งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการฯ ปี งบ ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการฯ ปี งบ ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการฯ ปี งบ ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด

2 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ๑. งานบริหารทั่วไป - งานธุรการ ยานพาหนะ การ บริหารห้องประชุม - งานประชาสัมพันธ์ ๒. งานบริหารงบประมาณ - งานการเงิน - งานบัญชี ๓. งานบริหารทรัพย์สิน - งานพัสดุ การก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และงานอาคารสถานที่ ๔. งานควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายใน - งานบริหารความเสี่ยง ตาม ระเบียบ คตง.

3 ๑. ระบบการบริหารการเงินการคลัง ๑. การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง ๒. ความเสี่ยงทางการเงินระดับ 7 ๓. การลงทะเบียน / สรุปยอดการรับ - จ่าย พัสดุ ๒. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ๑. ขาดการลงตรวจสอบในระดับอำเภอ ( สสอ.) ๒. ผลการตรวจสอบภายในไม่ได้เข้าสู่ กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ปัญหาที่พบในการ ดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘

4 ๓. การส่งเสริมมาตรการประหยัด พลังงาน ( ไฟฟ้า / น้ำมัน ) ๑. การนิเทศติดตามการดำเนินงาน ๒. ขาดการวิเคราะห์แผนการใช้ รถยนต์ / วิเคราะห์ความคุ้มทุน ๓. พัฒนาระบบรับ - ส่งหนังสือทาง อิเลคทรอนิค ๔. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางสื่อสาธารณะ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางรับข้อมูล จากอำเภอ / จังหวัด ๒. สร้างเครือข่ายเผยแพร่ปชส. ใน กลุ่มอปมช. ( อาสาสมัครประชา สัมพันธ์ใน หมู่บ้านและชุมชน ) ปัญหาที่พบในการ ดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘

5 ปรับระบบและพัฒนาการบริหารงานภายใน กลุ่มงาน - งานการเงินและบัญชี โดยการควบคุมการ ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน รายเดือน, ระบบ ขั้นตอนรับ - ส่งเอกสารอย่างชัดเจน, ระบบ เรียกตัวสำรองบุคลากรเพื่อทดแทน กรณี ลาออก ขอย้าย, อบรมระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ ( การเงิน พัสดุ โยธา ธุรการ ), ระบบ One stop service ด้าน การเงินและบัญชี - ปรับโครงสร้างงานพัสดุและโยธา โดยแบ่ง ออก ๓ งาน คือ ๑. งานชื้อจ้าง ๒. งานบริหาร สัญญา ๓. งานควบคุม ตรวจสอบ และการ จำหน่าย สิ่งที่จะพัฒนางาน ปี งบ ๒๕๕๙

6 ปรับระบบและพัฒนาการบริหารงานภายใน กลุ่มงาน - งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน โดยการปรับคำสั่งคกก. ควบคุมภายในฯ, นำ ข้อทักท้วงเข้าสู่ขบวนการแก้ไขปัญหา - สร้างระบบควบคุมกำกับติดตามผล มาตรการประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น - พัฒนาระบบรับ - ส่งหนังสือทาง อิเล็กทรอนิกส์ของสสจ./ หน่วยงานในสังกัด - ประชุมหลักการประชาสัมพันธ์ / สร้าง เครือข่ายด้านข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอย่างตรงประเด็น และทั่วถึง สิ่งที่จะพัฒนางาน ปี งบ ๒๕๕๙

7 แผนพัฒนางาน ปีงบ ๒๕๕๙ กิจกรรมวัตถุประสงค์ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการปิดบัญชีและ ตรวจสอบข้อมูลประจำปี เพื่อให้หน่วย บริการจัดทำ บัญชีให้ถูกต้อง ปัจจุบัน เพื่อนำ ผลมาวิเคราะห์ สถานการณ์ทาง การเงินได้อย่าง ถูกต้อง เที่ยงตรง ๒. ประชุมตรวจสอบรายการบัญชี ระหว่างกันและตรวจสอบงบการเงิน ๓. ประชุมทบทวนบันทึกบัญชี / วิเคราะห์ งบการเงิน

8 แผนพัฒนางาน ปีงบ ๒๕๕๙ ( ต่อ ) กิจกรรมวัตถุประสงค์ ๔. อบรมความรู้ระเบียบข้อบังคับทางการเงินและพัสดุเพื่อลดเวลา ลดทรัพยากร ทางการเงินและพัสดุ ๕. หน่วยงานย่อยจัดทำเอกสารเบิกเงินเกี่ยวกับงานพัสดุ ณ สสจ. ตราด เพื่อจัดทำเอกสารให้ ทันเวลาที่กำหนด ๖. ประชุมสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ๒๕๕๙ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ๒๕๖๐ เพื่อประสิทธิภาพงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ๗. อบรมการใช้งานสารบัญ ทางอิเล็คทรอนิคเพื่อประสิทธิภาพงาน ธุรการ

9 แผนพัฒนางาน ปีงบ ๒๕๕๙ กิจกรรมวัตถุประสงค์ ๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและ ตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าใจหลักการ ลดความเสี่ยงการ ปฏิบัติ งานเพื่อ ความสุขในการ ปฏิบัติงาน ๙. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน / งานบัญชี และแนวทางแก้ไข ๑๐. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มงานบริหาร ( กฎหมาย / โยธา / พัสดุ / การเงิน / ธุรการ ) ๑๑. ประชุมหลักประชาสัมพันธ์ / สร้างเครือข่าย ด้านข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ตรงประเด็น ทั่วถึง

10


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ปีงบ ๒๕๕๘ ( ร่าง ) แผนปฏิบัติการฯ ปี งบ ๒๕๕๙ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google