งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1. นางสาวจตุพร คงทรัพย์ เลขที่ 14 2. นางสาวทิพวรรณ คะวิสูญ เลขที่ 18 3. นางสาวสุภาวดี บทนอก เลขที่ 22 4. นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง เลขที่ 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1. นางสาวจตุพร คงทรัพย์ เลขที่ 14 2. นางสาวทิพวรรณ คะวิสูญ เลขที่ 18 3. นางสาวสุภาวดี บทนอก เลขที่ 22 4. นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง เลขที่ 36."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จัดทำโดย 1. นางสาวจตุพร คงทรัพย์ เลขที่ 14 2. นางสาวทิพวรรณ คะวิสูญ เลขที่ 18 3. นางสาวสุภาวดี บทนอก เลขที่ 22 4. นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง เลขที่ 36 5. นายไทปัน ชามะรัตน์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

4 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. She................................to them last week. a. introduced b. was introducing c. was introduced d. had introduced

5 2. This room must...............before tomorrow. a. be painted b. be painting c. paint d. painted 3. This machine...........................coal. a. is used to cutting b. is used to cut c. is used for cut d. used to cut

6 4. O've been living in town since I …… a. were born b. had been born c. was born d. have been born 5. Jill didn't want to tell anybody that she…….. a. married b. is married c. was married d. was marring

7 Active Voice คือ รูปของกริยาซึ่งประธาน เป็นผู้กระทำโดยตรง Mary eats a mango. ( แมรี่รับประทาน มะม่วง ) Passive Voice คือ รูปกริยาซึ่งประธานเป็น ผู้ถูกกระทำกริยานั้น โดยผู้อื่นหรือสิ่งอื่น A mango is eaten by Mary. ( มะม่วงถูกรับประธานโดยแมรี่ ) จะเห็นได้ว่า ใจความประโยค Active Voice และ Passive Voice นั้นมี ความหมายอย่างเดียวกัน ผิดกันก็ตรงที่ ประโยค Active Voice นั้น ประธานเป็นผู้ทำ กริยา ส่วน Passive Voice นั้นประธานเป็น ผู้ถูกกระทำกริยา

8 กริยาที่จะทำเป็นประโยค Passive Voice ได้จะต้องเป็นกริยาที่เรียกว่า Transitive Verb คือกริยาที่ต้องการกรรม มารับ เช่น to love, to catch, to buy, to eat, to see, etc. ส่วน Intransitive Verb ซึ่งหมายถึง กริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารับ เช่น to run, to walk, to go, to fly, to awim, etc นั้นจะ ทำให้เป็น Passive Voice ไม่ได้

9 หลักทั่วไปในการเปลี่ยนประโยค Active Voice ให้เป็นประโยค Passive Voice 1. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นกรรมในประโยค Passive Voice โดยมี preposition " by " นำหน้า 2. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice Active Voice : Subject + verb + object

10 3. กริยาของประโยค Active Voice นั้น เมื่อ นำมาใช้ในประโยค Passive Voice จะต้อง เป็นรูปกริยาช่องที่ 3 (Past Participle) และ ใช้ตามหลัง verb to be คือ is, am, are, was, were, be, being, been ซึ่งจะใช้ Verb to be ตัวใดนั้นต้องดู tense Passive Voice : Subject + Verb to be + V3 + by + Object

11 หลักโดยละเอียดในการ เปลี่ยน Active Voice ให้ เป็น Passive Voice 1. ใน tense ต่างๆ

12 Active VoicePassive Voice 1. Present Simple - The teacher punishes the boy. - Do you always laugh at him? is, am, are + V3 - The boy is punished by the teacher. - Is he always laughed at by you? 2. Present Continuous - The painters are painting our house. - Are the students doing the exercises? is, am, are + being + V3 - Our house is being painted by the painters. - Are the exercises being done by the students?

13 3. Present Perfect - They have built a new hotel. - Has the boy caught a bird? has, have + been + V3 - A new hotel has been built by them. - Has a bird been caught by the boy? * Present Perfect Cintinuous - Trenton Company has been making bikes since 1960. has,have + been + being +V3 - Bikes have been being made by Trenton Company since 1960. 4. Past Simple - My sister wrote a letter. - Did the servant polish Tom's shoes? was, were + V3 - A letter was written by my sister.

14 5. Past Continuous - While John was introducing me, the telephone rang. - Weren't they digging this hole when you went past yesterday? was, were + being + V3 -While I was being introducing by John, the telephone rang. - Wasn't this hole being dug by them when you went past yesterday? 6. Past Perfect - The guests had eaten all the food. - Had he seen you before? had + been + V3 - All the food had been eaten by the guests. - Had you been seen by him before?

15 * Past Perfect Continuous - Mr. Trevor had been teaching English in Jamiaca for many years before he moved to Thailand. had + been + being + V3 - English had been being taught by Mr.Trevor in jamaica for many years before he moved to thailand. 7. Future Simple - His mother will beat him if he does that again. - Will Mary invite Jack to her party? will + be + V3 - He will be beaten by his mother if he does that again. - Will Jack be invited by Mary to her party?

16 8. "going to" future - They are going to widen the bridge. - Is she going to open the shop? is,am, are +going to + be + V3 - The bridge is going to be widened by them. - Is the shop going to be opened ? 9. Future Continuous - They will be mowing the grass at two o'clock tomorrow. will be + being + V3 - The grass will be ebing mown at two o'clock tomorrow by them.

17 10. Future Perfect - By next March the pupils will have taken the examination. - Will she have announced the resutls by the end of next month? will have + been + V3 - By next March the examination will have been taken by the pupils. - Will the results have been announced by her by the end of next month? **Future perfect Continuous - By next year they'll have been building that road for a year. will have been being + V3 - By next year that raod will have been being built by them for a year.

18 2. ใน verb form ต่างๆ verb formActive VoicePassive Voice Infinitiveto writeto be written Perfect Infinitiveto have writtento have been written Present Participle writingbeing written Past Participlewrittenbeen written

19 คำที่ไม่สามารถทำให้เป็นประโยค Passive Voice ได้ 1.Intransitive Verb คือ คำกริยาที่ไม่ต้องการ กรรม เช่น - They go to school every day. - She swims write well. 2. Transitive Verb บางคำ เช่น - Dang had his breakfast. (His breakfast was had by Dang. = wrong 3. Verb of Incomplete คือ กริยาซึ่งไม่สมบูรณ์ เช่น - She became queen. (A queen was become by her. = wrong) ( เพราะ queen ในประโยคแรกเป็น complement ไม่ใช่ object)

20 แบบทดสอบหลังเรียน 1. This machine...........................coal. a. is used to cutting b. is used to cut c. is used for cut d. used to cut

21 2. Jill didn't want to tell anybody that she…….. a. married b. is married c. was married d. was marring 3. O've been living in town since I …… a. were born b. had been born c. was born d. have been born

22 4. She................................to them last week. a. introduced b. was introducing c. was introduced d. had introduced 5. This room must...............before tomorrow. a. be painted b. be painting c. paint d. painted

23 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เฉลย แบบทดสอบ ก่อนเรียน 1.C 2.A 3.B 4.C 5.C เฉลย แบบทดสอบ หลังเรียน 1.B 2.C 3.C 4.C 5.A

24 จบการ นำเสนอค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1. นางสาวจตุพร คงทรัพย์ เลขที่ 14 2. นางสาวทิพวรรณ คะวิสูญ เลขที่ 18 3. นางสาวสุภาวดี บทนอก เลขที่ 22 4. นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง เลขที่ 36.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google