งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Indirect Question without Question Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Indirect Question without Question Word."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Indirect Question without Question Word

2 หลักสำหรับการเปลี่ยน Direct เป็น Indirect Question
1. เปลี่ยนกริยานำ (Introducing Verb) ดังนี้ Say เป็น ask หรือ inquire Said เป็น asked หรือ inquired Said to + บุคคล เป็น asked + บุคคล หรือ inquired of + บุคคล

3 2. ถ้าประโยคคำถามใน Direct speech นั้น ขึ้นต้นคำถามด้วย Verb to do
Verb to have Verb to be และกริยาช่วยจำพวก will , shall , can , may , must , etc. ให้ใช้ if หรือ Whether เป็นคำเชื่อมระหว่างประโยคนำ กับประโยคตามใน indirect speech หรือ indirect Question ส่วน Verb to do (ถ้ามี) ให้ตัดทิ้งเสีย สำหรับ Verb to be, Verb to have , และกริยาตัวอื่นๆ ให้เอาไปวางหลังตัวประธานในประโยคตาม

4 3. หรือถ้าประโยคคำถามใน Direct Speech นั้นขึ้นต้นประโยคด้วยคำ
Question Word คือ What , Where , When , Why, Who , Which etc. ไม่ต้องใส่ if หรือ whether เข้ามา (เพราะ Question Word ทำหน้าที่แทนไปในตัวแล้ว) 4. การเปลี่ยน Tense และคำอื่นๆ ยังคงใช้หลักเดิม 5. ข้อความของ Indirect Question ต้องเรียงคำอย่างประโยคบอกเล่า

5 การใช้ if หรือ whether เป็นคำเชื่อมนี้จะใช้ or not ตามหลังก็ได้
If (a) He asked me if she lived there. (b) He asked me if she lived there or not. Whether (a) He asked me whether she lived there. (b) He asked me if she lived there or not.

6 ขึ้นต้นประโยคด้วย Verb to be
Direct : He said to me, “Are you leaving for London today ?” เขาพูดกับผมว่า “คุณจะไปลอนดอนวันนี้หรือ ?” Indirect : He asked me if I was leaving for London that day. เขาถามผมว่าผมจะไปลอนดอนวันนั้นหรือไม่

7 ขึ้นต้นด้วย Verb to have
Direct : He said to me, “ Have you a friend in Paris ? ” เขาพูดกับผมว่า “คุณมีเพื่อนอยู่ที่ปารีสไหม” Indirect : He asked me whether I had a friend in Paris. หรือ He inquired of me whether I had a friend in Paris or not. เขาถามผมว่า ผมมีเพื่อนอยู่ที่ปารีสหรือไม่

8 ขึ้นต้นด้วย Verb to do Direct : He said to us, “Do you speak English ?” เขาพูดกับเราว่า, “พวกคุณพูดภาษาอังกฤษหรือ” Indirect : He asked us if we spoke English. เขาถามพวกเราว่า พูดภาษาอังกฤษกันหรือไม่

9 ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยตัวอื่นๆ
Direct : Bill said to me, “ Will you study physics tomorrow ?” บิลพูดกับผมว่า “คุณจะเรียนฟิสิกส์พรุ่งนี้หรือ” Indirect : Bill asked me if (whether) I would study physics the next day (or not). บิลถามผมว่า ผมจะเรียนฟิสิกส์หรือไม่วันต่อไป

10 ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยตัวอื่นๆ
Direct : She said to him, “Can you spell Australia?” หล่อนพูดกับเขาว่า, “คุณสามารถสะกดคำ Australia ได้ไหม” Indirect : She asked him if he could spell “Australia”. หล่อนถามเขาว่า เขาสามารถสะกดคำ Australia ได้หรือไม่

11 1. ถอดเครื่องหมายคำพูด “ ” ออก 2. กริยาด้านหน้าเปลี่ยน say to เป็น ask
กฎการทำ Indirect question with out question word. 1. ถอดเครื่องหมายคำพูด “ ” ออก 2. กริยาด้านหน้าเปลี่ยน say to เป็น ask หรือ said to เป็น asked แล้วตามด้วย if หรือ whether 3. การลำดับคำต้องอยู่ในรูปประโยคบอกเล่า 4. ตัดเครื่องหมาย ? (question mark) ออก ใส่ . (full stop) แทน 5. กริยาในเครื่องหมายคำพูดนั้นให้เปลี่ยนไป ถ้ากริยาด้านหน้าเป็น past ตามกฎ

12 Exercise whether all the people really believed such nonsense.
1. I wondered, “Do all the people really believe such nonsense?” whether all the people really believed such nonsense. I wondered ……………………………………………… 2. He said to me, “ Are you leaving for London today?” He asked me ………………………………………… if I was leaving for London that day. 3. “ Would you mind sitting on the other chair, please?” She said. whether I would mind sitting on the other chair. She asked me…………………..……………………..

