งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 2 - แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ.ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 2 - แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ.ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - 2 - แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ.ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance based Budgeting – SPBB) ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ 4. ยุทธศาสตร์การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม พรบ.งปม.2555 1, ลบ. แผนงาน 4.5 แผนงานการพัฒนาด้านสาธารณสุข เป้าหมายการให้บริการกระทรวง 2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวง 3. พัฒนาระบบบริหารและระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และ สาธารณสุขให้เพียงพอ 1. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม และ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนิน กิจกรรมด้านสุขภาพ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง กลยุทธ์ กรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุมกำกับ ระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา เครือข่ายระบบสุขภาพภาคประชาชน สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล ผลผลิต ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้าน สุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และ ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ผ2 ผ3 ลบ. ผ1 ลบ. ส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน ในการจัดการระบบ สุขภาพชุมชน พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุก ในชุมชน ทั้งใน ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติ ลบ. ถ่ายทอด ความรู้ด้าน สุขภาพ สู่ประชาชน กลุ่ม เป้าหมาย กิจกรรมหลัก ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนา และ การบริหารจัดการ องค์กร ก3 ก1 ก2 ลบ. ลบ. ลบ. ก4 ก5 - 2 - ลบ. ลบ.

2 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- 3 - แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน” ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาเครือข่าย พัฒนาขีดสมรรถนะ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และบุคลากร 1.สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะมีคุณภาพตามมาตรฐาน ประสิทธิผล 55% 3.เครือข่ายระบบบริการสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง 2.ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 4.บุคลากรและองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี 5.จัดการเรื่องร้องเรียน 6.จัดตั้งศูนย์บริการร่วม 9.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10.เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การให้บริการ คุณภาพ 15% 7.จัดโอกาสการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ 8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 11.บริหารจัดการระยะเวลาการให้บริการ 12.จัดทำและส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 13.พัฒนากระบวนงานด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 14.สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ 15.พัฒนากฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ 10% 16.พัฒนาฐานข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 17.ส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 18.พัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนา องค์การ 20% การบริหารจัดการโดยใช้เกณฑ์พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) - 3 -


ดาวน์โหลด ppt - 2 - แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ผลผลิต และงบประมาณปี พ.ศ.2555 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google