งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2554-2556 จะเห็นได้ว่า ร้อยละของการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า สามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ คิด เป็น 65.45 %,90.81.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2554-2556 จะเห็นได้ว่า ร้อยละของการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า สามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ คิด เป็น 65.45 %,90.81."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ปี 2554-2556 จะเห็นได้ว่า ร้อยละของการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า สามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ คิด เป็น 65.45 %,90.81 %, 93.02 % ตามลำดับ ผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยงจะตัดรองเท้าให้ แต่ยังพบปัญหา คือผู้ป่วยที่มี ความเสี่ยงน้อย แต่มีปัญหา เรื่องอาการมึนชาเท้า จะไม่ได้ รองเท้าป้องกัน

19

20 ปี 2558 มีแผนที่จะจัดตั้งคลินิกรักษ์ เท้า สำหรับผู้ที่มีแผลที่เท้า Action 2

21

22

23

24

25

26

27 ปี 2557 ได้สร้างนวัตกรรมระบบ แจ้งเตือนผลการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนที่คลินิก โรคเบาหวาน

28 ตรวจสอบ ข้อมูลการคัด กรอง ภาวะแทรกซ้อ นตาม ปีงบประมาณ เป้าหมาย : ตรวจสอบ ความ ครอบคลุมการ คัดกรอง ประจำปี ตรวจสอบ ข้อมูลการคัด กรอง ภาวะแทรกซ้อ นตาม ปีงบประมาณ เป้าหมาย : ตรวจสอบ ความ ครอบคลุมการ คัดกรอง ประจำปี ข้อมูลผลการ คัดกรอง และ วันที่คัดกรอง เป้าหมาย : แพทย์และทีม สามารถใช้ ข้อมูลเพื่อวาง แผนการรักษา และส่งต่อ ข้อมูลผลการ คัดกรอง และ วันที่คัดกรอง เป้าหมาย : แพทย์และทีม สามารถใช้ ข้อมูลเพื่อวาง แผนการรักษา และส่งต่อ

29 การคำนวณค่า GFR และ แยก Stage จากค่า Creatinine ครั้ง ล่าสุด เป้าหมาย : แพทย์สามารถ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ รักษาและส่งต่อคลินิก CKD หรือส่งพบอายุรแพทย์ตาม ระดับความรุนแรงของโรค การคำนวณค่า GFR และ แยก Stage จากค่า Creatinine ครั้ง ล่าสุด เป้าหมาย : แพทย์สามารถ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ รักษาและส่งต่อคลินิก CKD หรือส่งพบอายุรแพทย์ตาม ระดับความรุนแรงของโรค

30 กราฟแสดงร้อยละความครอบคลุมการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน

31

32 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเบาหวานได้รับการส่งต่อเพื่อรับ การรักษา

33 กราฟแสดงร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้รับการส่งต่อเพื่อรับ การรักษา

34 บทเรียนที่ได้รับ ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองและมีภาวะแทรกซ้อน สามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้อย่างทันท่วงที สามารถชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มากขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองและมีภาวะแทรกซ้อน สามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางได้อย่างทันท่วงที สามารถชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มากขึ้น ทีมผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบความครอบคลุม ของการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆของ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นรายบุคคลและภาพรวมโดย ระบบรายงานเพื่อติดตามผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจ คัดกรองตามเป้าหมาย ทีมผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบความครอบคลุม ของการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนต่างๆของ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นรายบุคคลและภาพรวมโดย ระบบรายงานเพื่อติดตามผู้ป่วยให้ได้รับการตรวจ คัดกรองตามเป้าหมาย แพทย์สามารถทราบผลการตรวจภาวะแทรกซ้อน ต่างๆของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาหรือส่งต่อ ล่วงหน้า แพทย์สามารถทราบผลการตรวจภาวะแทรกซ้อน ต่างๆของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาหรือส่งต่อ ล่วงหน้า ทีมผู้ให้บริการสามารถประเมินความพร้อมของ ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สามารถส่งต่อผู้ป่วย รักษาต่อเนื่องที่รพ. สต. ใกล้บ้านได้มากขึ้นโดยใช้ เวลาในการ Review ผลการรักษาลดลง ช่วยลด ความแออัดของคลินิกโรคเรื้อรัง ทีมผู้ให้บริการสามารถประเมินความพร้อมของ ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน สามารถส่งต่อผู้ป่วย รักษาต่อเนื่องที่รพ. สต. ใกล้บ้านได้มากขึ้นโดยใช้ เวลาในการ Review ผลการรักษาลดลง ช่วยลด ความแออัดของคลินิกโรคเรื้อรัง

35 โอกาสพัฒนา พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้ ครอบคลุมมากขึ้น 100 % พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนให้ ครอบคลุมมากขึ้น 100 % พัฒนาระบบการแจ้งเตือนในเรื่องการคัดกรอง หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ เพื่อจำแนก กลุ่มเสี่ยงที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อแพทย์และทีมดูแล จะ ได้เฝ้าระวัง Stroke และ MI ได้เร็วขึ้น พัฒนาระบบการแจ้งเตือนในเรื่องการคัดกรอง หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ เพื่อจำแนก กลุ่มเสี่ยงที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อแพทย์และทีมดูแล จะ ได้เฝ้าระวัง Stroke และ MI ได้เร็วขึ้น เพิ่มเติมระบบการแจ้งเตือนในคลินิกอื่นๆ เพิ่มเติมระบบการแจ้งเตือนในคลินิกอื่นๆ เพิ่มการแปลผลการควบคุมระดับความดันโลหิต 3 ครั้งล่าสุดที่มา Visit ที่คลินิก เพื่อให้แพทย์และทีม สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการรักษาและส่งต่อ เพิ่มการแปลผลการควบคุมระดับความดันโลหิต 3 ครั้งล่าสุดที่มา Visit ที่คลินิก เพื่อให้แพทย์และทีม สามารถใช้ข้อมูลในการวางแผนการรักษาและส่งต่อ พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เพื่อขยาย ผลการใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ครอบคลุมทุกตำบล พัฒนาระบบการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน เพื่อขยาย ผลการใช้งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ครอบคลุมทุกตำบล พัฒนาระบบรายงานเพื่อใช้ส่งต่อข้อมูลให้ ครอบคลุมภายในเครือข่ายโดยผ่านระบบ DATA center พัฒนาระบบรายงานเพื่อใช้ส่งต่อข้อมูลให้ ครอบคลุมภายในเครือข่ายโดยผ่านระบบ DATA center

36


ดาวน์โหลด ppt ปี 2554-2556 จะเห็นได้ว่า ร้อยละของการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า สามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ คิด เป็น 65.45 %,90.81.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google