งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลการดำเนินงานโครงการประเมินอาคารและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานบริการสุขภาพ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2 ความหมาย มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม หมายถึง คุณภาพทางกายภาพของสถานบริการสุขภาพ ประกอบด้วย ตำแหน่งที่ตั้งของอาคารมีความเชื่อมโยงระหว่างอาคาร เป็นระเบียบ เหมาะสมต่อการใช้งาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมต่อการใช้อาคารสถานที่ เป็นไปตามข้อกำหนด/กฎหมายอาคารอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด ตลอดจนความปลอดภัยของการใช้อาคารสถานที่และการสัญจรระหว่างอาคาร การดูแล บำรุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

3 ความหมาย (ต่อ) โดยพิจารณาจากส่วนประกอบ ดังนี้
โดยพิจารณาจากส่วนประกอบ ดังนี้ ส่วนที่ 1 โครงสร้าง ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ส่วนที่ 2 การจัดการด้านความปลอดภัย ส่วนที่ 3 การบำรุงรักษาอาคารและสภาพแวดล้อม

4 ความหมาย (ต่อ) แบ่งเป็นระดับการประเมินเป็น 3 ระดับคือ
แบ่งเป็นระดับการประเมินเป็น 3 ระดับคือ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 3 จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5 กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน 100 แห่ง โดยจำแนกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 95 แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 5 แห่ง

6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด : จำนวนของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

7 ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ 2555
สถานบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน 100 แห่ง สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จะประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 1 จำนวน 60 แห่ง

8 ผลการดำเนินงาน สถานบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน 100 แห่ง สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน 60 แห่ง

9 ปัญหา/อุปสรรค อาคารมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน ข้อกำหนดหรือเกณฑ์เริ่มใช้มาไม่นานทำให้ประเมินแล้วไม่ผ่าน การต่อเติมอาคารหรือก่อสร้างอาคารเพิ่มมีผลกับเกณฑ์การประเมิน ข้อจำกัดของการปรับปรุงอาคารหรือสภาพแวดล้อมเนื่องมาจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ

10 Q/A สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google