งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pronouns Pronouns (คำสรรพนาม) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pronouns Pronouns (คำสรรพนาม) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pronouns Pronouns (คำสรรพนาม) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม
(คำว่า pro ในคำว่า pronoun แปลว่า “แทนที่” ) ถ้าต้องการทราบว่าคำใดเป็น Pronoun หรือไม่นั้น ให้นำ Noun คำใดคำหนึ่งไปใช้แทนที่ Pronoun เช่น Udpm fell downstairs. Udom broke Udom’s leg. When Udom fell downstairs, he broke his leg.

2 ชนิดของ Pronouns Personal Pronouns Possessive Pronouns
Reflexive Pronouns

3 1. Personal Pronouns Personal Pronouns (บุรุษสรรพนาม) มีรูปดังนี้

4 ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Personal Pronouns
They are tired but happy. He can hear some strange noise. She had finished them. It fell down. I wanted a new raincoat. We enjoyed the party. You stand there. Does anyone hear them? His mother called him. I gave it to her. Someone picked it up. He picked me up. She pointed to us. He will show you.

5 Possessive Pronouns 2. Possessive Pronouns
คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1. Determiner Possessive Pronouns 2. Nominal Possessive Pronouns

6 Determiner Possessive Pronouns
เป็นลักษณะของคำสรรพนาม ที่แสดงความเป็น เจ้าของ ซึ่งต้องตามด้วยคำนามเสมอ เช่น my our your legs her its their All my friends have read it. That is your house.

7 Nominal Possessive Pronouns
* เป็นลักษณะหนึ่งของคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ * เมื่อใช้คำประเภทนี้แล้ว จะไม่มี คำนามตามหลัง ได้แก่ mine ของฉัน yours ของท่าน his ของเขา hers ของหล่อน ours ของเรา theirs ของพวกเขาทั้งหลาย * This book is mine. * He gave it to a cousin of his.

8 3. Reflexive Pronouns Reflexive Pronouns คือ สรรพนามที่สะท้อนกลับไปหาประธานของประโยค เช่น myself = ตนเอง, himself = ตัวเขาเอง เป็นต้น * Reflexive Pronouns จะเกิดขึ้นเนื่องจาก การรวมระหว่าง Possessive Pronoun และ Object Pronoun กับ self / selves

9 Reflexive Pronouns แบ่งเป็น

10 วิธีใช้ Reflexive Pronouns
เพื่อแสดงถึงการกระทำต่อตนเอง She cut herself while she was peeling the apples. I found myself in a hospital. เพื่อแสดงถึงการเน้นว่าการกระทำนั้นเกิดจากตัวเขา, ฉัน, เธอ จริงๆ He himself built this house. She herself does this work. ใช้ Reflexive Pronouns หลังคำบุพบท You were muttering to yourself just now. We are not worried about ourselves.


ดาวน์โหลด ppt Pronouns Pronouns (คำสรรพนาม) คือ คำที่ใช้แทนที่คำนาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google