งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V.15-12-2011
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 6 ปฏิบัติการเครือข่าย ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco หนังสืออ้างอิง เอกสิทธิ์ วิริยจารี. เรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอุปกรณ์ของ Cisco ภาคปฏิบัติ. --กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548. โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V

2 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เรียนรู้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล มีทักษะและความรู้เชิงปฏิบัติการ สำหรับติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายให้สามารถใช้งานอย่างมีความเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งปฏิบัติการบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Switch Device, Router Device และอุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3

4 เนื้อหาที่จะบรรยาย IOS (International Operating System) Switching
Intro of switch L2 and L3 How to configuration on Switch Device Implementation by VLAN on your Network Routing How to configuration on Router Device Basic of routing and static route Access Point Server

5 ประกาศนียบัตรรับรองของ Cisco (Cisco certification)
แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย Associate, Professional and Expert ระดับ Associate เป็นก้าวแรกสำหรับผู้ทำงานด้าน IT ประกาศนียบัตรระดับนี้เรียกว่า 1.Cisco Certified Network Associate (CCNA) และ 2.Cisco Certified Design Associate (CCDA) ระดับ Professional เป็นระดับที่จำเป็นต้องมีความรู้มากสำหรับให้การสนับสนุน การแก้ไขปัญหาต่างๆ บนระบบเครือข่าย ประกาศนียบัตรระดับนี้เรียกว่า 1.Cisco certified Network Professional (CCNP) , 2.Cisco Certified Design Professional (CCDP), 3.Cisco Certified Security Professional (CCSP),4.Cisco Certified Voice Professional (CCVP) และ Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP)

6 ประกาศนียบัตรรับรองของ Cisco (Cisco certification) ต่อ
ระดับ Expert เป็นระดับผู้ชำนาญสูงสุด ซึ่งผ่านการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงและผ่านการรับรองประกาศนียบัตรโดย Cisco เรียกระดับนี้ว่า Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) แบ่งความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็น 5 สาขา ประกอบด้วย CCIE: Routing and Switching CCIE: Security CCIE: Service Provider CCIE: Voice CCIE: Storage Networking ซึ่งการสอบในแต่ละระดับจะต้องผ่านการสอบตามระดับก่อนหน้าและแบ่งสายตามความเชี่ยวชาญเฉพาะ “เหมือนสายของการเล่นเกมส์” ที่เรียกว่า การเก็บสกิลล์ (Skill) เช่น มีความสนใจและถนัดทางด้านการ Voiceก็ต้องเริ่มต้นจาก CCNA -> CCVP -> CCIE: Voice

7 Q/A


ดาวน์โหลด ppt โดย อ.ปริญญา น้อยดอนไพร V

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google