งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question Tag Question Tag

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question Tag Question Tag"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Question Tag Question Tag
ตอนที่1 Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Question Tag Question Tag
คือ ประโยคคำถามที่อยู่ท้าย ประโยค ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Question Tag Question Tag
เป็นวลีสั้น ๆ ที่เติมเข้าไปท้าย ประโยคบอกเล่า เพื่อเปลี่ยนให้เป็น ประโยค yes/no question ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 It’s hot, isn’t it? “Yes.” โดยปกติเราจะใช้ประโยคเช่นนี้
เมื่อเราคาดว่าผู้ฟังจะเห็นพ้อง กับคำพูดของเรา เช่น It’s hot, isn’t it? “Yes.” ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 ลักษณะของประโยค ส่วนหน้าเป็นบอกเล่า ส่วนหลังจะเป็นปฏิเสธรูปย่อ
ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธ ส่วนหลังจะเป็นบอกเล่า ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 การสร้าง Question Tag 1.ถ้าในประโยคนำมี verb to be
หรือกริยาช่วยให้นำไปใช้ใน Question Tag ข้อ3 ใน ใบงาน ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 They are rich, ………… they? aren’t is she She isn’t good at English,
………………..? is she ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 That girl has new friends,…………….? That girl has new friends,…………….?
doesn’t she That girl has new friends,…………….? hasn’t she ใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง ถ้า “have” แปลว่า “มี” ในปัจจุบัน ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 My mother has a sore throat, have ………………….? doesn’t she
ใช้ verb to do ถ้า “have” มีความหมาย อื่น ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 have They had our house painted last month, ………………..? didn’t they
Past simple ใช้ verb to do ถ้า “have” มีความหมาย อื่น ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 isn’t it this/ that tag ใช้ it That is your new house, ……………… ?
That man looks very happy, ……………… ? doesn’t he this/ that tag ใช้ it ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 these/ those tag ใช้ they
Those are your bags, ……………… ? aren’t they These boys are our students, ……………… ? don’t they these/ those tag ใช้ they ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 There are 50 students in a classroom, ………………..? aren’t there
There isn’t any sugar, ………………..? is there ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 I’m a teacher, ………….? aren’t I
am not ไม่มีรูปย่อต้องใช้ are แทนในปฏิเสธรูปย่อ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 You like it here, don’t you ………………..? He played for Ireland, …………….?
didn’t he 2. ใช้ verb to do เมื่อไม่มี กริยาช่วย ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 You couldn’t lend me some money,………….? could you You don’t know
where Jane lives,…….....? do you ใช้ กริยาช่วยที่ประโยคให้มา เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 wouldn’t you You would sell it to me, ………………….. ?
ใช้ กริยาช่วยที่ประโยคให้มา เป็นส่วน tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 NEXT Question Tag ตอนที่ 2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt Question Tag Question Tag

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google