งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY DR.CHARUK SINPARU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY DR.CHARUK SINPARU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY DR.CHARUK SINPARU

2 นำเข้าสู่บทเรียน สวัสดีนักเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระบวนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาเนื้อหาอย่างช้าๆ ( โดยการคลิกเม้าส์ ) 3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน 4. คลิกซ้าย เพื่อศึกษาต่อไป 5. คลิกขวา ถ้าอยากย้อนกลับ ขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบความสำเร็จ

3 ทดสอบก่อนเรียน

4 1. Tag Questions คืออะไร ประโยคคำสั่ง b. ประโยคบอกเล่า c. ประโยคคำถาม
d. ประโยคปฏิเสธ

5 2. Tag Questions ใช้ถามเมื่อไร
ถามเฉยๆไม่รู้จะพูดอะไร b. ถามเพราะไม่รู้และอยากรู้ c. ถามเพื่อให้แน่ใจ d. เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์

6 3. ประโยคไหนพูดได้ถูกต้อง
3. ประโยคไหนพูดได้ถูกต้อง a. You’re single, do you? b. You’re single, aren’t you? c. You’re single, are you? d. You’re single, have you?

7 4. สุนีย์ไปสมัครงาน ได้กรอกในใบสมัครงานว่าเป็นนักเรียน ผู้สัมภาษณ์ถามเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งว่า คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม คำถามใดเหมาะสมที่สุด

8 a. Are you a student? b. You’re a student, aren’t you?
c. You are a student, are you? d. Do you a student?

9 5. เพื่อนคนหนึ่งมาเล่าให้นักเรียนฟังว่า John and Marry แต่งงานกัน คุณแทบไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ และไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นประโยคใดถามแสดงความประหลาดใจได้ดีที่สุด

10 They didn’t, did they? They did, didn’t they? They do, don’t they? They aren’t, are they?

11 6. คุณวางเงินเอาไว้ 200 บาทในห้อง แล้วมันหายไป คุณไม่คิดว่าลูกสาวของคุณจะหยิบไปแต่เพื่อความมั่นใจคุณจึงถามเขาว่า“ลูกไม่ได้หยิบไปใช่ไหม” ประโยคใดถามได้ถูกต้อง

12 a. You took it, didn’t you? b. You take it, don’t you?
c. You didn’t take it, did you? d. You are not, aren’t you?

13 7. You live alone, …………? are you aren’t you don’t you did you

14 8. ประโยคใดพูดถูกต้อง She can’t cook, at all? Can’t she cook, at all?
she can’t cook at all, is she? she can’t cook at all, can she?

15 9. Pizza…... your favorite food,
isn’t it? is b. are c. has d. since

16 10. We’ve met before,………… ? a. do we b. are we
c. haven’t we d. don’t we

17 TAG QUESTIONS

18 Tag Questions คืออะไร?

19 คือ คำถามสั้นๆที่เราพูดท้ายประโยค (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูด)
TAG QUESTIONS คือ คำถามสั้นๆที่เราพูดท้ายประโยค (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาพูด)

20 คือ การตั้งคำถามท้ายประโยคบอกเล่าหรือท้ายประโยคปฏิเสธ
TAG QUESTIONS คือ การตั้งคำถามท้ายประโยคบอกเล่าหรือท้ายประโยคปฏิเสธ

21 คือ คำถามที่มีหางสั้นๆ เรียกว่าTAG
TAG QUESTIONS คือ คำถามที่มีหางสั้นๆ เรียกว่าTAG

22 Tag Questions มีหลักในการพูดอย่างไร?

23 You are doing your homework,
โครงสร้างประโยคTag Questions Tag ประโยคหลัก You are doing your homework, aren’t you?

24 โครงสร้างประโยคTag Questions
ประโยคหลัก She bought a new car, Didn’t she?

25 หลักในการเขียนและพูด
TAG QUESTIONS ใส่เครื่องหมาย comma คั่นระหว่างประโยคหลักกับ TAG ตัวอย่าง : They love English , don’t they?

26 หลักในการเขียนและพูด
TAG QUESTIONS 2. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่า TAG ต้องถามเป็นปฏิเสธ ตัวอย่าง : You are a doctor, aren’t you?

27 ตัวอย่าง : We don’t walk to school,
หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 3. ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ TAG ต้องถามเป็นบอกเล่า ตัวอย่าง : We don’t walk to school, do we?

28 หลักในการเขียนและพูด
TAG QUESTIONS 4. ถ้าประโยคข้างหน้ามีกริยาช่วย ให้ใช้กริยาช่วยตัวนั้นทำเป็น TAG ได้เลย

29 หลักในการเขียนและพูด
TAG QUESTIONS 5. ถ้าประโยคข้างหน้าไม่มีกริยาช่วย ให้ใช้กริยาช่วย do does did มาทำเป็น TAG

30 มาทำเป็น TAG ต้องเป็น tense เดียวกันด้วย
หลักในการเขียนและพูด TAG QUESTIONS 6.กริยาของประโยคข้างหน้าเป็น tense อะไรกริยาช่วยที่นำ มาทำเป็น TAG ต้องเป็น tense เดียวกันด้วย

31 กริยาช่วยในภาษาอังกฤษที่ควรทราบ
is am are was were has have had do does did will would shall should must may might can could

32 รักดีหามจั่ว

33 รักชั่วหามเสา

34 คำสั่ง : จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
ทดสอบหลังเรียน คำสั่ง : จงเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

35 You aren’t very happy here,.......?
1 You aren’t very happy here, ?

36 She isn’t Portuguese ……. .......?
2 She isn’t Portuguese …… ?

37 You come from Thailand,……........?
3 You come from Thailand,…… ?

38 They don’t know the answers,.......?
4 They don’t know the answers, ?

39 It was an excellent film,…….......?
5 It was an excellent film,…… ?

40 Dang …….. come today, can’t he?
6 Dang …….. come today, can’t he?

41 You …….. already had lunch, have you?
7 You …….. already had lunch, have you?

42 Jim hasn’t known her before,.......?
8 Jim hasn’t known her before, ?

43 Waraporn should see a doctor ……........?
9 Waraporn should see a doctor …… ?

44 Your father ………. a big farm, hasn’t he?
10 Your father ………. a big farm, hasn’t he?

45 เฉลยแบบฝึกหัด

46 1. You aren’t very happy here, ....... ………..?
are you

47 She isn’t Portuguese, ………. …..?
is she

48 You come from Thailand, ….. ………..?
Don’t you

49 4. They don’t know the answers,.......?
Do they

50 5. It was an excellent film,.........?
Wasn’t it

51 6. Dang ……….. come today, can’t he?

52 7. You ………. already had lunch, haven’t you?

53 Jim hasn’t known her before,.......?
has he

54 9. Waraporn should see a doctor,..... ………?
Shouldn’t she

55 10. Your father ………. a big farm, hasn’t he?


ดาวน์โหลด ppt BY DR.CHARUK SINPARU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google