งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวอุสิมา สิงห์โตทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวอุสิมา สิงห์โตทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวอุสิมา สิงห์โตทอง
นางสาวอุสิมา สิงห์โตทอง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายธนกร สงวนพงษ์ รก.วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตราด นายมนัส ปรุงทำนุ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ -ว่าง- นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราว่าง มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 10 9
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 5 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 1 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 อัตราว่าง มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 10 9 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 25 24

3 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10,000 800 1,600 2,500 3,200 4,000 4,800 5,400 6,300 7,500 8,200 9,000 889 1,919 2,665 3,588 4,384 5,340 5,873 6,670 7,592 1.1) งานสารบรรณ 869 1,862 2,572 3,456 4,187 5,071 5,576 7,130 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 254 493 674 886 1,058 1,316 1,482 1,723 1,930 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 98 224 337 441 530 650 747 854 967 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 150 400 525 770 968 1,088 1,200 1,220 1,400 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 352 717 1,001 1,317 1,583 1,961 2,085 2,433 2,753 (5) ส่ง (เรื่อง) 15 28 35 42 48 57 62 70 80 1.2) การเงิน & บัญชี 16 47 78 112 133 161 182 208 247 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 9 37 66 95 109 134 154 176 213 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 7 10 12 17 24 27 32 34 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3) พัสดุ 4 20 64 108 115 162 215 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 3 6 11 14 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 5 8 13 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 41 79 100 138 187

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (เพื่อประกาศเป็นกฏกระทรวง) 2.1 ผังเมืองจังหวัดตราด (ปรับปรุงผัง) ข.4 ข.5 ข. 4 2.2 ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 1) ขั้นตอน จำนวน - ผัง 2) ขั้นตอน 5 – 8 จำนวน 1 ผัง - ผังเมืองรวมชุมชน คลองใหญ่ ข.5 - ข.8 ข.6 ข.7 ข.8 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล จำนวน ผัง 3.1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลน้ำเชี่ยว ข.1 ข.2 ข.3 ข. 1 ข. 3

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4. งานด้านช่างที่ให้บริการ 800รายการ 60 130 195 260 325 390 455 520 590 660 730 800 543 719 895 1,154 1,269 1,307 1,339 1,489 1,547 4.1 กรรมการ (คณะ) 120 9 14 27 37 49 55 56 85 90 4.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 100 - 1 2 3 4 11 4.3 สำรวจ (งาน) 50 8 20 26 29 32 38 40 4.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 19 21 25 28 33 4.5 ประมาณราคา (งาน) 12 34 42 47 4.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 527 684 809 1,004 1,058 1,074 1,095 1,182 1204 4.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 70 7 17 36 48 59 4.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 16 24 4.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 30 5 31 5. งานบริการด้านผังเมือง 124 รายการ 10 80 112 124 13 23 44 69 77 91 95 5.1 กรรมการ (คณะ) 5.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 22 35 46 5.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ (เรื่อง) 6 5.4 ให้บริการด้านแผนที่ (ครั้ง) 15 18

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6. ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % 20 % 40 % 60 % 80 % 10 % 30 % 80% 7. การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร - 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 45 8. ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ 9. ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ราย 10. บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ

7 Function หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ที่
เป้าหมาย งบประมาณ พ.ศ.2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 11. ปรับปรุงอาคาร สนง.และ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ 1. ก่อสร้างสะพานทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง สูง 10 เมตร งบประมาณ 467,000 บาท ผลงาน 100 % - 33 % 66 % 100 % 5 % 40% เบิกจ่าย ลบ. 0.1556 0.3112 0.4670 2. ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ งบประมาณ 298,000 บาท 10 % เบิกจ่าย 0.0993 0.1986 0.2980 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

8 Function หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่ เป้าหมาย งบประมาณ พ.ศ.2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 12. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ทั่วประเทศ - เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง บริเวณโรงเรียนเขาสมิง หมู่ 1 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ความยาว 180 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ปี ,250,000 บาท ปี ,750,000 บาท ผลงาน 100 % เบิกจ่าย ลบ. 2.2500 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม * ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองเอกสาร ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 3 *

9 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ พ.ศ.2557 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท โครงการก่อสร้างร้านค้า สวัสดิการ ภายในบริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด งบประมาณ 1,683,000 บาท (ลงนามสัญญาแล้ว) ผลงาน 100 % 15 % 30 % 50 % 70 % 100 % - 18 % 20% เบิกจ่าย 1.683 ลบ. 0.5049 0.8415 1.6830

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน) 4.3893 0.0137 0.0549 0.1236 0.1923 0.9653 1.5500 2.9446 3.6773 3.7569 3.9493 4.1554 0.0189 0.0844 0.0925 0.0543 0.0401 0.0899 0.4851 0.5802 0.7474 1.1 งบดำเนินงาน 1.3743 0.261 0.3297 0.4396 0.5770 0.7419 0.9343 1.1404 1.2 งบลงทุน 3.0150 - 0.3543 2.5050 0.1537 1.3 งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี งบกลาง ครม.ปี 55 7.7760 5.0920 2.6820

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันที่ประกาศ วันหมดอายุ ผลการดำเนินการ ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัด ตราด . 10 ก.ย. 56 9 ก.ย. 61 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ ขณะนี้กำลังเตรียมการปรับปรุง ครั้งทื 1 ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ 23 ก.พ. 54 22 ก.พ. 59 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt ตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นางสาวอุสิมา สิงห์โตทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google