งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ
โครงการ ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ

2 นางรวงรัตน์ แสงนิพันธ์กูล
ที่ปรึกษาโครงการ รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ นางรวงรัตน์ แสงนิพันธ์กูล

3 หัวหน้าโครงการ

4 หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากนโยบายโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (Srinakarind Hospital Model 2010) ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลด้านสุขภาพ เพิ่มบริบทในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรมในการรักษาพยาบาล (Clinical and bedside teaching และ nursing care)

5 หลักการและเหตุผล (ต่อ)
การดูแลสุขภาพตนเองเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจภายหลังการเจ็บป่วยได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิตของบุคคล

6 หลักการและเหตุผล (ต่อ)
ด้วยเหตุนี้ ห้องตรวจหู คอ จมูก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลอันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองในการป้องกันโรคหรือลดปัญหาที่ผู้ป่วยสามารถป้องกันและดูแลตนเองได้ตามศักยภาพ

7 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ
เดือนพฤศจิกายน 2553 – เดือนมกราคม 2554

9 ดัชนีชี้วัด 1. ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ≥ ร้อยละ 90
2. ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 90 3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ ≥ ร้อยละ 90

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เขียนโครงการเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 2. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมเนื้อหาการให้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ 3. จัดทำคู่มือการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ 4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบทุกวันจันทร์ ช่วงบ่าย - กิจกรรมสอนสาธิตผู้ป่วย/ฝึกปฏิบัติล้างจมูก - กิจกรรมสอนสาธิตผู้ป่วย/ฝึกปฏิบัติพ่นยา 5. ติดตามและประเมินผลทุกเดือน 6. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ เดือนมกราคม 2554

11 การประเมินผลโครงการ 2. ความพึงพอใจผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ
1. วัดความรู้ผู้ป่วยก่อนและหลังให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ โดยใช้แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคและการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ 2. ความพึงพอใจผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ

12 จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
งบประมาณ จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
2. ผู้ป่วยมีความรู้ในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น 3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google