งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PERFECT TENSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PERFECT TENSE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PERFECT TENSE

2 Present Perfect Tense Subject + have,has + V3 + Object.
1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่ระบุเวลาในอดีต He has sold his car. (When? We don’t know.) 2. ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปและหลงเหลือหลักฐานในปัจจุบัน He has just painted the room. (The paint is wet.)

3 3.ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน
She has lived in this house for 2 years. (She still lives in this house.) BUT : He lived in Australia for one year. (He doesn’t live in Australia now.) 4.ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่ได้กล่าวถึงเวลาในอดีตแต่เชื่อมโยงกับปัจจุบัน I’ve met Madonna. (I may meet her again; she’s still alive. – period of time not finished yet)

4 Special points Since is used to express a starting point. For is used to express a period of time. Yet is used in questions and negations. Already is used in statements and questions. Just + Present Perfect Just now + Past Perfect I’ve known Ann since October. I’ve known Ann for 2 months. Have you met him yet? I haven’t met him yet. I’ve already posted the letters. I’ve just called the doctor. He left just now ห้ามใช้กับ non action verbs : love, want, mean, believe and etc. Time adverbs and expression used with Present Perfect : Just, ever, never, always, already, yet, for, since, so far, how long, recently, today, this week/month/year, once, several times etc.

5 Example

6

7 Past Perfect Tense

8 Subject + had + V-3 + Object.
STRUCTURE Subject + had + V-3 + Object. 1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วในอดีตเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน ใช้ Past Perfect เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง ใช้ Past Simple และมักจะเชื่อมด้วยคำว่า when , before , after , until , as soon as เช่น He had written to her four times when he got her reply. (ใช้ past perfect เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเขียนถึงเธอ 4 ครั้ง ก่อนที่เขาได้รับคำตอบจากเธอ)

9 2. ใช้กับคำว่า by the time
By the time + Past simple , Past Perfect    - By the time the sun set , we had left school.           - By the time the children went to bed , they had already finished their homework. 3. ใช้หลังคำว่า that ในประโยค Indirect Speech ซึ่งเปลี่ยนมาจากประโยค Direct Speech เช่น     - He told me that they had left about an hour before.        - They said that they had done the report.

10 4. ใช้กับ no sooner. than. …(ทันทีที่. ก็. ) Hardly. when. (ทันทีที่
 4.ใช้กับ no sooner than....…(ทันทีที่ ก็....)            Hardly when.....(ทันทีที่ ก็....)            Scarcely when.....(ทันทีที่ ก็....)     Subject had no sooner hardly scarcely V3 than when past simple   - They had no sooner finished their work than they went out. - They had scarcely left the house when the letter came.

11 Future Perfect Tense

12 Subject + Will/Shall + Have + V-3. + Object
Structure Subject + Will/Shall + Have + V-3. + Object Future Perfect Tense page 2/4

13 Usage Future Perfect Tense page 3/4
ใช้เพื่อแสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ซึ่งจะได้สิ้นสุดลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ในอนาคต โดยมีเวลาบอกไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะ สำเร็จเรียบร้อย แม้ว่าในขณะที่พูดเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดก็ตามมัก ใช้กับคำว่า "by" เช่น by tomorrow , by 5 o'clock โดยจะมี time clause เป็น Present Simple หรือ Present Perfect Future Perfect Tense page 3/4

14 Example Future Perfect Tense page 4/4
By the end of this year your new maid will have broken all your glasses. The meeting will have finished by six o'clock. He'll have saved much by the time he has retired. Future Perfect Tense page 4/4

15 Member 1. Jirayu Keawsrila No.01 2. Jarukit Pemmakitti No.08
3. Nuttapong Keawsai No.09 4. Thammarawut Thammasit No.11 5. Noppon Taweesuk No.12 6. Piraya Budhasri No.21 M.5/1


ดาวน์โหลด ppt PERFECT TENSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google