งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RMC2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RMC2005."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RMC2005

2  โปรแกรมจัดซื้อ/จัดจ้าง
 โปรแกรมวัสดุคงคลัง  โปรแกรมแจ้งเบิกออนไลน์  โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ / ID Label / การซื้อทดแทน  โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมสินทรัพย์  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง  โปรแกรมแจ้งซ่อมออนไลน์  โปรแกรมยืม/คืนเครื่องมือแพทย์ออนไลน์  โปรแกรมประมวลผลการสอบเทียบ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ข้อมูลเครื่องมือแพทย์
 ประวัติการได้มา / การติดตั้ง  ประวัติการดูแล / การเตรียมพร้อมใช้  ประวัติการซ่อม / บำรุงรักษา / สอบเทียบ  ประวัติการใช้งาน / ปัญหาการใช้ / การเลิกใช้ ข้อมูลคุณลักษณะ / ช่วงใช้งาน / ข้อจำกัด / ข้อควรระวัง / ความปลอดภัย

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก
โปรแกรมวัสดุคงคลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จังหวัดตาก

58

59

60

61 มูลเหตุชำรุด

62 การพัฒนาสารสนเทศ  ครบถ้วน  สมบูรณ์  เข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง  อัพเดท ความปลอดภัย รายงานทุกระดับ (ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติ)

63 การจัดทำทะเบียนเครื่องมือ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จำแนกพิสูจน์ได้ แสดงป้ายลาเบลชัดเจน คงทน การเข้าถึงข้อมูลเครื่องมือ ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ / ทะเบียนครุภัณฑ์ทั่วไป ประวัติการได้มา, การเปลี่ยนแปลง ประวัติการซ่อม, การบำรุงรักษา, การสอบเทียบ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง, การดูแลรักษา รายงานการประเมิน/การวิเคราะห์ต่างๆ

64 ความเป็นมาของ RMC [1] โปรแกรมซ่อมบำรุง [2] โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์
[1] โปรแกรมซ่อมบำรุง [2] โปรแกรมทะเบียนครุภัณฑ์ [3] โปรแกรมแจ้งซ่อม [4] โปรแกรมสอบเทียบ/คำนวณค่าความไม่แน่นอน [5] โปรแกรมการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (MTM)

65 จำแนกหน่วยงานครอบครอง จำแนกประเภทครุภัณฑ์ จำแนกระดับความเสี่ยง
 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ครบถ้วน สมบูรณ์  มีการจำแนกพิสูจน์ได้เฉพาะรายการ  มีการปิดผนึกป้ายลาเบลแสดงตนชัดเจน / คงทน  จำแนกกลุ่มครุภัณฑ์ จำแนกหน่วยงานครอบครอง จำแนกประเภทครุภัณฑ์ จำแนกระดับความเสี่ยง จำแนกกลุ่มเครื่องมือช่วยชีวิต/รักษาวินิจฉัย/สนับสนุน จำแนกกลุ่มซ่อม/บำรุงรักษา/สอบเทียบ

66  รหัสทะเบียนงานซ่อมบำรุง เช่น ABC-50-00001
 การใช้ชื่อเครื่องมือแพทย์  การจำแนกกลุ่มความเสี่ยงเครื่องมือ  การกำหนดรหัสสอบเทียบ (ID Cal)  รายการการตรวจสอบ/บำรุงรักษา (Check List)  การกำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้***

67  การใช้ Auto-ID (Identity)
 การใช้หมายเลขครุภัณฑ์ เช่น /0001  การใช้รหัสสอบเทียบ เช่น INF-ICU-001  การใช้หมายเลขเครื่องมือ Serial No.  การใช้รหัสเครื่องมือแพทย์

68  รวดเร็ว และถูกต้อง  เพิ่มคุณภาพการให้บริการ  ประหยัดงบประมาณ  สร้างข้อมูลชี้วัด / ประเมินผล  ระบบคุณภาพ

69 เตรียมตัว  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  ระบบ LAN  ธุรการช่าง
 สถานที่

70 เครื่องคอมพิวเตอร์  Server : Dell, IBM, Acer  Network
 OS : Windows2003, 2008Server Database : SQL2000,SQL2005,SQL2008 (Microsoft : Express)

71 ต้องการระบบ RMC แจ้งไปที่กองวิศวกรรมการแพทย์ Download ติดตั้งใช้งานเอง
 ส่งทีมไปติดตั้ง/ปรับปรุง  ประเมินผลการใช้งาน  ปรับสู่ระบบใหญ่

72 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้บริหาร  งานพัสดุ  ทีมเครื่องมือของ รพ.
 งานซ่อมบำรุง  IT  หน่วยงาน / ผู้ใช้เครื่องมือ

73 แนวคิด RMC สนเรื่องใหญ่ ไม่ติดใจเรื่องเล็ก คิดแบบง่ายๆแต่ได้ผล
เดินไม่หยุด แม้สะดุดก็ยังเดิน สร้างเครือข่ายมิตร ร่วมคิดร่วมทำ


ดาวน์โหลด ppt RMC2005.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google