งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เรื่อง Present Continuous Tense โดย 1.นางขวัญตา ขุนทอง โรงเรียนบ้านต้นโตนด 2.นางรอฮีมะห์ หะยีหะซา โรงเรียนบ้านบราโอ 3.นางสาวรอกีเย๊าะ บาเหม โรงเรียนบ้านคลองหิน 4.นางสาวนูรียะห์ เจะมะ โรงเรียนบ้านดูวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

2 วัตถุประสงค์ นักเรียนเขียนประโยคโครงสร้าง Present continuous tense ได้
นักเรียนเขียนประโยคบรรยายภาพ ได้ นักเรียนใช้ Present continuous Tense ได้ถูกต้อง

3 โครงสร้าง Subject + Verb to be + Verb ing + Object + ( Modify )
Example  He is walking to school every day.

4 ใช้ Present continuous tense กับเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นมี adverb of time คือ now , just now , right now , this moment . ปรากฏอยู่ เช่น  Nicole is working in her office this moment.  I am drawing a picture.

5 ใช้ Present continuous tense กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ (ต่อ)
ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในระยะยาว ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงๆ ในขณะที่พูด เช่น  Marvin is working for an advertising company.

6 ใช้ Present continuous tense กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ (ต่อ)
3. แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นหรือกระทำเป็นนิสัยเป็นประจำ ในเวลาหนึ่งมักแสดงเวลาที่จำกัดแน่นอน เช่น  Jarunee is getting up late this morning.

7 ใช้ Present continuous tense กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ (ต่อ)
4. ใช้แทน Future tense เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต อันใกล้ เช่น  Mr. Smith is coming soon.  The man is getting his suit tomorrow morning.

8 ใช้ Present continuous tense กับเหตุการณ์ต่อไปนี้ (ต่อ)
5. ใช้กับประโยคที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ เช่น  Keep quiet ! the teacher is coming.

9 The penguins are singing.
15 The penguins are singing. True False

10 15 He……….walking. is are

11 15 …….. she riding horse ? Is Are Was Were

12 60 Write the name of continuous verbs. Alphabet Buttons Appear Here

13 Drawing your action and describe your picture.
80 Drawing your action and describe your picture.

14 15 Matching the pictures and the words. fishing reading painting

15 Alphabet Buttons Appear Here
Type question here. 60 What are they doing ? Alphabet Buttons Appear Here

16 60 Jigsaw Game รูปตัวอย่าง

17 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คะแนนรวม <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

18 The END


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google