งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI เรื่อง กระดาษบอกสิทธิ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI เรื่อง กระดาษบอกสิทธิ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI เรื่อง กระดาษบอกสิทธิ์

2 ศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.มะขาม

3 สภาพปัญหา เนื่องจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานอกเวลาไม่สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้ทุกคน เพราะภาระงาน เช่น มีคนไข้มารับบริการจำนวนมาก Internet ไม่สามารถใช้ได้ หรือ เว็บไซด์ตรวจสอบสิทธิ์ขัดข้อง หรือโทรสายด่วน สปสช.1330 ใช้เวลานาน ผู้ป่วยไม่ถือบัตรทองมาด้วย

4

5 เป้าหมาย ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิ์

6 ตัวชี้วัด คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จำนวนอุบัติการณ์การละเมิดสิทธิ์นอกเวลาราชการ

7 วิธีการ/กิจกรรม ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยที่มารับบริการในแต่ละวันจาก OPD Card Print สิทธิ์ติด OPD Card ทุกคน ตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำทุก 15 วัน

8 ภาพ Print สิทธิ์ติด OPD Card กระดาษขาว

9 สามารถบอกสิทธิ์การรักษา ของแต่ละบุคคลได้

10 สามารถบอกสิทธิ์การรักษา ของแต่ละบุคคลได้

11 ก่อน Print สิทธิ์ติด OPD Card หลัง Print สิทธิ์ติด OPD Card
ผลการเก็บข้อมูล ประเมินจากการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15 คน - อุบัติการณ์การละเมิดสิทธิ์(ไม่มี) คะแนนความพึงพอใจ ก่อน Print สิทธิ์ติด OPD Card หลัง Print สิทธิ์ติด OPD Card 4.9 9.2

12 ผลการเก็บข้อมูล

13 ปัญหาและอุปสรรค กระดาษ Print สิทธิ์ไม่สะดุดตา มองไม่ชัดเจน
รกเกะกะ OPD Card บางประเภท เช่น OPD Card ที่ไม่มีปก และ OPD Card ของคนไข้โรคเรื้อรังที่ไม่สามารถ Print สิทธิ์ใส่ด้านหน้าได้ต้องใส่กระดาษไว้ด้านหลัง

14 แนวทางการแก้ไข กระดาษ Print สิทธิ์ควรใช้กระดาษสี เพื่อการมองเห็นชัดเจน สะดุดตา เลือกตำแหน่งการติด OPD Card ที่เหมาะสม

15 ผลลัพธ์ที่ได้ จากการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 15 คน คะแนนความพึงพอใจ หลัง Print สิทธิ์ติด OPD Card เพิ่มขึ้น ถึง 4.3


ดาวน์โหลด ppt CQI เรื่อง กระดาษบอกสิทธิ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google