งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ.) District Health System (DHS) ปี 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ.) District Health System (DHS)
ระบบการทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบรูณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ที่ผ่านกระบวนการชื่นชม และการจัดการความรู้ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้ง โดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสุขภาวะของประชน

3 สภาพปัญหา/สถานการณ์ผลงาน
Cause effect สภาพปัญหา/สถานการณ์ผลงาน การเข้าถึงบริการและความครอบคลุมการให้บริการ สถานบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพต่ำ บุคลากรขาดศักยภาพการให้บริการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคีสุขภาพ การเข้าถึงบริการของประชาชน ปัญหาความครอบคลุมการจัดบริการ ตามกลุ่มวัย/service plan KPI ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบ บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ( > ร้อยละ 80) ศักยภาพ DHS มาตรการ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการพื้นฐานและสามารถดูแลตนเองได้ ประชาชนเข้าถึงบริการ ที่ ศสม./รพ.สต.ที่มีคุณภาพ หน่วยบริการสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพด้วยกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตำบล ลดอัตราป่วยในโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ฟื้นฟูและการสามารถดูแลตนเองได้ เพิ่มการเข้าถึงและครอบคลุมบริการปฐมภูมิ พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ ตาม องค์ประกอบ UCARE มาตรการสนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างสถานที่และครุภัณฑ์ ระบบสนับสนุน พัฒนาบุคลากร แบ่งปันทรัพยากร Result

4 มาตรการเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการ มาตรการจัดบริการpp &Rehab
จัดบริการบูรณาการตามกลุ่มวัย/service plan/ Essential Care ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ (self Care) กระจายผู้ป่วยโรคเรื้อรัง DM HT กลับไป ศสม./รพ.สต. จัดตั้ง ศสม.จัดบริการให้ครอบคลุม ปชก./พื้นที่ ปชก.หนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว (ปี58 =วพ.,ชค.) มีการจัดบริการให้ครบทั้ง Acute และ chronic Care ชันสูตร ทันตกรรม ER ส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน Home Care/LTC end of life เป็นต้น 2. 1A&4C 1. PP& Rehap มาตรการเพิ่มการเข้าถึงและความครอบคลุมบริการ มาตรการจัดบริการpp &Rehab 3. DHS เข้มแข็ง มาตรการ พัฒนาDHS มาตรการสนับสนุน การพัฒนาสถานที่และครุภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพบริการ พัฒนาเครือข่าย/จัดระบบสนับสนุน /จัดแพทย์ที่ปรึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ลปรร. CBL PCA R2R วิจัย ความพึงพอใจ แบ่งปันทรัพยากร คน เงิน ของ ข้อมูล คณะกรรมการ DHS/ คปสอ. จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการและแผนการติดตามประเมินผล ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับชุมชนและท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม (one district one plan) แผนบรูณาการ 5 กลุ่มวัย/service plan 10 สาขา /Essential Care แผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ (อำเภอ ตำบล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ) พัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง,บริการแพทย์แผนไทย,สุขภาพจิตชุมชน,ฟื้นฟู พัฒนาระบบคุณภาพ (PCA คปสอ.ติดดาว รพ.สต.ติดดาว) แพทย์ที่ปรึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสาธารณะ

5 กรอบแนวคิดของระบบสุขภาพระดับอำเภอ(Conceptual Framework)
ประชาชนมีสุขภาวะ สถานะสุขภาพของประชาชนดี สามารถป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ ระบบบริการที่ดีมีคุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการสุขภาพชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนและชุมชนร่วมกันดูแลสุขภาพ พึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครอบคลุม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการรับความเสี่ยงจากปัจจัยทางสังคมอันคุกคามสุขภาพ หลัการดำเนินงานของระบบสุขภาพระดับอำเภอ การทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ (Unity District Health team : U ) การมีส่วนร่วมของเครือข่าย (Community participation: C ) การทำงานจนเกิดคุณค่าทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ (Appreciation and Quality: A ) การแบ่งปันทรัพยากรและการพัฒนาบุคลากร (resource sharing and development: R ) การให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็น (Essential care :E )

6 การพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google