งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INHIBITORY EFFECT OF HESPERIDIN ON ALPHA GLUCOSIDASE ACTIVITY AND SMALL INTESTINAL MORPHOLOGY IN DIABETIC RATS 1 Phichittra Od-ek Department of Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INHIBITORY EFFECT OF HESPERIDIN ON ALPHA GLUCOSIDASE ACTIVITY AND SMALL INTESTINAL MORPHOLOGY IN DIABETIC RATS 1 Phichittra Od-ek Department of Physiology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INHIBITORY EFFECT OF HESPERIDIN ON ALPHA GLUCOSIDASE ACTIVITY AND SMALL INTESTINAL MORPHOLOGY IN DIABETIC RATS 1 Phichittra Od-ek Department of Physiology Faculty of Medical Science Naresuan University

2 2 ที่มา : http://rainbow.mymarket.in.th/viewproduct_rainbow-00712 D iabetes

3 3 ที่มา : http://rainbow.mymarket.in.th/viewproduct_rainbow-00712 I nsulin

4 4 D iabetes ที่มา : http://www.thaiantidiabetes.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=281

5 5 T reatment ที่มา : http://qsota.com/diabetes-self-care/http://qsota.com/diabetes-self-care/

6 6 A lpha-glucosidase activity

7 7 A lpha-glucosidase inhibitors drugs

8 8

9 9 Hesperidin Antioxidant Anti-hyperglycemia Anti-inflammation H esperidin ที่มา : https://examine.com/supplements/hesperidin/ (Yang, H. L. et al.,2012) (Zhang, B. et al.,2012)

10 10 Study effect of Hesperidin on alpha- glucosidase activity Study effect of Hesperidin on small intestinal morphology O bjective

11 M ethods 11 In vitro studyIn vivo study Methods

12 12 IN VITRO STUDY

13 13 In vitro pNPG α-D-glucosidase pNPG : p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside P-nitrophenol + glucose α-glucosidase activity pNPG α-D-glucosidase α-glucosidase inhibition pNPG Inhibitor -Acarbose -Hesperidin M ethod Absorbance at 405 nm.

14 14 R esult and conclusion % Alpha glucosidase inhibition ความเข้มข้น ( ไมโครกรัม / มล.) ร้อยละการยับยั้ง ของ สารอะคาร์โบส ร้อยละการยับยั้ง ของ สารเฮสเพอริดิน 100 13.32±5.1021.35±5.56 200 34.55±20.9221.98±9.67 400 56.98±18.44 a 20.50±10.59 600 57.42±9.92 aa 20.39±9.75 800 66.09±16.09 aa 22.24±6.63 1000 65.43±10.95 aa 18.15±8.37 1200 70.59±7.34 aa 23.45±17.16 1400 74.28±16.40 aa 17.01±1.83 1600 76.47±12.73 aa 25.31±10.90 1800 79.60±4.18 aaa 27.30±0.73 2000 83.22±16.69 aa 33.46±4.24 b

15 15 D iscussion Hesper idin

16 16 IN VIVO STUDY

17 17 DM + High dose Hesperidin 100 mg/kg DM + Low dose Hesperidin 50 mg/kg Control DM M ethod In vivo Streptozotocin 50 mg/kg 8 ( week)1 StreptozotocinHesperidin 4 Wantanee Hanchang*

18 18 Duodenum Small intestine M ethod -specimen collection In vivo 10% Neutral buffer formalin

19 19 tissue processing tissue embedding tissue section staining analyze M ethod

20 20 1 cm. M ethod- tissue processing

21 21 Ethanol 80%70% 90%95% 100% 95% 100% Xylene Paraffin 165 4 32 109 87 12 11 45 min 60 min 120 min M ethod- tissue processing

