งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์ฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์ฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์ฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตราด

2 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการบริหาร กำลังคนด้านสุขภาพ (CHRO) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานระบบ ข้อมูลบุคลากร รพช./ สสอ. 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) 4. กิจกรรมวันรวมพลคนมีสุข 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความ เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน สาธารณสุขแก่บุคลากรจบใหม่ 6. สัมมนาการดำเนินงานพัฒนาระบบการ บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

3 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2558 7. อบรมการเสริมสร้างสมรรถนะ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข จ. ตราด เรื่อง “ การทำงานเป็นทีม ” (OD) 8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ( ศึกษา ดูงาน ) 9. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุ ใหม่เขตฯ 6

4

5 1. ระดับความสำเร็จการบรรลุผลสัมฤทธิ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2. ระดับความสำเร็จในการวางแผนกำลังคน (HRM) 3. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร (HRD) 4. ระดับความสำเร็จของการมีแผนพัฒนา บุคลากรอย่างมืออาชีพ 5. ระดับความพึงพอใจ / ความผาสุกของบุคลากร 6. อัตราการลาออกของบุคลากรลดลง ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ ปี 59

6 ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลผลิต ปี 59 ทุกหน่วยงานในสังกัดฯมีแผนทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard ทุกหน่วยงานมี และใช้ระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน (PMS) ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์และใช้กรอบ FTE ทุกหน่วยงานมีแผนกำลังคนด้าน HRM

7 ตัวชี้วัดความสำเร็จเชิงผลลัพธ์ ปี 59 ทุกหน่วยงานมีแผน HRD และดำเนินการ ตามแผน HRD ทุกหน่วยงานมีแผน HRD ตาม Service Plan และดำเนินการตามแผน ทุกหน่วยงานมีระบบข้อมูลกำลังคนที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทุกหน่วยงานมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอ และมีสมรรถนะที่เหมาะสม บุคลากรทุกคนได้รับการประเมินความผาสุก และประเมินสมรรถนะ

8 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปงม.2559 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ นโยบายและ เป้าหมาย พันธกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ (IRBM) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกลุ่มวิชาชีพและกลุ่ม ผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญสามารถวางระบบการสืบทอด ตำแหน่ง บนหลักความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารกำลังคนด้าน สุขภาพ (CHRO) และคณะทำงานด้านทรัพยากรบุคคล (HRM/HRD) จังหวัดตราด กิจกรรมที่ 2 อบรมเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะความเชี่ยวชาญใน กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มทางการบริหาร ( ผบต./ ผบก.) เพื่อจัดวาง ระบบ แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและแนวทางการสืบทอด ตำแหน่ง

9 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปง ม.2559 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ความก้าวหน้าของตำแหน่ง กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ด้าน ทรัพยากรบุคคล กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ อัตรากำลังของหน่วยงาน

10 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปงม.2559 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร บุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรและก.พ.7 ให้ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบงาน ทรัพยากรบุคคลในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูล ต้นทุนในการกำกับติดตามต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล อีกทั้ง สะท้อนให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังของหน่วยงาน กิจกรรมที่ 1 ประชุม อบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านเทค โนโลยี่สารสนเทศให้แก่ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล (HR) ทุกระดับ กิจกรรมที่ 2 อบรมความรู้เรื่องการจัดทำและการวิเคราะห์ ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคค กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อ ความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร

11 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปงม.2559 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร บุคคล วัตถุประสงค์ พัฒนาการเขียน KPI Template และวิธี ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้คะแนนจากผล การประเมินฯ สามารถสะท้อนกับการเพิ่มค่าตอบแทนได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนด แนวทางการจูงใจ โน้มน้าวใจ กลุ่ม วิชาชีพและกลุ่มผู้บริหาร(ทุกระดับ)ที่มีสมรรถนะสูง เพื่อการ รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีผลต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร กิจกรรมที่ 1 อบรมความรู้เรื่องการเขียน KPI Template และ พัฒนาต่อยอดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัด กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรกลุ่มวิชาชีพและกลุ่ม ผู้บริหารทุกระดับที่มีสมรรถนะสูง กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสาธารณสุขแก่บุคลากรจบใหม่ และปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เขตบริการสุขภาพที่ ๖

12 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปงม.2559 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ให้แก่ ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความเข้มแข็ง บนหลักความสามารถ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิชาการด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงานทรัพยากร บุคคลทุกระดับ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและประเมินผลการ ดำเนินงานทรัพยากรบุคคล

13 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปงม.2559 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับ การทำงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพ (ความรู้ ความสามารถ)ในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่ สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับ บุคลากรทุกระดับให้เกิดการทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะ ดำเนินงานให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร กิจกรรมที่ 1 สำรวจความพึงพอใจบุคลากรต่อสวัสดิการ สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทำงาน และเสนอให้มีการนำ เทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงานขององค์กรเพิ่มขึ้น กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมเพิ่ม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร กับบุคลากร เช่น วันรวมพลคนมีสุข กิจกรรมการทำงานเป็น ทีม (OD) เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์ฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google