งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่าง (9) สรุปความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการ ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต ปี 2550 กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แผนงบประมาณ 2.3 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 1. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนลดลงและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึง 2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง โดยการมีส่วนร่วมและมีมาตรการทาง สังคมที่เหมาะสม เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1. หน่วยงานและเครือข่ายลูกค้า สามารถให้บริการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ รวมทั้ง จัดการสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 2. องค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ 3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีระบบการ จัดการความรู้ การพัฒนาสมรรถนะของเป้าประสงค์ องค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างยั่งยืน 4. ประชาชนเข้าถึงความรู้เพื่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และมีมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม ประเด็น ยุทธศาสตร์กรม การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 1.การพัฒนาคุณภาพระบบ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 2. การพัฒนาศักยภาพระบบ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3. การพัฒนาวิชาการและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4. การพัฒนาระบบบริหาร จัดการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 5. การพัฒนาระบบและมาตรการ เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลยุทธ์กรม 1.ระบบเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ (ระบบ) 2. ประชาชนได้รับบริการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ (ราย) 3. องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีการวิจัย พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประเทศ (เรื่อง) 4. ทรัพยากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพได้รับการ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (ราย) 5. ประชาชนได้รับความรู้ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพและมีพฤติกรรม สุขภาพที่เหมาะสม (ราย) ผลผลิต โครงการ Mega Project MP 1. โครงการพัฒนาระบบ เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ MP 2. โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและเครือข่าย บริการสาธารณสุข MP 1.1 การพัฒนาศักยภาพ ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการเตือนภาวะฉุกเฉิน ของโรคและภัยคุกคามสุขภาพ 1.1 ปรับปรุง พัฒนา และบูรณาการระบบ เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการวางแผนและ เตือนภัยล่วงหน้า (ระบบ) 2.1 การให้บริการและพัฒนาเครือข่าย งานป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เป็นนโยบายและเป้าหมายเฉพาะและ การจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง(ราย) 3.1 การวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ (เรื่อง) 4.1 การพัฒนาองค์กรตาม กรอบแนวคิดการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ PQM (โครงการ) 5.1 การถ่ายทอดความรู้ในการ ดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ราย) กิจกรรมหลัก 2.2 การเตรียมพร้อม/พัฒนาเครือข่าย เพื่อรองรับการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข (เครือข่าย) 4.2 การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ บุคลากรด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ (ราย) 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบ สื่อสารความเสี่ยงและ มาตรการที่เอื้อต่อการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (เรื่อง) MP = Mega Project MP 2.1 การพัฒนาบริการ ระดับตติยภูมิเฉพาะทาง ด้านโรคติดเชื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google