งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 6 ปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 6 ปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 6 ปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์ วิริยจารี. เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.

2 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  เรียนรู้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย และการสื่อสารข้อมูล  มีทักษะและความรู้เชิงปฏิบัติการ สำหรับ ติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายให้ สามารถใช้งานอย่างมีความเหมาะสม  มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งปฏิบัติการบนอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง เช่น Switch Device, Router Device และอุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

3 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)

4  IOS (International Operating System)  Switching  Intro of switch L2 and L3  How to configuration on Switch Device  Implementation by VLAN on your Network  Routing  How to configuration on Router Device  Basic of routing and static route  Access Point  Server

5 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย Associate, Professional and Expert  ระดับ Associate เป็นก้าวแรกสำหรับผู้ทำงานด้าน IT ประกาศนียบัตรระดับนี้เรียกว่า 1.Cisco Certified Network Associate (CCNA) และ 2.Cisco Certified Design Associate (CCDA)  ระดับ Professional เป็นระดับที่จำเป็นต้องมีความรู้ มากสำหรับให้การสนับสนุน การแก้ไขปัญหาต่างๆ บนระบบเครือข่าย ประกาศนียบัตรระดับนี้เรียกว่า 1.Cisco certified Network Professional (CCNP), 2.Cisco Certified Design Professional (CCDP), 3.Cisco Certified Security Professional (CCSP),4.Cisco Certified Voice Professional (CCVP) และ Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP)

6 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ระดับ Expert เป็นระดับผู้ชำนาญสูงสุด ซึ่งผ่านการ สอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงและผ่านการ รับรองประกาศนียบัตรโดย Cisco เรียกระดับนี้ว่า Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) แบ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็น 5 สาขา ประกอบด้วย  CCIE: Routing and Switching  CCIE: Security  CCIE: Service Provider  CCIE: Voice  CCIE: Storage Networking ซึ่งการสอบในแต่ละระดับ จะต้องผ่านการสอบตามระดับ ก่อนหน้าและแบ่งสายตามความ เชี่ยวชาญเฉพาะ “ เหมือนสาย ของการเล่นเกมส์ ” ที่เรียกว่า การเก็บสกิลล์ (Skill) เช่น มี ความสนใจและถนัดทางด้าน การ Voice ก็ต้องเริ่มต้นจาก CCNA -> CCVP -> CCIE: Voice

7 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) Q/A


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.15- 12-2011 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 6 ปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google