งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2559
การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา น. ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

2 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
เงินเดือนและค่าจ้าง การติดตามงบประมาณรายจ่ายปี งบประมาณรายจ่ายปี 2557 กันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายปี 2558 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

3 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2559 ต้องเตรียมความพร้อม 2 เรื่อง 1. ความพร้อมในการดำเนินการของรายการ/โครงการ : แบบ ผัง ประมาณราคา แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน ขนาดท่อและระดับก้นท่อระบายน้ำ หนังสืออนุมัติจำหน่าย รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ฯลฯ 2. ความพร้อมของสถานที่ที่จะดำเนินการ : ที่สาธารณะ/สาธารณูปโภค / ผู้บุกรุก สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

4 การบริหารงบประมาณ สำนักงานเขต
รายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน (สำนักงานเขตละ ล้านบาท) รายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

5 e-market e-Bidding e-GP สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
จบการนำเสนอ คำถาม/อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google