งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 Networks and Data Communications. The Uses of a Network Network หมายถึงวิธีการที่จะ Connect คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 Networks and Data Communications. The Uses of a Network Network หมายถึงวิธีการที่จะ Connect คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 Networks and Data Communications

2 The Uses of a Network Network หมายถึงวิธีการที่จะ Connect คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีลักษณะเป็น Simultaneous Access คือ ใน Network อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่า 1 คนสามารถ Access ข้อมูล โปรแกรม หรือทรัพยากรภายในเวลา เดียวกันได้ ( โดยใช้วิธีที่เรียกว่า File Server, Network Server, หรือ Application Server) ทรัพยากรที่กล่าวถึงอาจหมายถึง Device เช่น Printer หรือ Hard Disk เป็นต้น

3 The Uses of a Network ในกรณีของการ Share Printer ข้อมูลที่ถูกส่งเข้า Printer จะถูกนำมาเก็บไว้ใน Spool ก่อนที่จะพิมพ์ Banner Page คือหน้าที่ใช้ระบุว่าไฟล์ที่พิมพ์มานั้น เป็นของใคร และเพื่อใช้แยกงานพิมพ์แต่ละชิ้น

4 The Uses of a Network ผู้ใช้ในระบบ Network สามารถที่จะส่ง E-mail ได้ ภายใน E-mail ปกติจะมีความสามารถในการ Attach File ได้ บาง Network มีเครื่องมือสำหรับการทำ Teleconferencing และ videoconferencing ทำให้การ Backup ข้อมูล Online ทำได้สะดวกมาก ขึ้น

5 How Networks are Structured LAN จะเชื่อมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆ กันเข้าด้วยกัน เช่นในตึกเดียวกัน เป็นต้น ข้อมูลเป็น LAN จะมีลักษณะเป็นกลุ่ม Bit ที่เรียกว่า Packet การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน LAN จะ อยู่บนกฎเดียวกันที่เรียกว่า Protocol

6 How Networks are Structured WAN เชื่อม LAN หลายๆ วงเข้าด้วยกัน โดยกระจัด กระจายในพื้นที่กว้างเช่นคนละจังหวัดเป็นต้น LAN จะเชื่อมต่อกับ LAN วงอื่นๆ โดยผ่านอุปกรณ์ที่ เรียกว่า Bridges, Router และ Gateway Node (Client) และ File server สามารถนำมาต่อ เพื่อสร้างโครงสร้างแบบ File Server, Client/Server, และ Peer to Peer Network

7 Network Topologies for LANS ในระบบ Network, Node และ Server จะต้องต่อเข้า ด้วยกัน ( อาจเชื่อมกันด้วยสาย คลื่นแสง หรือคลื่น ความถี่ เป็นต้น ) ลักษณะทางกายภาพของการเชื่อมต่อนั้นเรียกว่า Topology LAN Topologies มีด้วย 3 ชนิดที่ใช้กันโดยทั่วไป – Bus – Star – Ring

8 Bus Topology จะมีสาย Bus ที่เป็นสาย Main และจะมีสายย่อยที่ เชื่อม Node เข้ากับสาย Main ข้อมูลที่ส่งอาจเกิด Collision ซึ่งหมายถึง Node 2 Node ส่งข้อมูลพร้อมกัน

9 Star Topology จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Hub และ Node ทุก Node จะ เชื่อมต่อเข้า Hub Hub จะตรวจสอบ Traffic ในระบบ Network และทำ หน้าที่ป้องกัน Collision ถ้า Node ใด Node หนึ่งเสีย จะไม่กระทบกับ Node อื่นๆ

10 Ring Topology ทุก Node จะเชื่อมต่อกันโดยใช้สาย Cable เดียว ซึ่ง จะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง เดียวกัน ไม่เกิด Collision ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ทั้ง Network จะ Down

11 Network Media and Hardware สาย Network Cable ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมี 3 ชนิดคือ – Twisted-pair wire – Coaxial cable – Fiber-optic Cable

12 Twisted-pair wire ปัจจุบันจะเป็นสายทองแดง 4-8 เส้นพันกัน เป็นเกลียว ปกติจะใช้ชนิดที่เรียกว่า UTP ซึ่งย่อมาจาก Unshielded twisted-pair Twisted-pair แบบที่มี Shield เรียกว่า STP มี Bandwidth ที่ต่ำ ( ปัจจุบันมี Bandwidth ที่ สูงขึ้นมากประมาณ 150 Mbps) นำมาใช้เป็นสายโทรศัพท์

