งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inhibitory effect of Hesperidin on Alpha glucosidase activity and small intestinal morphology in diabetic rats Phichittra Od-ek Department of Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inhibitory effect of Hesperidin on Alpha glucosidase activity and small intestinal morphology in diabetic rats Phichittra Od-ek Department of Physiology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inhibitory effect of Hesperidin on Alpha glucosidase activity and small intestinal morphology in diabetic rats Phichittra Od-ek Department of Physiology Faculty of Medical Science Naresuan University

2 Diabetes ที่มา :

3 Insulin ที่มา :

4 Diabetes ที่มา :

5 Treatment ที่มา :

6 Alpha-glucosidase activity

7 Alpha-glucosidase inhibitors drugs

8 Alpha-glucosidase inhibitors drugs

9 Hesperidin Hesperidin Anti-inflammation Antioxidant Anti-hyperglycemia
(Yang, H. L. et al.,2012) Antioxidant (Yang, H. L. et al.,2012) จากการศึกษา....แต่ไม่ทราบว่าเกิดจากกลไกอะไร จึงตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเกิดจากการทำงานenz Anti-hyperglycemia (Zhang, B. et al.,2012) Hesperidin ที่มา : https://examine.com/supplements/hesperidin/

10 Objective Study effect of Hesperidin on alpha-glucosidase activity
Study effect of Hesperidin on small intestinal morphology

11 Methods Methods In vitro study In vivo study

12 IN VITRO STUDY

13 Method In vitro pNPG : p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside
α-glucosidase activity α-D-glucosidase pNPG P-nitrophenol + glucose Absorbance at 405 nm. α-glucosidase inhibition Inhibitor -Acarbose -Hesperidin pNPG α-D-glucosidase pNPG pNPG : p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside

14 Result and conclusion % Alpha glucosidase inhibition ความเข้มข้น
(ไมโครกรัม/มล.) ร้อยละการยับยั้งของ สารอะคาร์โบส สารเฮสเพอริดิน 100 13.32±5.10 21.35±5.56 200 34.55±20.92 21.98±9.67 400 56.98±18.44a 20.50±10.59 600 57.42±9.92aa 20.39±9.75 800 66.09±16.09aa 22.24±6.63 1000 65.43±10.95aa 18.15±8.37 1200 70.59±7.34aa 23.45±17.16 1400 74.28±16.40aa 17.01±1.83 1600 76.47±12.73aa 25.31±10.90 1800 79.60±4.18aaa 27.30±0.73 2000 83.22±16.69aa 33.46±4.24b

15 Discussion Hesperidin

16 IN VIVO STUDY

17 Method In vivo Wantanee Hanchang* Streptozotocin 50 mg/kg Hesperidin
Control DM DM + Low dose DM + High dose Streptozotocin 50 mg/kg Hesperidin 50 mg/kg Hesperidin 100 mg/kg Streptozotocin Hesperidin 1 4 8 ( week)

18 Method-specimen collection
In vivo Small intestine Duodenum 10% Neutral buffer formalin

19 Method tissue processing tissue embedding tissue section staining
analyze

20 Method-tissue processing
1 cm.

21 Method-tissue processing
Paraffin Ethanol Xylene 70% 80% 90% 95% 95% 100% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 min 120 min 45 min

22 Method-tissue embedding & tissue section
Microtome 5 micron

23 Method-staining & analyze
4X 10X Hematoxylin & Eosin 40X

24 Result 4X 10X 40X ทำไมศึกษาในส่วนของ duodenum Control DM DM + Low dose
(50 mg/kg) DM + High dose (100 mg/kg)

25 จำนวนกอบเบลทเซลล์ต่อวิลลัส
Result กลุ่มหนูทดลอง ความยาว ความกว้าง จำนวนกอบเบลทเซลล์ต่อวิลลัส ส่วนฐาน ส่วนกลาง ส่วนปลาย กลุ่มควบคุม 494.82± 121.01 122.41±10.31 110.71±14.13 64.86±20.38 6.60±3.16 กลุ่มเบาหวาน 614.81± 51.85 134.50±8.27 122.07±6.80 71.99±8.51 13.67±4.00aaa กลุ่มเบาหวานที่ได้รับสารเฮสเพอริดิน 50 มก./กก. 720.05± 46.27 115.00±19.87 113.17±8.70 67.69±2.42 12.70±5.08aaa กลุ่มเบาหวานที่ได้รับสารเฮสเพอริดิน100 มก./กก. 646.06± 91.34 120.63±12.25 104.15±19.97 68.44±21.99 7.70±3.51 bbb

26 Conclusion and discussion
Normal mucus Irritation Goblet cell

27 Conclusion and discussion
Increase number of goblet cell in diabetic rat Hesperidin Irritation Decrease number of goblet cell in hesperidin-treated group

28 Alpha glucosidase inhibitor
Summary Hesperidin Alpha glucosidase inhibitor Irritation Anti-hyperglycemia Anti-inflammation

29 ผู้ร่วมวิจัย ดร. สะการะ ตันโสภณ ดร. วันทณี หาญช้าง ดร. อิทธิพล พวงเพชร
ภาควิชาสรีรวิทยา ดร. อิทธิพล พวงเพชร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

30

31 Reference ปนัดดา ทินบุตร, และจินดารัตน์ พิมพ์สมาน. (2554). ฤทธิ์ยับยั้งแอลฟา-กลูโคซิเดสของสารสกัดจากพืชตระกูลเฟินเพื่อใช้บาบัดโรคเบาหวาน. การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 21. Huang, X. L., Pan, J. H., Chen, D., Chen, J., Chen, F., & Hu, T. T. (2015). Efficacy of lifestyle interventions in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Internal Medicine. Johansson, M.E.V., & Hansson, G.C. (2013). Mucus and the Goblet Cell. Digestive Diseases, 31,

32 กลไกการกระตุ้น beta cells ให้หลั่ง insulin โดยกลูโคส
ที่มา : s.pdf

33 Human equivalent dose (HED)
Animal dose = 100 mg/kg Rat Km = 6 Human = 37 HED = 100*(6/37) = mg/kg Formula for dose translation based on BSA. Animal dose = 50 mg/kg Rat Km = 6 Human = 37 HED = 50*(6/37) = 8.11 mg/kg Conversion of animal doses to HED based on BSA Shannon Reagan-Shaw et al. FASEB J 2008;22:

34 Gut microbiota and diabetes
Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, Clostridium, Escherichia, Streptococcus and Ruminococcus in a healthy adult’s gut, approximately 60 % of the bacteria belong to the Bacteroidetes or Firmicutes phyla. It was reported that altered intestinal microbiota leads to increased intestinal permeability and mucosal immune response, which leads to the development of type 2 diabetes (Backed et al.,2005) Increase number of goblet cell in diabetic rat


ดาวน์โหลด ppt Inhibitory effect of Hesperidin on Alpha glucosidase activity and small intestinal morphology in diabetic rats Phichittra Od-ek Department of Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google