งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Indirect command Indirect requst Indirect exclamation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Indirect command Indirect requst Indirect exclamation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Indirect command Indirect requst Indirect exclamation

2 Indirect command ประโยคคำสั่ง menu next

3 โครงสร้าง subject + command, + object + to + V.1 order, tell back next

4 การเปลี่ยนประโยคคำสั่งตรง(direct command) ให้เป็นประโยค indirect command ทำได้ โดยวิธีต่อไปนี้
1. ต้องเลือกใช้กริยานำ ให้เหมาะสมกับความในประโยคในคำสั่งนั้น 2. ต้องระบุผู้ถูกสั่ง 3. สั่งให้ทำอะไร ต้องเติม to หน้ากริยา back next

5 เปลี่ยน said (to) เป็นกริยานำ (introducing verb) เหล่านี้
commanded เมื่อเป็นคำสั่งเฉียบขาด ordered เมื่อเป็นค่อนข้างเฉียบขาด tolded เมื่อเป็นคำสั่งธรรมดา back next

6 Ex. Direct : A teacher said to me , "Open the door."
Indirect : A teacher told me to open the door. Direct : The officer said to the soldier," March better !” Indirect : The officer commanded the soldier to march better. Direct : He said to his servants, “Go away!” Indirect : He ordered his servants to go away. back next

7 Direct : He said to me, “Run quickly !”.
Indirect: He told (asked, ordered, requested) me to run quickly. Direct : He said to his friend, “Work steadily.”. Indirect: He advised his friend to work steadily back next

8 Negative command ถ้าคำสั่งมี Don’t นำหน้า แสดงว่าเป็นคำสั่งห้าม เมื่อจะทำเป็น indirect ให้ใช้ not to ตามหลังกริยานำ Ex. Direct : Father said to me ," Don't make a loud noise." Indirect : Father told me not to make a loud noise. Direct : Don’t shut the door. Indirect : He asked me (him, her, etc.) not to shut the door. back menu

9 Indirect Requst ประโยคอ้อนวอนขอร้อง menu next

10 โครงสร้าง subject + request + object + to + V.1 entreat beg back next

11 วิธีเปลี่ยนจาก direct เป็น Indirect
1. เปลี่ยน say หรือ said เป็นกริยาที่มีความหมายในทางอ้อนวอนหรือขอร้อง เช่น beg, request, entreat asked เมื่อเป็นคำขอร้อง (ประโยคเดิมมี please) begged, entreat เมื่อเป็นคำขอร้องวิงวอน request เมื่อเป็นคำขอที่ต้องการให้ทำ back next

12 Ex. Direct : She said, “Please help me.”
Indirect : She begged me to help her. Direct : She said to her husband, “Please don`t hurt me.” Indirect : She entreated her husband not to hurt her. Direct : She said, “Use your influence to help me, please.” Indirect : She requested me to use influence to help her. back menu

13 Indirect Exclamation ประโยคอุทาน menu next

14 ประโยคอุทาน (exclamatory sentence) เป็นประโยคที่กล่าวออกมาด้วยการแสดงอารมณ์ เช่น อุทานออกมาด้วยความดีใจ เสียใจ ตื่นเต้น ตกใจ ขอร้องให้พระเจ้าช่วย เป็นต้น back next

15 การเปลี่ยนประโยคเช่นนี้มีหลักคือ
ใช้กิริยานำให้มีความหมายตรงกับประโยคอุทานนั้น โดยตัดคำอุทานทิ้งไป Direct : He said, “Hurrah ! My friend has come.” ไชโย! เพื่อนเรามาแล้ว Indirect : He exclaimed with delight that his friend had come. เขาอุทานออกมาด้วยความดีใจว่า เพื่อนของเขามาแล้ว back next

16 จะเห็นว่าเราเปลี่ยน said, “Hurrah
จะเห็นว่าเราเปลี่ยน said, “Hurrah ! …” เป็น exclaimed with delight ถ้าจะถามว่า exclaimed with delight นี้ เอามาจากไหน ตอบได้ว่าคิดขึ้นเอง แต่ต้องคิดให้ตรงกับคำอุทานว่า Hurrah ! ซึ่งเป็นคำอุทานแสดงความยินดี เราจึงใช้ exclaimed with delight ซึ่งแปลว่าอุทานออกมาด้วยความดีใจ back next

17 การหากิริยานำ (introducing verb) มาใช้สำหรับประโยคอุทานนี้ค่อนข้างจะยุ่งยาก จึงขอแสดงไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ Exclaimed with delight อุทานด้วยความดีใจ Exclaimed with sorrow อุทานด้วยความเศร้า Exclaimed with sadness อุทานด้วยความเสียใจ back next

18 Exclaimed with surprise อุทานด้วยความประหลาดใจ
Complained with an expression of annoyance บ่นออกมาด้วยความอิดหนาระอาใจ Cried out very angrily ร้องออกมาอย่างโกรธจัด Exclaimed with admiration อุทานด้วยความนิยมยกย่อง Confessed with regret สารภาพออกมาด้วย ความเสียใจ back next

19 Exercies 1. Dang said to me, “Wait a minute.”
Dang told me to wait a minute. 2. Dang said to me, “Wait here.” Dang told me to wait here. 3. Dang said to me, “wait here for me.” Dang told me to wait here for him. 4. He said to her, “Come to me.” He told her to Come to him.

20 5. He said to her, “Give me that pencil.”
He told her to Give him that pencil. 6. He said to her, “Don`t do that again.” He told her not to do that again. 7. She said to him ,“Don`t worry me.” She told him not to worry her. 8. They said to me, “Sit here.” They told me to sit here. 9. They said to me, “Don`t sit here.” They told me, not to sit here.