13 Coaxial Cable อาจเรียกว่า Coax นำมาใช้เป็นสาย Cable TV ในสมัยก่อน Coaxial มีราคาแพงกว่า Twisted-pair และมี Bandwidth ที่สูงกว่าแต่เนื่องจากความนิยม ของ UTP ทำให้ปัจจุบันเทคโนโลยีของ UTP ก้าวล้ำ หน้ากว่า Coaxial และทำให้คนใช้ Coaxial น้อยลง แบ่งเป็นแบบ Thick และ Thin

14 Fiber-Optic Cable ส่งข้อมูลในรูปของสัญญาณแสง มี Bandwidth ที่สูงมาก ปกติจะมีความเร็วประมาณ 1300 Mbps ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวน ข้อเสียคือราคาแพง และติดตั้งยาก เนื่องจากไม่ สามารถงอตามมุมเวลาเดินสายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันราคาเริ่มถูกลง เริ่มมีแนวโน้มที่เปลี่ยนจาก UTP, Coaxial เป็น Fiber

15 Wireless Links เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ปกติจะส่งสัญญาณโดยใช้ Radio Signal หรือ Infrared Signal ปกติจะใช้ใน 4 ลักษณะ – ส่งข้อมูลระหว่าง Node ใน LAN – Laptops ที่ต่อกับ Cellular telephone – Corporate WAN ที่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก โดยใช้ Microwave เป็นตัวส่งสัญญาณ – WAN ที่มีระยะห่างมาก โดยใช้ satellites

16 Network Interface Card, Network Protocols and Cabling Specifications คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบ Network จะต้องมี Network Interface Card (NIC) เพื่อที่จะทำให้ต่อ เข้ากับระบบได้ การติดต่อสื่อสารระหว่าง Node ใน Network จะต้อง ใช้ Network Protocol ตัวเดียวกัน Network Protocol ก็คือภาษาที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารในระบบ Network ที่ใช้กันมากใน ปัจจุบันคือ TCP/IP, IPX/SPX, และ NetBEUI

17 Ethernet เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมากที่สุด ในอดีตออกแบบมา สำหรับ Bus Topology กับสาย Coaxial แต่ปัจจุบัน จะใช้กับ Star Topology กับสาย Twisted-pair การแก้ปัญหา Collision ของ Ethernet ใช้วิธีที่ เรียกว่า CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) ปัจจุบัน Implement ในมาตรฐานที่เรียกว่า 10Base- T ซึ่งมีความเร็ว 10 Mbps

18 Fast Ethernet ใช้มาตรฐาน 100Base-T มีลักษณะเหมือนกับ Ethernet ทุกประการ ( ทั้งใน ส่วนของ Media และ Topology) ยกเว้นส่วนของ NIC

19 Token Ring เป็นเทคโนโลยีของ IBM ข้อมูลจะถูกส่งในลักษณะที่เรียกว่า Token ซึ่งจะเก็บ ข้อมูลและตำแหน่งของ Node ที่ต้องการส่งข้อมูลไป ให้ ข้อดีคือข้อมูลจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวและไม่ทำ ให้เกิด Collision และไม่จำเป็นต้องใช้ CSMA/CD Token Adapter มีราคาแพง มีความเร็วประมาณ 4-16 Mbps

20 ARCnet ARCnet (Attached Resource Computer network) จะมีโครงสร้าง Network ที่เป็นของตัวเอง โดยใช้สื่อที่เป็นได้ทั้ง Twisted-pair และ Coaxial และ Topology แบบ Star ราคาถูก, มีความน่าเชื่อถือสูง และติดตั้งได้ง่าย ปัจจุบันมี Fast ARCnet ที่มีความเร็ว 100 Mbps และสามารถใช้สื่อที่เป็น Fiber-optic ได้

21 Network Software Software ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานภายในระบบ Network เรียกว่า Network Operating System (NOS) Netware (IntranetWare) สามารถทำงานได้บน ระบบ Network ที่มีหลาย Topologies และบนระบบ ที่มีหลาย Platform เช่น Mac, PC, และ UNIX hosts

22 Network Software MS NT Server: มีลักษณะเป็น GUI ในระบบที่เป็น ตระกูล Windows สามารถใช้ MS NT เป็น NOS ได้ และสามารถทำงานร่วมกับ NOS อื่นๆ ได้ Banyan VINES: ใช้ในระบบ Network ขนาดใหญ่ เช่น US ’ Marine Corps. เนื่องจากความสามารถใน การเชื่อมต่อกับระบบ Network ที่มีหลาย Server AppleShare ใช้สำหรับ Network ที่ใช้เครื่อง Apple Artisoft LANtastic ใช้ในระบบ Network ขนาดเล็ก และมีโครงสร้างแบบ Peer-to-peer


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 Networks and Data Communications. The Uses of a Network Network หมายถึงวิธีการที่จะ Connect คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google