งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลโครงการ คปสอ.คลองใหญ่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลโครงการ คปสอ.คลองใหญ่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลโครงการ คปสอ.คลองใหญ่

2 ขั้นเตรียมการประเมินผล
แต่งตั้งคณะกรรมการคปสอ. และ คณะกรรมการบริหารคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นคณะกรรมการประเมินผล ( แยกรายโครงการ 7 โครงการ/ 7 คณะฯ ) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินผล โดยทีมผู้เข้าร่วมประชุม IRBM ประชุมคณะกรรมการประเมินผล เพื่อกำหนดโครงร่างการประเมินผล วางแผนการดำเนินการประเมินผล ( ขั้นเตรียมการ - ปฏิบัติการ - รายงานและนำเสนอผลงาน )

3 โครงร่างการประเมินผล
หลักการและเหตุผล การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายสู่องค์กร ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยวางแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีผลงานบรรลุตัวชี้วัดท้าทาย ที่กำหนด ระบบคุณภาพบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายคปสอ.คลองใหญ่ ประกอบด้วย 10 Roadmap จากการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงานสามารถจัดระบบบริหารจัดการได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการดังกล่าวข้างต้น จะทำให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน ทั้งการพัฒนาต่อยอด และล้มเลิกโครงการ รวมทั้ง เสนอทางเลือกในการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินดังกล่าวในโอกาสต่อไป

4 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อประเมินผลคุณภาพบริการ ในด้านมาตรฐานการบริหารโครงการความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และการบรรลุตัวชี้วัด ท้าทายของโครงการ ๒. เพื่อประเมินศักยภาพระบบสนับสนุนในการบริหารโครงการ ๓. เพื่อประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนของการบริหารโครงการ ๔. เพื่อประเมินผลความยั่งยืนของโครงการ

5 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
ระบบสนับสนุน 8 ด้าน ประเด็น ผลการประเมิน การวางแผน บริบทของพื้นที่ สภาพปัญหาของพื้นที่ การบริหารงานบุคคล อัตรากำลัง ภาระงาน การฝึกอบรม ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาเหมาะสม การนิเทศงาน นิเทศภายในหน่วยงาน /หน่วยงานนอก การบริหารการเงิน รายงานค่าใช้จ่ายของโครงการ

6 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
ระบบสนับสนุน 8 ด้าน ประเด็น ผลการประเมิน การบริหารวัสดุครุภัณฑ์ ความเพียงพอ/เหมาะสมในการดำเนินงาน การบริหารระบบสารสนเทศ นำข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนในพื้นที่ การเตรียมชุมชน การให้ข้อมูลกลับลงสู่ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย

7 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
ประเด็น ผลการประเมิน ต้นทุนทางตรง ค่าใช้จ่ายของโครงการ/การขอสนับสนุนงบระหว่างปี ต้นทุนทางอ้อม ค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากกองทุนตำบล

8 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
ความยั่งยืน ประเด็น ผลการประเมิน ขนาดของประชากร กลุ่มเป้าหมาย ประชากรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ใช้แบบประเมินวัดความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติงานโดยนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ระบบการสนับสนุนการให้บริการ ข้อ2(ตาม 8 องค์ประกอบ) ความสาสมารถขององค์การ โครงสร้างการบริหารเครือข่ายของคปสอ.เอื้อต่อการดำเนินงานตามโครงการหรือไม่

9 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
ความยั่งยืน ประเด็น ผลการประเมิน ระบบสนับสนุนทางการเมือง ความร่วมมือของอปท/NGO ในพื้นที่ อปท.เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรบุคคล บุคากรที่มีความเชี่ยวชาญได้มีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่มีจะมารับผิดชอบงานต่อไป งบประมาณ มีการบูรณาการงบประมาณ/มีงบไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน ปัจจัยแวดล้อม ประเมินผลจากโครงการที่ควบคุมไม่ได้ เศรษฐกิจ/การเมือง/ภูมิอากาศ/ชายแดน

10 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คปสอ.คลองใหญ่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการบูรณาการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลและเครือข่ายสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้มี มาตรฐาน

11 โครงร่างการประเมินผล(ต่อ)
ระเบียบวิธีการประเมินผล ประชากร คือ ประชากรในอำเภอคลองใหญ่ 22,721 คน กลุ่มเป้าหมาย ใช้การสุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายใน 10 Roadmap เครื่องมือที่ใช้ คือ ข้อมูล HosXp , 43 แฟ้ม , แบบสอบถามความพึงพอใจ , รายงานความเสี่ยง และข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป คำนวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปการประเมิน โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาอภิปรายเทียบกับวัตถุประสงค์

12 แผนการดำเนินการประเมินผล
ระยะเวลาการดำเนินการ กรกฎาคม สิงหาคม เตรียมการ -แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ประชุมคณะกรรมการทั้ง 7 คณะ ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบโครงการ 2 ก.ค. 58 7 ก.ค. 58 10 ก.ค. 58 ปฏิบัติการ -เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล -สรุปผลโครงการ 15-31 ก.ค. 58 4 ส.ค. 58 รายงานและนำเสนอผลงาน 31 ส.ค.–1 ก.ย. 58


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลโครงการ คปสอ.คลองใหญ่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google