งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 เป้าประสงค์นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขของปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2558
ระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สมานฉันท์ บนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข วิสัยทัศน์สาธารณสุขจังหวัดเลย ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

3 เป้าหมายจังหวัดเลย ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการเป็นหนึ่งเดียวทั้ง คปสอ.
จุดเน้น มีความเพียงพอ เหมาะสมกับภาระงาน มีการกระจายที่เหมาะสม มีความรู้ และสมรรถนะที่เหมาะสม มีความสุขขวัญกำลังใจที่ดี

4 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับอำเภอ
มีคณะกรรมการ HR / KM ระดับ คปสอ. ที่ ประกอบด้วย ทีมบริหาร ระดับ รพ./สสอ./รพ.สต มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร ดังนี้ - กรอบและความสามารถของบุคลากรที่หน่วยงาน ต้องการ - วิเคราะห์ training need ของหน่วยงาน - ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ หรือ ปัญหาของหน่วยงาน - ปัจจัยแห่งความผาสุก - ตรวจสุขภาพ และประเมินภาวะสุขภาพประจำปี

5 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับอำเภอ
มีการจัดทำแผนด้านบุคลากร ดังนี้ - แผนอัตรากำลัง 1 ปี และ 5 ปี - แผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ สภาพ ปัญหาของหน่วยงาน - แผนการจัดการความรู้ - แผนส่งเสริมความผาสุก - แผนแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคลากร

6 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับอำเภอ
จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศการ ทำงานที่สนับสนุนให้บุคลากรมีความสุข และปลอดภัย จัดกิจกรรมประกวดยกย่องชมเชย ให้ รางวัลบุคลากรด้านต่างๆ สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไว้เป็น เอกสาร หรือฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้น ได้

7 แนวทางการดำเนินงานด้าน HR ระดับจังหวัด
ติดตามนิเทศงาน 2 ครั้ง /ปี จัดทำแผนอัตรากำลังระดับจังหวัด 1 ปี 5 ปี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัด พัฒนาศักยภาพเครือข่าย KM ระดับอำเภอ 1 ครั้ง หลักสูตร 2 วัน ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ หลักสูตร 2 วัน 1 ครั้ง ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตร 12 วัน 1 ครั้ง จัดเวทีคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข / บุคลากร / จนท.สาธารณสุขดีเด่น 1 ครั้ง / ปี


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google