งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้
กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CQI) แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เรื่อง เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้

2 สาเหตุ เครื่องพ่นหมอกควันดับในขณะที่ทำการพ่นหมอกควัน เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องพ่นบางชิ้นชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน เช่น วาวเปิด –ปิดน้ำมัน หัวฉีดอุดตัน หัวเทียนสกปรก แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุทำให้เครื่องพ่นดับในขณะที่ทำการพ่น ทำให้เสียเวลานำเครื่องมาตรวจสอบหาสาเหตุและจุดบกพร่องที่ทำให้เครื่องดับ แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้ก่อนที่ทำการพ่นหมอกควัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้ก่อนที่ทำการพ่นหมอกควัน ระยะเวลาในการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เครื่องชี้วัด อัตราเครื่องพ่นหมอกควันดับในระหว่างที่ทำการพ่นไม่เกินร้อยละ 30 แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

4 การดำเนินงาน 1. ตรวจเช็ค ทดสอบ สตาร์ทเครื่อง พร้อมกับทดสอบพ่นก่อนทำการออกพ่น 1 วัน 2. พักเครื่องทุกๆ ชั่วโมง 3. บำรุงรักษาตามคู่มือ หลังการพ่นทุกครั้ง 4. รายงานส่งซ่อม 5. รายงานเสนอความต้องการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันใหม่เพื่อทดแทน เครื่องพ่นหมอกควันเก่า แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

5 ผลการดำเนินงาน ลำดับ รายการ ปี 2556 ปี 2557 หมายเหตุ 1 จำนวนครั้งที่ทำการออกพ่น 14 5 2 จำนวนครั้งที่เครื่องพ่นหมอกควันดับ 3 อัตราเครื่องพ่นหมอกควันดับคิดเป็นร้อยละ 35.71 20 ทางตรง : เครื่องพ่นหมอกควันไม่ดับในระหว่างทำการพ่นหมอกควันและสามารถพ่นหมอก ควันได้ตามวันเวลาที่กำหนด ทางอ้อม : ลดอัตราการติดต่อของโรคไข้เลือดออก : ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่ทดแทน แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

6 สรุป ปัญหาเครื่องพ่นหมอกควันดับในขณะที่ทำการพ่น ทำให้เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ที่พบบ่อยๆ เช่น วาวเปิด-ปิด น้ำมันชำรุดอุดตัน หัวฉีดน้ำมันอุดตัน หัวเทียนสกปรก แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันมีสภาพเก่าและมีอายุการใช้งานมานาน ฝ่ายเวชกรรมได้ทำการบำรุงรักษาและส่งซ่อม รวมทั้งเบิกทดแทนอะไหล่บางอย่างที่ชำรุด จนกระทั่งเครื่องพ่นหมอกสามารถใช้งานได้ตามปกติ และทำให้ปัญหาเครื่องพ่นดับลง แผนกเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง

7 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง
แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง เครื่องพ่นหมอกควันพร้อมใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google