21 10. He asked me ,“Try to come again.”
He asked me to try to come again. 11.She asked me, “Please hand me that book.” She asked me please to hand her that book. 12.He said to me, “Get out of my room. He told me to Get out of his room. 13.Dang said, “Bring me that book.” Dang told me to bring him that book. 14.Dang said “Bring me that book, please.” Dang asked me to bring him that book .

22 15. Ladda said “Don`t worry about it.”
Ladda told me not to worry about it. 16. Ladda said “Please don`t do it again.” Ladda said not to do it again. 17. Dang said to Ladda, “Please remember me to my uncle.” Dang asked Ladda to remember her to his uncle. 18. Ladda said to Dang, “Take it or you will have nothing.” Ladda told Dang to take it or he would have nothing. 19. Ladda said “ Be quiet, he is asleep.” Ladda told me be quiet, he was asleep.

23 20. Dang said, “Don`t be sad.”
Dang told me not to be sad.

24 1. “Did you remember to phone Tony?” I asked.
I asked her if he had remember to phone Tony. I asked her if he had done remember to phone Tony. I said to her if he had remember to phone Tony. I said to her if he had done remember to phone Tony. a. b. c. d.

25 2. “When will you pay back the money Don lent you?” she asked.
She asked me when I will pay back the money Don had lent her. She asked me when I would pay back the money Don had lent me. She asked me when I would pay back the money Don had lent her. She asked me when I had pay back the money Don had lent me. a. b. c. d.

26 3. Direct: “Should you drink so much coffee as you do?” she asked.
Indirect: She asked me if I …….. Drink so much coffee as I …….. shall ,do should ,do shall ,did should ,did a. b. c. d.

27 4. “Would you mind sitting on the other chair ,please
4. “Would you mind sitting on the other chair ,please?”the dressmaker asked. The dressmaker told me if I will mind sitting on the other chair. The dressmaker told me if I would mind sitting on the other chair. The dressmaker asked me if I will mind sitting on the other chair. The dressmaker asked me if I would mind sitting on the other chair.. a. b. c. d.

28 5. “Must a policeman always wear uniform ?”little Peter asked.
Little Peter asked me if a policeman must always wear uniform.. Little Peter asked me if a policeman had always wear uniform. Little Peter told me if a policeman must always wear uniform. Little Peter told me if a policeman had always wear uniform. a. b. c. d.

29 6. Rita said, “Would you like some coffee?”
Rita asked whether he would like some coffee. Rita asked me if you would like some coffee. Rita told him that she would like some coffee. Rita asked whether he would have liked some coffee. a. b. c. d.

30 7. Rose said,“Happy New Year !”
Rose wished us a Happy New Year. Rose wanted us a Happy New Year. Rose said Happy New Year to us. Rose told us Happy New Year. a. b. c. d.

31 8. “Careful !” The teacher remarked. The teacher commanded. The teacher urged. The teacher warned. a. b. c. d.

32 9. How much does your husband earn a month. a
9. How much does your husband earn a month? a. He asked how much my husband earned a month. b. He asked how much my husband earn a month. c. He asked how much your husband earned a month. d. He asked how much your husband earn a month.

33 10. How old are you. a. She asked how old I you. b
10. How old are you? a. She asked how old I you. b. She asked how old was I. c. She asked how old I was. d. She asked how old me was.

34 11. What are you doing? a. The teacher asked you what I was doing. d. The teacher asked I what you was doing c. The teacher asked me what I are doing. d. The teacher asked me what I was doing.

35 12. How many sodas did you buy. a
12. How many sodas did you buy? a. John asked me if how many sodas I bought. b. John asked me how many sodas I bought. c. John asked me how many sodas I buy. d. John asked me how many sodas you bought.

36 13. Where does your brother work. a. I asked him where he brother work
13. Where does your brother work? a. I asked him where he brother work. b. I asked him where his brother work. c. I asked him where his brother worked. d. I asked him where him brother work.

37 14. Are you a travel agent. a. I asked him if he was a travel agent. b
14. Are you a travel agent? a. I asked him if he was a travel agent. b. I asked him if he is a travel agent. c. I asked him if him was a travel agent. d. I asked him if him is a travel agent.

38 15. Where did you go last night?
a. I asked him where him went previous night. b. I asked him where he go previous night. c. I asked him where he went previous night. d. I asked him where he went last night.

39 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
สมาชิกกลุ่ม นางสาวพรชนก สุทธิจิระพันธ์ เลขที่ 5 นางสาวสิริพร ทองธนะเศรษฐ์ เลขที่ 10 นางสาวอังคณา คงเกษม เลขที่ 12 นายณัฐวุฒิ ลำใย เลขที่ 36 นายนพดล ปิยะแสงทอง เลขที่ 40 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

40 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

41 ยังไม่ถูก นะจ๊ะ back

42 เก่งมากเลย ครับ back

43 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

44 เก่งมากเลย ครับ back

45 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

46 เก่งมากเลย ครับ back

47 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

48 เก่งมากเลย ครับ back

49 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

50 เก่งมากเลย ครับ back

51 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

52 เก่งมากเลย ครับ back

53 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

54 เก่งมากเลย ครับ back

55 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

56 เก่งมากเลย ครับ back

57 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

58 เก่งมากเลย ครับ back

59 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

60 เก่งมากเลย ครับ back

61 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

62 เก่งมากเลย ครับ back

63 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

64 เก่งมากเลย ครับ back

65 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

66 เก่งมากเลย ครับ back

67 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

68 เก่งมากเลย ครับ back

69 ลองใหม่นะ จ๊ะ back

70 เก่งมากเลย ครับ back


ดาวน์โหลด ppt Indirect command Indirect requst Indirect exclamation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google