งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dream สถาบันส่งเสริม สุขภาพ บทบาท : ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย Service model Training center Research development Reference center Database network Referral.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dream สถาบันส่งเสริม สุขภาพ บทบาท : ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย Service model Training center Research development Reference center Database network Referral."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Dream สถาบันส่งเสริม สุขภาพ บทบาท : ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย Service model Training center Research development Reference center Database network Referral center National body & policy & advocacy

3 ขั้นตอนกระบวนการ Service model : รูปแบบการบริการส่งเสริม สุขภาพ Training certer : บุคลากรมีศักยภาพ เป็นผู้นำ R&D : มีงานวิจัยที่ดี และสนับสนุน การแก้ไข ปัญหา Reference center : มีวิชาการ งานวิจัยที่ ยอมรับ ใช้อ้างอิงได้

4 Database & network : ฐานข้อมูลวิชาการ สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ Referral center : ข้อมูล หลักสูตร มาตรฐาน ทางวิชาการ National body & policy : การมีส่วนร่วม กำกับ มีสวนร่วมในการพัฒนา / นโยบาย ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ

5 ที่เป็นอยู่ปัจจุบันปรับเปลี่ยน บทบาท -Service model ใช้กับพื้นที่ไม่ได้ ปรับให้เข้ากับบริบทพื้นที่ ตามมาตรฐานและ SOP ที่ กำหนด -Training center ต่างคนต่างเขียน ปรับหลักสูตรร่วมกัน กระตุ้นการผลิตหลักสูตร -R & D น้อยกระตุ้นการทำวิจัย -Reference เป็นแหล่งอ้างอิง แต่ไม่ เป็นที่รู้จักอย่างขวาง โดยเฉพาะเรื่องใหม่ๆ เพิ่มช่องทางการเข้าถึง เข้ามูล และการ ประชาสัมพันธ์ -DATA มีข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน ใช้ข้อมูลมาทำประโยชน์ ได้น้อย เชื่อมโยงข้อมูล กับกลุ่ม พัฒนาส่งเสริมสุขภาพให้ มากขึ้น พัฒนาศักยภาพบุคลากร

6 -Referal น้อย มีแต่เรื่องนม แม่ ประชาสัมพันธ์การ ส่งต่อเรื่อง การส่งเสริม สุขภาพ -National มี MCHBoard แต่ โรงพยาบาลไม่ได้ เข้าไปมีส่วนร่วม เพิ่มบทบาทการมี ส่วนร่วมใน MCHBoard กระบวนการ กระบวนการทำงาน ใช้ไม่เหมาะสมกับ พื้นที่ สร้างและผลิต กระบวนงานที่มี มาตรฐาน บุคลากร - แพทย์ - พยาบาล - ความผาสุก อัตรากำลังไม่ เพียงพอ ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ ความก้าวหน้า วิชาชีพ เพิ่มอัตรากำลัง เพิ่ม

7 LEAD LEANLEARN เป็นองค์กรชั้นนำด้าน การบริการสาธิต ด้าน การส่งเสริมสุขภาพ 1. บทบาทการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย ตรง ความต้องการของ ลูกค้า 2. ปรับข้อมูลด้าน สารสนเทศ ให้เข้าถึง งานและใช้ประโยชน์ได้ ง่าย และทันสมัย พัฒนาศักยภาพของ บุคลากร ให้ทำงานด้าน การจัดการความรู้ ข้อบ่งชี้ความสำเร็จ จำนวนรูปแบบ ( model ) ที่ถูก นำไปใช้ จำนวนหลักสูตรที่ถูก นำไปใช้ จำนวนองค์ความรู้ & งานวิจัยที่นำไป อ้างอิง ความพึงพอใจของภาคี เครือข่าย จำนวนฐานข้อมูล จำนวนองค์ความรู้ & งานวิจัย รวมถึงนวัตกรรมที่มีมาก ขึ้น

8 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 1. สรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ 2. องค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ 3. งบประมาณสนับสนุนการทำงาน 4. สนับสนุนความก้าวหน้าและ ค่าตอบแทน ให้เหมาะสมและเท่า เทียมกับหน่วยงานอื่นๆ

9 โรงเรียนพ่อแม่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ WHAT หลักสูตรและ MODEL โรงเรียนพ่อแม่ How to - จัดทำหลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ ที่สอดคล้องกับการทำงานของ พื้นที่ และพื้นที่นำไปใช้ - มีความร่วมมือจากภาคี เครือข่าย ทุกระดับ ในการกำหนด หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ ศูนย์ และพัฒนาต่อยอด - ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ที่ ภาคี เครือข่ายเข้าถึงได้ง่าย WHAT Training center หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ How to - จัดทำ หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ที่สอดคล้องกับการ ทำงานของพื้นที่ และพื้นที่นำไปใช้ - มีความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทุกระดับ ในการกำหนด หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละศูนย์ และพัฒนาต่อยอด 2559

10 โรงเรียนพ่อแม่ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ WHAT หลักสูตรและ MODEL โรงเรียนพ่อแม่ How to - ติดตามและประเมินผล การเรียน ในหลักสูตรโรงเรียนพ่อ แม่ ( ผู้อบรมและพ่อแม่ ) - นำหลักสูตรเข้าสู่ถาบัน การศึกษาด้าน สาธารณสุข WHAT Training center หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ How to - ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ที่ภาคี เครือข่ายเข้าถึงได้ง่าย - ติดตามและประเมินผลการเรียน ใน หลักสูตรการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ( ผู้อบรมและพ่อแม่ ) - นำหลักสูตรเข้าสู่สถาบันการศึกษา ด้านสาธารณสุข - ปรับทัศนคติเรื่องการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่กับเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่

11 สิ่งที่ต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือ - นโยบายของส่วนกลาง ที่ชัดเจน - บุคลากรที่มีขีด ความสามารถสูง - องค์ความรู้ที่ทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt Dream สถาบันส่งเสริม สุขภาพ บทบาท : ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย Service model Training center Research development Reference center Database network Referral.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google