งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แนวทางการรับคำสั่งการใช้ รถ การประกันระยะเวลาการ รับส่งผู้ป่วย 4. ความรู้ความสามารถของ พขร. ในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กฎจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แนวทางการรับคำสั่งการใช้ รถ การประกันระยะเวลาการ รับส่งผู้ป่วย 4. ความรู้ความสามารถของ พขร. ในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กฎจราจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 1. แนวทางการรับคำสั่งการใช้ รถ การประกันระยะเวลาการ รับส่งผู้ป่วย 4. ความรู้ความสามารถของ พขร. ในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กฎจราจร 2. การมียานพาหนะเพียงพอต่อ การให้บริการผู้ป่วย 3. ระบบการดูแลกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน / เกิดอุบัติเหตุ

5 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณี เป็นผู้ป่วยติดเชื้อเฝ้าระวัง 2. การป้องกันตนเองของ บุคลากรจากการติดเชื้อ 3. การทำความสะอาด ยานพาหนะหลังให้บริการผู้ป่วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เช่น การ ทำความสะอาดคราบเลือด

6 1. การจัดทำบัญชีความเสี่ยง พร้อมแนวทางป้องกัน 2. การรายงานอุบัติการณ์ 4. การประสานของหน่วยงาน กับทีมนำความเสี่ยง 5. วิธีการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก 3. ความเสี่ยงที่สำคัญที่เกิดใน รอบปีพร้อมการทบทวนเพื่อหา แนวทางปฏิบัติ

7 1. การจัดสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ ดูแลผู้ป่วย 2. ความสะดวกของอาคารจอด รถ 3. ระบบสำรองออกซิเจนฉุกเฉิน บนรถ 4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 5. การ ดูแลรถตามแนวทางที่ กำหนดประจำวัน เดือน วงรอบ 6. บันทึกการตรวจสอบ เครื่องยนต์ก่อน ระหว่างและ หลังการใช้

8 7. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เช่น การเปลี่ยนยางและเปลี่ยน แบตเตอรี่ 8. การจัดหาและการตรวจสอบ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยประจำ รถอย่างเหมาะสมและเพียงพอ


ดาวน์โหลด ppt 1. แนวทางการรับคำสั่งการใช้ รถ การประกันระยะเวลาการ รับส่งผู้ป่วย 4. ความรู้ความสามารถของ พขร. ในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กฎจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google