งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงการรายงาน ผล การปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 15 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม 135 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงการรายงาน ผล การปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 15 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม 135 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงการรายงาน ผล การปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 15 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม 135 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต งานพัฒนาระบบข้อมูลและการ ประเมินผล กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและการคลัง 1

2 ลำดับการ นำเสนอ  ผู้อำนวยการกองแผนงานกล่าว เปิดงาน  ชี้แจงเนื้อหาตัวชี้วัดปี 2556 ภาพรวม ( คุณพงศ์ศานต์ )  อบรมการใช้ระบบรายงานผล ( คุณมธุรส )  ถาม - ตอบ 2

3 วัตถุปร ะสงค์ 1. เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ การรายงานผลของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน 3

4 กองแผนงาน ฝ่าย วางแผนและการคลัง 4 1. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของคณบดี ผอ. สำนัก / สถาบัน 2. จัดสรรงบประมาณสมทบจาก งบประมาณที่ได้รับ ตามปกติ 3. ประเมินคุณภาพ ของ สกอ. และ สมศ. การนำผล ประเมินไปใช้ M = (R-50) / 2 M แทนเปอร์เซ็นต์ของเงินสมทบที่ หน่วยงานจะได้รับ R แทนร้อยละของผลการปฏิบัติ ราชการฯ

5 ระบบรายงานผล ประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปี 2556 ของหน่วยงาน 2. การติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนฯ 11 ของ มธ. 5

6  ข้อตกลงเบื้องต้น 1. ต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบประกัน คุณภาพการศึกษาและ ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เท่านั้น 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ต้องเป็นข้อมูล จริงและมีหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น 3. หน่วยงานต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการ ผ่าน ระบบเป็นประจำทุกเดือน ตามรายการที่ปรากฏในระบบ 4. หน่วยงานที่ไม่สามารถทำตามข้อตกลงข้อ 1-3 ได้ จะต้องถูกรายงานผลต่อที่ประชุม กบม. เป็นรายเดือน ( รายงานข้อมูลต่อที่ประชุม กบ ม. ครั้งแรกวันที่ 8 ก. ค. 2556) แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 6

7  ประเด็นที่หน่วยงานต้องดำเนินการ ให้หน่วยงานรายงานผล ณ วันสุดท้ายของทุก เดือน อย่างช้าไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ( รายงานตรวจสอบข้อมูลทุก วันที่ 8 ของเดือน ) สำหรับครั้งแรกเริ่มการรายงานผ่านระบบ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ( รายงานตรวจสอบข้อมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2556) แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ต่อ ) 7

8 8

9  รูปแบบ การ กรอก ข้อมูล แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ( ต่อ ) 9

10 ซักถาม ? 10


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงการรายงาน ผล การปฏิบัติราชการตามคำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 15 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม 135 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google