งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ
นางรุ่งทิวา กรีวาส 21 พฤษภาคม 2558

2 ความหมายของโครงการ โครงการ หมายถึง แผนงานย่อย แผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่จะ นำไปปฏิบัติได้โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงานอย่างชัดแจ้ง มีระยะเวลา เริ่มต้น มีระเบียบแบบแผนในการ ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3 ประเภทของโครงการ 1. โครงการจัดกิจกรรม/อบรม/สัมมนา
2. โครงการเพื่อปรับปรุงทางด้านกายภาพ/จัดหาครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์

4 ตัวอย่างโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยตนเอง โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี โครงการสื่อสารภายในองค์กร โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด

5 จะทำอย่างไรเมื่อโครงการได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว?

6 ขั้นตอนการทำงาน ศึกษารายละเอียด ขออนุมัติดำเนินงาน/งบประมาณ/ยืมเงิน ดำเนินงานตามแผน เคลียร์เงินยืม/รายงานผล

7 ประเภทค่าใช้จ่ายของโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องผ่านงานพัสดุฯ เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกจ่ายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการพัสดุ

8 โครงการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องสมุดนงเยาว์
รายการที่ต้องดำเนินงานของโครงการประกอบด้วย รายการ จำนวน หน่วย 1. งานรื้อถอน 32 ตรม 2. งานสถาปัตยกรรม 1 งาน 3. ระบบไฟฟ้า+ระบบเครือข่าย 4. คอมพิวเตอร์ all in one (19.5 นิ้ว) 40 เครื่อง 5. โต๊ะคอมพิวเตอร์ (60x 80x 75x ) ตัว 6. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 7. Projector LCD 8. Smart board (i-Board)

9 โครงการสื่อสารภายในองค์กร
ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ การจ้างบริษัทเพื่อมาจัดทำงานประชาสัมพันธ์ให้กับสำนักหอสมุด โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ การจ้างจัดทำบทเรียนออนไลน์

10 โครงการพัฒนาบุคลากร ค่าจัดการฝึกอบรม/ให้ความรู้แก่บุคลากร โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในสำนักหอสมุด ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ค่าสัมมนา/ศึกษาดูงานประจำปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ฯลฯ

11 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด
ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร/อาหารว่าง โครงการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมหนีไฟ ค่าใช้จ่ายโครงการ คือ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรม ค่าวัสดุการจำลองเหตุการณ์ในการซ้อมหนีไฟ ฯลฯ

12 การขออนุมัติดำเนินงานโครงการ
บันทึกขออนุมัติ - ระบุรายละเอียด เรื่อง วัน เวลา สถานที่ที่จัดอบรม พร้อมค่าใช้จ่าย แนบกำหนดการ และโครงการ ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยแจ้งชื่อบุคลากรที่จะขอยืมเงิน เคลียร์เงินยืมภายในกำหนดในสัญญา

13 ค่าใช้จ่ายโครงการประเภทฝึกอบรม
ค่าวิทยากร - บุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ บาท - บุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200.- บาท ค่าเลี้ยงรับรอง - อาหารกลางวัน บาท/มื้อ/คน - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 35.- บาท/มื้อ/คน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะตามสิทธิ ค่าที่พัก ห้องพักคู่ คืนละ 850 บาท/คน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 240 บาท/วัน

14 การเคลียร์เงินยืม เงินสด
ใบสำคัญ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่าง รายงานการเดินทางฯลฯ โดยเป็นรูปแบบใบเสร็จที่ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งต้องมีข้อความสำคัญ 5 จุด คือ - ชื่อที่อยู่ของผู้รับเงิน - วันที่ที่รับเงิน - รายละเอียดการรับเงินว่าเป็นค่าอะไร - จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร - ลายมือชื่อผู้รับเงิน

15

16


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานโครงการ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google