งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการวิจัย อาจารย์ ดร. ศุภะลักษณ์ ฟักคำ. รูปแบบการวิจัย ตัวแปร (Variables) กลุ่มควบคุม (Control Group) การจำแนกรูปแบบการวิจัย แนวทางการออกแบบการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการวิจัย อาจารย์ ดร. ศุภะลักษณ์ ฟักคำ. รูปแบบการวิจัย ตัวแปร (Variables) กลุ่มควบคุม (Control Group) การจำแนกรูปแบบการวิจัย แนวทางการออกแบบการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการวิจัย อาจารย์ ดร. ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

2 รูปแบบการวิจัย ตัวแปร (Variables) กลุ่มควบคุม (Control Group) การจำแนกรูปแบบการวิจัย แนวทางการออกแบบการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย

3 ตัวแปร (Variables) คือ คุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา ในรูปที่มองเห็นได้ง่าย น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ฯลฯ ในรูปที่มองเห็นได้ยาก สภาพสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ความ เจ็บปวด ความกังวลใจ

4 ตัวแปรหรือความสัมพันธ์ของตัว แปร ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

5 ตัวแปร อิสระ ( Indepen dent Variables ) ตัวแปร อิสระ ( Indepen dent Variables ) เป็นต้นเหตุ หรือปัจจัย เสี่ยง เป็นต้น กำหนด มีอิทธิพล ตัวแปร ตาม ( Depende nt Variables ) ตัวแปร ตาม ( Depende nt Variables )

6 กลุ่มควบคุม ( Control Group) กลุ่มควบคุม (Control Group) หรือ กลุ่มเปรียบเทียบ (Comparison Group)

7 การจำแนกรูปแบบ การวิจัย ก)การจำแนกตามเป้าหมายหรือผล (1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) (2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)

8 ข)จำแนกตามลักษณะสิ่งที่ทำการศึกษา (1) การวิจัยวารสารหรือเอกสาร (Documentary Research) (2) การวิจัยทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Research) (3) การวิจัยในสัตว์ทดลอง (Animal Research) (4) การวิจัยทางคลินิก (Clinical Research) (5) การวิจัยชุมชน (Community Research) (6) การวิจัยปฏิบัติการ (Operational Research) (7) การวิจัยบริการสาธารณสุข (Health Service Research) การจำแนกรูปแบบ การวิจัย

9 ค)จำแนกตามลำดับเวลา (1) การวิจัยย้อยหลัง (Retrospective Research) (2) การวิจัยไปข้างหน้า (Prospective Research) การจำแนกรูปแบบ การวิจัย

10 ง)จำแนกตามวิธีดำเนินการวิจัย (1) การวิจัยโดยการสังเกต (Observational Research) - การวิจัยโดยการสังเกตเชิง พรรณนา (Descriptive Research) - การวิจัยโดยการสังเกตเชิง วิเคราะห์ (Analytical Research) (2) การวิจัยโดยการทดลอง (Experimental Research) การจำแนกรูปแบบ การวิจัย

11 รูปแบบ การวิจัย การวิจัยโดยการ ทดลอง (Experimental Research) การวิจัยโดยการ ทดลอง (Experimental Research) มีการกำหนดปัจจัย เสี่ยง หรือสิ่งแทรกแซง การวิจัยโดยการ สังเกต (Observational Research) การวิจัยโดยการ สังเกต (Observational Research) ไม่มีการกำหนด ปัจจัยเสี่ยง หรือสิ่งแทรกแซง การวิจัยเชิง พรรณนา (Descriptive Study) การวิจัยเชิง พรรณนา (Descriptive Study) ไม่มีกลุ่ม เปรียบเทียบ มีกลุ่ม เปรียบเทียบ การวิจัยเชิง วิเคราะห์ (Analytical Study) การวิจัยเชิง วิเคราะห์ (Analytical Study)

12 การวิจัยเชิง วิเคราะห์ (Analytical Study) การวิจัยเชิง วิเคราะห์ (Analytical Study) ณ จุดเวลาใดเวลา หนึ่ง (Cross-sectional) ณ จุดเวลาใดเวลา หนึ่ง (Cross-sectional) ชนิดไปข้างหน้า (Cohort or prospective) ชนิดไปข้างหน้า (Cohort or prospective) ชนิดย้อนหลัง (Case-control or Retrospective) ชนิดย้อนหลัง (Case-control or Retrospective)

13 กิจกรรม ( ใบงาน ) ให้ นศ. ค้นคว้าหาข้อมูล จากหอสมุด แห่งชาติ หรือห้องสมุดมหาวิทยาลัย เรื่อง การวิจัยเชิงปริมาณจากหนังสือ 5 เล่ม ( พร้อมอ้างอิง ) การวิจัยเชิงคุณภาพจากหนังสือ 5 เล่ม ( พร้อมอ้างอิง ) เขียนใส่กระดาษรายงาน ส่ง วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องพักอาจารย์ 1


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการวิจัย อาจารย์ ดร. ศุภะลักษณ์ ฟักคำ. รูปแบบการวิจัย ตัวแปร (Variables) กลุ่มควบคุม (Control Group) การจำแนกรูปแบบการวิจัย แนวทางการออกแบบการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google