13 She asked me…………………………………….
4. She said to me, “Have you some friends in New York?” She asked me……………………………………. if I had some friends in New York. 5. He said to me, “Have you met my girl-friend?” He asked me……….…………………………… if I had met his girl-friend. 6. They asked us, “ Are you hungry?” They asked us ……………………………………. if we were hungry. 7. He said, “Do you know the answer to this problem, Mary?” if I knew the answer to that problem. He asked Mary ……………………………………...

14 8. He asked me, “Do you know the way to the airport?”
if I knew the way to the airport. He asked me…………………………….……………… 9. He said to us, “Are you going to pattaya tomorrow?” He asked us…………………………..………………… if we were going to pattaya the next day. 10. He asked me, “Will you help me?” if I would help him. He asked me ………………………………………….. 11. He said, “Do you speak Japanese?” if I spoke Japanese. He asked……………………………..………………..

15 Joseph asks me …………………..………………….
12. “Did you give the book to Bill?” I asked her. if she had given the book to Bill. I asked her…………………..…………………………… 13. Jim said, “Does she live in America?” she lived in America. Jim asked whether……………………………………….. 14. Nan said, “Did Helen come to the party?” if Helen had gone to the party. Nan asked…………………………………………….. 15. Joseph says to me, “Are you Malaysian?” Joseph asks me …………………..…………………. if I am Malaysian.

16 Exercise Choose the correct answer.
1. Frank said to mother , “Can you make a cake?” Frank asked mother…………………………. a. if she made a cake. b. if could she make a cake. c. if she had made a cake. d. if she could make a cake. 2. Andrew said to Ruth, “ Did you answer the phone yesterday? “ Andrew asked Ruth………………………………. a. if she had answered the phone the day before. b. if had she answered the phone the day before. c. if she answered the phone the day before. d. if she would answer the phone the day before.

17 3. Brain said to Diana ,” Have you heard a strange noise?”
Brain asked Diana ………………………………… a. if I heard a strange noise. b. if you had heard a strange noise. c. if she had heard a strange noise. d. if had I heard a strange noise. 4. Sue said to me , “ Is an English teacher kind? “ Sue asked me……………………………………… a. if an English teacher is kind b. if an English teacher was kind c. if an English teacher had been kind d. if was an English teacher kind

18 5. Clare said to me ,” Was you at home yesterday?”
Clare asked me…………………………………… a. if I was at home the day before. b. if I was being at home the next day. c. if I had been at home the day before. d. if I have been at home the next day. 6. Anne said to Bill, “ Was your dog barking?” Anne asked Bill………………………………….. a. if his dog had been barking. b. if his dog was barking. c. if had his dog been barking. d. if was his dog barking.

19 8. Mother said to Jim, “ Did you break all the dishes?”
7. Helen said to me, “ Are you leaving now” Helen asked me………………………………. a. if I was leaving now. b. if you had been leaving now. c. if I was leaving then. d. if had you been leaving then. 8. Mother said to Jim, “ Did you break all the dishes?” Mother asked Jim…………………………….. a. if I broke all the dishes. b. if he had broken all the dishes. c. if I had broken all the dishes. d. if had he broken all the dishes.

20 9. Andrew said to me, “ Have you seen my son?”
Andrew asked me…………………………... a. if he had seen my son. b. if had I seen my son. c. if he saw my son. d. if I had seen his son. 10. Elizabeth said to Mark, “ Have you known then?” Elizabeth asked Mark …………………………. a. if I had known then. b. if he knew then. c. if I had known you. d. if he had known then.

21 11. He said to her , “Are you busy now?”
He asked her ………………………………….. a. if you was busy now. b. if I was busy now. c. if she was busy then. d. if he had been busy then. 12. Mother said to them, “ Will you have yoghurt?” Mother asked them……………………………. a. if they would have yoghurt. b. if we will have yoghurt. c. if she would have yoghurt. d. if will we have yoghurt.

22 13. She said to me,“ Are you Chinese?”
She asked me………………………………… a. if she is Chinese. b. if I am Chinese. c. if she was Chinese. d. if I was Chinese. 14. He says to Diana , “ Is it snowing now?” He asks Diana …………………………….. a. if it is snowing then. b. if it was snowing now. c. if is it snowing now. d. if was it snowing then.

23 15. Helen said to Jason, “Will you come here now?”
Helen asked Jason…………………………….. a. if I would come there now. b. if he would come there then. c. if I will come there then. d. if would he come now.


ดาวน์โหลด ppt Indirect Question without Question Word.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google