งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active and Passive Active and Passive กรรมวาจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active and Passive Active and Passive กรรมวาจก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active and Passive Active and Passive กรรมวาจก

2 คือ รูปของกริยาซึ่งประธานเป็นผู้กระทำโดยตรง
Active คือ รูปของกริยาซึ่งประธานเป็นผู้กระทำโดยตรง   Mary eats a mango. (แมรี่รับประทานมะม่วง)    

3 (มะม่วงถูกรับประธานโดยแมรี่)
Passive รูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้ถูกกระทำกริยานั้น โดยผู้อื่นหรือสิ่งอื่น  A mango is eaten by Mary. (มะม่วงถูกรับประธานโดยแมรี่)

4   หลักทั่วไปในการเปลี่ยนประโยค Active Voice ให้เป็นประโยค Passive Voice         1. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice ไปเป็นกรรมในประโยค Passive Voice โดยมี preposition "by" นำหน้า         2. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice         3. กริยาของประโยค Active Voice นั้น เมื่อนำมาใช้ในประโยค Passive Voice จะต้องเป็นรูปกริยาช่องที่ 3 (Past Participle) และใช้ตามหลัง verb to be คือ is, am , are, was , were, be, being, been ซึ่งจะใช้ Verb to be ตัวใดนั้นต้องดู tense

5 Active Voice เป็น Passive Voice
Present simple S + is, am, are + verb 3 + by………… - Dan is kicked by Dam. แดนถูกเตะโดยดำ

6 Present continuous S + is, am, are + being + verb 3 + by…………
A paper is being written by Amnat. กระดาษกำลังถูกเขียนโดยอำนาจ

7 Present perfect ภาษาอังกฤษได้ถูกพูดโดยวิเชียร
S + have, has + been + verb 3 + by………… English has been spoken by Wichian. ภาษาอังกฤษได้ถูกพูดโดยวิเชียร

8 . Present perfect con รถบัสได้กำลังถูกคอยโดยสมพร
S + have, has + been + being + verb 3 + by…… A bus has been being waited Somphorn. รถบัสได้กำลังถูกคอยโดยสมพร

9 Past simple S + was, were + verb 3 + by…………
Books were read by my father . หนังสือถูกอ่านโดยพ่อของผม

10 Past continuous ไม้ถูกกำลังรถน้ำต้นโดยแม่
S + was, were + being + verb 3 + by………… Flowers were being watered by mother ไม้ถูกกำลังรถน้ำต้นโดยแม่

11 Past perfect ปากกาได้ถูกทำหักโดยผม S + had + been + verb 3 + by…………
Pens had been broken by me. ปากกาได้ถูกทำหักโดยผม

12 Past perfect con แอปเปิ้ลได้กำลังถูกกินโดยผม
S + had + been + being + verb 3 + by………… An apple had been being eaten by my. แอปเปิ้ลได้กำลังถูกกินโดยผม

13 Future simple การบ้านจะถูกทำโดยผม
S + will, shall + be + verb 3 + by………… Exercises will be done by me การบ้านจะถูกทำโดยผม

14 Future continuous ภาษาจีนจะกำลังถูกพูดโดยตะวัน
S + will, shall + be + being + verb 3 + by…… Chinese will be being spoken by Tawan. ภาษาจีนจะกำลังถูกพูดโดยตะวัน

15 Future perfect S + will, shall + have + been + verb 3 + by.. Reports will have been presented by students. รายงานจะได้ถูกนำเสนอโดยนักเรียน.

16 Future perfect con ลูกฟุตบอลจะได้ถูกกำลังเล่นโดยเด็ก
S+ will + have + been + being +verb 3 + by.. A football will have been being played by boys. ลูกฟุตบอลจะได้ถูกกำลังเล่นโดยเด็ก

17 Active ให้เป็น Passive
A thief stole the painting from the museum The………………………………………………… .The servant has broken five glasses so far. Five…………………………………………………

18 Active or Passive? Boys like to play soccer. ??? Passive or Active
This room has been painted blue. ???


ดาวน์โหลด ppt Active and Passive Active and Passive กรรมวาจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google