งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายพงศกร กัลยานุกูล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง ร.อ.ปกรณ์เดช โลหิตหาญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สระแก้ว นายจรัส สุดจันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน นนตะพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 5 ลูกจ้างประจำ รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว นางกนกชล ทองเรือง ช่วยราชการ สนง.ยผจ.อุบลราชธานี ลาเรียน สระแก้ว

3 Function สระแก้ว ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8,242 619 1,312 1,902 2,544 3,252 3,751 4,331 5,193 5,899 6,766 7,492 757 1,552 2,081 2,941 3,584 4,459 5,136 5,637 6,403 1.1 งานสารบรรณ 721 1,468 1,955 2,754 3,363 4,166 4,791 5,516 5,966 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 264 532 704 972 1,184 1,477 1,714 1,958 2,112 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 96 201 272 403 495 603 678 796 857 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 2 3 4 5 6 7 8 28 1.2 การเงิน & บัญชี 18 55 92 140 163 220 256 271 325 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 10 47 70 76 102 118 124 151 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) - 12 16 20 23 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 26 43 65 81 106 122 127 1.3 พัสดุ 29 34 58 73 89 94 112 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 15 21 25 33 41 52 62 74 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 9 14 17 27 36 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) สระแก้ว

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว ข. 18 ข. 18 ข. 8 2.2 ผังเมืองรวมชุมชน วัฒนานคร ข.6 ข. 2-3 ข. 4 ข. 5-6 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวมเมือง อรัญประเทศ ข.15 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 3 ผัง ข.1-5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 4.1 เทศบาลตำบล บ้านใหม่หนองไทร ข 1-2 ข 3-4 ข 5 4.2 เทศบาลตำบลป่าไร่ 4.3 เทศบาลตำบลตาพระยา สระแก้ว

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,128 ครั้ง 94 188 282 376 470 564 658 752 846 940 1,034 96 192 252 339 483 663 757 889 972 5.1 กรรมการ (คณะ) 14 32 50 68 86 107 128 145 165 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 24 44 64 88 119 150 173 191 212 5.3 สำรวจ (งาน) 2 3 7 17 20 23 28 33 5.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 8 12 19 5.5 ประมาณราคา (งาน) 6 11 21 25 35 39 5.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 4 63 159 174 222 227 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 22 42 60 72 84 104 118 129 5.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 54 47 79 92 105 122 135 5.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 1 งานบริการด้านผังเมือง 168 56 70 98 112 126 140 156 46 93 113 121 141 162 6.1 กรรมการ (คณะ) - 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 15 57 74 101 6.3 ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง) 10 13 สระแก้ว

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 100% 50% - ข.1(25%) 8 การตรวจสอบอาคารราชการ อาคาร 70 37 9 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 10 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลาดโรงเกลือ 100 % 25% 50% 75% 100% 80% 90% 95% 96% 14.990 ลบ. 34% 2 โครงการก่อสร้างอาคารตรวจการผ่านแดน และปรับปรุงช่องทางเดินพร้อมรั้วมาตรฐานบริเวณจุดผ่านแดนบ้านเขาดิน 100 % 25% 50% 75% 100% 40% 45% 95% 98% 9.995 ลบ. 20% 60% 3 โครงการปรับปรุงช่องทางเดินเคาน์เตอร์ตรวจการผ่านแดน และภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 4.1 งานอาคาร 70% 80% 85% 90% 8.290 4.2 งานทาง 0% 35% 9.990 13%

8 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก 100 % 50% ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 30 ม.ค. 56 30% 70% 100% 1.496 ลบ. -

9 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
งบลงทุน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว (สัญญาจ้างลงวันที่ 27 มี.ค พ.ค. 56) ส่งงานงวดแรกวันที่ 1 เมษายน 2556 100 % 50% 100% 0.341 ลบ. 2 โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารหน่วยทดสอบ 20% สัญญาจ้างเลขที่ 78/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 1.5% 3.000 0%

10 Agenda สระแก้ว ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - 7 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 5 6 8 9 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สระแก้ว

11 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 4,952,000บาท 1 % 17 % 23 % 30 % 37 % 45 % 55 % 65 % 72 % 83 % 93 % 100 % 1.51% 9.61% 24% 35% 42.25% 49.49% 21.39 % 25.74% 29.35% 1.1 งบดำเนินงาน 1,610,000 บาท 38 % 48 % 58 % 75 % 85 % 90 % 56.26 % 57.97% 69.09% 1.2 งบลงทุน 3,342,000 บาท 50% 0% 4.59 % 4.59% 1.3 งบรายจ่ายอื่น - สระแก้ว

12 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว ผังเมืองรวมเมืองจังหวัดสระแก้ว 6 ต.ค.57 ผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ 29 พ.ย. 48 ผังเมืองรวมชุมชนวัฒนานคร ผังเมืองชุมชนเทศบาลบ้านใหม่หนองไทร ผังเมืองชุมชนเทศบาลป่าไร่ ผังเมืองชุมชนเทศบาลตาพระยา 18 (1) 56 55 56 50 51 52 53 54 55-56 54 55 55 56 55 56 สระแก้ว

13


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google