งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553 Present Simple Tense

2 ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ สม่ำเสมอ หรือเป็นเหตการณ์ที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลา
แบบที่ 2 โครงสร้างประโยคบอกเล่า S + Verb (s, es) ตัวอย่าง The sun rises in the east. The earth moves round the sun. He gets up at six o’clock. Dogs bark.

3 I go to school by bus. This bag belongs to Ben. Everybody fears death. We believe him.

4 หลักการเติม –s, -es กริยาช่อง 1 ที่ลงท้ายด้วย –sh, -ch, -ss, -x, หรือ –z ให้เติม –es เช่น teach: She teaches Japanese. wash: He washes his clothes every weekend. pass: She passes me on the highway every morning. fix: He fixes automobiles for a living.

5 กริยาช่อง 1 ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ (Consonant) เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –es เช่น
study: Linda studies in the morning. fly: He flies to Los Angeles once a week.

6 แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ (vowel) ให้เติม –s ได้เลย เช่น
stay: Bob stays in a hotel. play: Tom plays football after school everyday.

7 ในกรณีอื่นๆให้เติม –s หลังกริยาช่อง 1 ได้เลย เช่น
write: She writes me a letter every week. come: He comes early everyday.

8 สำหรับ go และ do เมื่อใช้กับประธานเอกพจน์ให้เติม –es เสมอ เช่น
She goes to a movie every Saturday. He does his homework in the library.

9 ระวัง: ประธานเป็นเอกพจน์ใช้ has เช่น She has some money for you.
ประธานเป็นพหูพจน์ใช้ have เช่น We have some money for you.

10 โครงสร้างประโยคปฏิเสธ S + do/does + not + V
ตัวอย่าง I do not like black. She does not eat vegetable. We don’t play the guitar. You don’t drink coffee. He doesn’t wear glasses. They don’t feel well.

11 โครงสร้างประโยคคำถาม. Do/Does + S + V………
โครงสร้างประโยคคำถาม Do/Does + S + V………? Wh-question + do/does + S + V…? ตัวอย่าง Do you remember me? Do we study English on Mondays? Does she work today?

12 Does Ann run fast? What color do you like most? Who does Ginny live with? When does the train arrive? Where do we have dinner? How do they go to school?

13


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 2 บทที่ 1 8 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google