22 22 5 micron Microtome M ethod - tissue embedding & tissue section

23 23 Hematoxylin & Eosin 4X 10X 40X M ethod -staining & analyze

24 R esult 24 4X 10X 40X Control DM + Low dose (50 mg/kg) DM + High dose (100 mg/kg) DM

25 R esult กลุ่มหนู ทดลอง ความยาว ความกว้าง จำนวน กอบเบลท เซลล์ต่อ วิลลัส ส่วนฐาน ส่วนกลา ง ส่วน ปลาย กลุ่มควบคุม 494.82± 121.01 122.41± 10.31 110.71± 14.13 64.86± 20.38 6.60±3.1 6 กลุ่มเบาหวาน 614.81± 51.85 134.50± 8.27 122.07± 6.80 71.99± 8.51 13.67±4. 00 aaa กลุ่มเบาหวาน ที่ได้รับสารเฮส เพอริดิน 50 มก./ กก. 720.05± 46.27 115.00± 19.87 113.17± 8.70 67.69±2.42 12.70±5. 08 aaa กลุ่มเบาหวาน ที่ได้รับสารเฮส เพอริดิน 100 มก./ กก. 646.06± 91.34 120.63± 12.25 104.15± 19.97 68.44± 21.99 7.70±3.5 1 bbb 25

26 26 C onclusion and discussion Goblet cell mucu s Irritation Normal

27 27 C onclusion and discussion Increase number of goblet cell in diabetic rat Decrease number of goblet cell in hesperidin-treated group Hesperid in Irritation

28 28 S ummary Alpha glucosidase inhibitor Hesperidin Anti-inflammation Anti-hyperglycemia Irritation

29 29 ดร. สะการะ ตันโสภณ ดร. วันทณี หาญช้าง ภาควิชาสรีรวิทยา ดร. อิทธิพล พวงเพชร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ร่วมวิจัย

30 30

31 31 ปนัดดา ทินบุตร, และจินดารัตน์ พิมพ์สมาน. (2554). ฤทธิ์ยับยั้ง แอลฟา - กลูโคซิเดสของสารสกัดจากพืชตระกูลเฟินเพื่อใช้บาบัด โรคเบาหวาน. การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมี ประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 21. Huang, X. L., Pan, J. H., Chen, D., Chen, J., Chen, F., & Hu, T. T. (2015). Efficacy of lifestyle interventions in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Internal Medicine. Johansson, M.E.V., & Hansson, G.C. (2013). Mucus and the Goblet Cell. Digestive Diseases, 31, 305-309. R eference

32 32 I nsulin ที่มา : http://biochem.md.chula.ac.th/Data/Endocrine%20for%20upload/Endocrine%20pancre as.pdf กลไกการกระตุ้น beta cells ให้หลั่ง insulin โดยกลูโคส

33 33 H uman equivalent dose (HED) Shannon Reagan-Shaw et al. FASEB J 2008;22:659-661 Formula for dose translation based on BSA. Conversion of animal doses to HED based on BSA HED= 100*(6/37) = 16.22 mg/kg Animal dose = 100 mg/kg Rat Km= 6 Human= 37 Animal dose = 50 mg/kg Rat Km= 6 Human= 37 HED= 50*(6/37) = 8.11 mg/kg

34 34 G ut microbiota and diabetes (Backed et al.,2005) Bifidobacterium, Lactobacillus, Bacteroides, Clostridium, Escherichia, Streptococcus and Ruminococcus in a healthy adult’s gut, approximately 60 % of the bacteria belong to the Bacteroidetes or Firmicutes phyla. It was reported that altered intestinal microbiota leads to increased intestinal permeability and mucosal immune response, which leads to the development of type 2 diabetes Increase number of goblet cell in diabetic rat


ดาวน์โหลด ppt INHIBITORY EFFECT OF HESPERIDIN ON ALPHA GLUCOSIDASE ACTIVITY AND SMALL INTESTINAL MORPHOLOGY IN DIABETIC RATS 1 Phichittra Od-ek Department of Physiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google