันสมัยของเทคโนโลยี Networking Technologies เทคโนโลยีของระบบเครือข่าย

10 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 10 Networks Support the way we live ระบบเครือข่ายสนับสนุนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของเรา

11 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 11 Networks Support the way we live

12 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 12 DATA NETWORKS/ เครือข่ายข้อมูล

13 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 13 HUMAN NETWORK/ เครือข่ายมนุษย์

14 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 14 Converged Network การหลอมรวมของระบบเครือข่าย

15 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 15 Quality Of Service คุณภาพของการให้บริการ

16 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 16 Need for secure network ความต้องการความปลอดภัยของเครือข่าย

17 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 17 Network components ส่วนประกอบของระบบเครือข่าย Network has three main components Computers (servers and hosts) - Source of applications (network aware applications) - ex: HTTP (Hyper Text Transmission Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) POP3 (Post Office Protocol 3) Telnet Network Devices - Devices that interconnect different computers together - ex: Repeaters, hub, bridge, switch, router, NIC and modems Connectivity - Media that physically connect the computers and network devices - ex: Wireless and cables

18 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 18 Elements Of Network องค์ประกอบของระบบเครือข่าย

19 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 19 Network Types LAN (Local Area Network): It is a group of network components that work within small area Ex.: Token Ring, FDDI, Ethernet, Fast Ethernet,.. MAN (Metropolitan Area Network): It is a group of LANs that are interconnected over a small area within city like Cairo. Ex.: Metro Ethernet. WAN (Wide Area Network): It is a group of LANs that are interconnected within large area. Ex.: FR, ISDN,X.25, Analog dialup, ATM.

20 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 20 LAN & WAN

21 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 21 Internet

22 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 22 Internet

23 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 23 Internet

24 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 24 Internet

25 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 25 Internet

26 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 26 Network Topologies Topology: How devices are connected together Physical Topology: It describes how devices are physically cabled Logical Topology: It describes how devices communicate across physical topology.

27 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 27 Cisco symbols

28 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 28 The elements of communication

29 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 29 The elements of communication

30 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE 1 Chapter 6 30


ดาวน์โหลด ppt © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.Cisco PublicITE I Chapter 6 1 CCNA Cisco Certified Network Associate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google