งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.Suwatganee Kamprapan P.6/1 Sirilak Boons wan Teacher

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.Suwatganee Kamprapan P.6/1 Sirilak Boons wan Teacher"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.Suwatganee Kamprapan P.6/1 Sirilak Boons wan Teacher
By… 1. Artittaya Suttisuk P. 6/1 2.Siriwan wongkam P. 6/1 3.Arreeya Tuangtong P.6/1 4.Suwatganee Kamprapan P.6/1 5.Hirunya Meejarain p.6/1 Sirilak Boons wan Teacher

2 โฉมหน้าของสมาชิกในกลุ่ม

3 คำนำ รายงานเรื่อง Helping Verbs เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและจะได้มีความรู้เรื่อง Helping Verbs มากขึ้นกว่าเดิม ผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ ถ้ามีการผิดพลาดคณะของดิฉันก็ขออภัยด้วย คณะผู้จัดทำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

4 สารบัญ เรื่อง หน้า คำกิริยาช่วย 1 ตัวอย่างคำกิริยาช่วย 3
คำกิริยาช่วย ตัวอย่างคำกิริยาช่วย เอกสารอ้างอิง

5 คำกริยาช่วย 1 คำกริยาช่วย [Auxiliary Verbs/helping verbs]
คำกริยาช่วย ที่ใช้ช่วยในการสร้าง Tense มักจะไม่มีความหมายแต่กริยาช่วยบางคำสามารถใช้เป็นกริยาแท้ได้และจะมีความหมายในตัวเอง เช่น is แปลว่า เป็น,อยู่,คือ... He is an engineer. (เขาเป็นวิศวกรคนหนึ่ง) is จะไม่มีความหมาย... She is cooking. ( หล่อนกำลังปรุงอาหาร ) คำกริยาช่วย มีทั้งหมด 24 คำ

6 2 Verb to be ... is, am, are, was, were ใช้ประกอบ Continuous tense และ Passive Voice Verb to do ... do, does, did .ใช้ช่วยสร้างประโยคคำถาม/ปฏิเสธ ใน Simple Tense Verb to have ... have, has, had ใช้ประกอบ Perfect Tenseคำกริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเอง มักตามด้วยคำกริยาแท้ช่องเดิมเสมอ will - would ...จะ/shall - should ... จะ / can - could ... สามารถ /may - might ... บางที,อาจจะ/ must ... ต้อง คำกริยาช่วยที่ใช้กับ to มักจะตามด้วยคำกริยาแท้ช่องเดิมเสมอ ought to ควรจะ / used to เคย / need to จำเป็นต้อง / dare to กล้าที่จะ

7 ตัวอย่างคำกิริยาช่วย
3 ตัวอย่างคำกิริยาช่วย Present Continuous : My father is driving a car./ Please be quite, I'm working. Past Continuous : My mother was washing the dishes./ Were you working? Passive Voice : A car is being driven by my father./ The office was cleaned yesterday. Present Simple : They do not do their homework. Present Simple : She does not write a letter. Past Simple : Did you tell her this top secret ? Present Perfect : I have finished my work. Past Perfect : He had not done it yet. Future Simple : We shall visit the National Museum tomorrow. Present Simple : I daren't to do bad things. Present Simple : You ought to stop smoking.

8 เมื่อย่อติดกับ pronoun
กริยาช่วย Verb to be Present Tense is ใช้กับประธานเอกพจน์ (ยกเว้น I ใช้กับ am และ You ใช้กับ are เสมอ) are ใช้กับประธานพหูพจน์ Past Tense was ใช้กับประธานเอกพจน์ (You were เสมอ) were ใช้กับประธานพหูพจน์ Contractions (รูปย่อ)เมื่อย่อติดกับ not is not ... isn’t are not ... aren’t was not ... wasn’t were not ... weren’t (am not ไม่มีรูปย่อ) เมื่อย่อติดกับ pronoun I am ... I ’m you are ... you’re he is ...he’s she is ... she's it is ... it's they are ... they're we are ... we're 4

9 5 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt 4.Suwatganee Kamprapan P.6/1 Sirilak Boons wan Teacher

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google