งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมแนวทางการพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2556 วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมแนวทางการพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2556 วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมแนวทางการพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2556 วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม ทราบ

3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนากลไกและศักยภาพ กองทุนฯท้องถิ่น ปี 2556 จังหวัดจำนวน กองทุน รวมงบประมาณสนับสนุน (บาท) สงขลา140700,000 สตูล41205,000 พัทลุง73365,000 ตรัง99495,000 ปัตตานี113565,000 ยะลา63315,000 นราธิวาส88440,000 รวม6173,085,000 - จัดทำโครงการเสนอ สปสช.เขตเพื่ออนุมัติ / วางเบิก / โอน - มีบางกิจกรรมที่ถูกกำหนดจากเขต

4 ในภาพรวมของการพัฒนาในปี 2555 การสร้างทีมวิทยากรระดับจังหวัด การสร้างทีมวิทยากรระดับอำเภอ การสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนในระดับอำเภอ การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยทีมวิทยากระดับ อำเภอ การติดตาม นิเทศกองทุนโดยทีมวิทยากระดับอำเภอและทีมจังหวัด การอบรมการใช้โปรแกรมและการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม ออนไลน์ การพัฒนากระบวนการจัดการของกองทุนโดยการประเมินตนเอง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด อื่นๆ (รูปแบบเฉพาะของแต่ละจังหวัด) ผลการดำเนินงานระดับกองทุน (word)

5 ระเบียบวาระที่ 2 กระบวนการของแต่ละจังหวัดใน ปี 2555 เพื่อการแลกเปลี่ยน

6 ระเบียบวาระที่ 3 วางแผน / รูปแบบการ ดำเนินงาน การพัฒนา กองทุน ระดับจังหวัด

7 ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ของการพัฒนากองทุนฯ ปี 55 ยังไม่มีการใช้โปรแกรมเป็นเครื่องมือเท่าที่ควร (ทั้งระดับจังหวัด/อำเภอ) ทีมอำเภอยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควร การจัดสรรงบประมาณให้ทีมอำเภอล่าช้า /ไม่จัดสรร การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนยังไม่เข้มข้น กองทุนขาดการติดตามจากผู้เกี่ยวข้อง อื่น ๆ

8 เป้าหมาย ของการพัฒนากองทุนฯ ปี 56 ทุกกองทุนมีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน บันทึกข้อมูลผ่าน tobt ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทุกกองทุน (รวมทั้งการบันทึกข้อมูลประเมินตนเองปีละ 2 ครั้ง) ผู้รับผิดชอบและเลขาฯเข้าใจกระบวนการทางธุรการของกองทุน บรรลุตัวชี้วัดเชิงผลงานปี 2556 ( 2 ตัว) ครบทุกกองทุน มีการสมทบเงินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขครบทุกกองทุน ประเมินตนเองอยู่ในระดับ A+ หรือ A ได้ร้อยละ 80 ไม่มีระดับ C ปีละ 2 ครั้ง (มีนาคม / สิงหาคม) ได้รับการประเมินจากทีมอำเภอครบทุกกองทุน ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน / สิงหาคม)

9 กลไกสำคัญ กลไกระดับจังหวัด / อำเภอ / ศูนย์เรียนรู้ ทีมอำเภอ อบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนภายในอำเภอ นิเทศติดตาม ให้คำปรึกษาทุกกองทุนในระดับอำเภอ ประเมินเพื่อการพัฒนากองทุนทุกกองทุน (บันทึกผลการประเมิน) บูรณาการตัวชี้วัดกระทรวงกับภารกิจของกองทุนฯ ผ่าน รพ.สต. ทีมจังหวัด : review ใหม่, จำนวนไม่มากนัก, จัดทีม ควบคุมกำกับ ติดตามความก้าวหน้าระดับอำเภอ ศูนย์เรียนรู้ ร่วมกับทีมอำเภอในการติดตามกองทุนภายในอำเภอ เป็นแหล่งศึกษาของกองทุนอื่นๆในอำเภอ

10 งบพัฒนากองทุนตำบล ปี 2556 (6,000 บาท / กองทุน) งบกองทุน 5,000/กองทุน 3,085,000.- งบบริหาร(ส.ภาคีฯ) 1,000/กองทุน 617,000.- จัดสรรผ่านจังหวัดบริหารจัดการโดยเขต ค่าใช้จ่ายของทีมจังหวัด สนับสนุนทีมระดับอำเภอในการอบรม คณะกรรมการกองทุนฯทุกคน สนับสนุนทีมระดับอำเภอในการติดตาม นิเทศกองทุนในพื้นที่ อบรมฟื้นฟูโปรแกรม tobt.nhso.go.th เวทีประกวดนวัตกรรมกองทุนระดับจังหวัด พัฒนาทีมจังหวัด พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกอำเภอ ประชุม / ติดตามความก้าวหน้า / ประกวดกองทุนระดับเขต พัฒนาศักยภาพทีมอำเภอ

11 การจัดสรรงบฯที่ได้รับของจังหวัด ขอให้มีกิจกรรมดังนี้ 1.พัฒนาศักยภาพทีมอำเภอในการนิเทศติดตามกองทุน 2.การประชุมวางแผนการติดตามให้ระดับอำเภอ (แจ้งเขตด้วย) 3.การจัดสรรงบประมาณให้กับทีมอำเภอเพื่อการติดตาม นิเทศกองทุนทุกกองทุนภายในอำเภอที่เป็นรูปธรรม

12 ผังระยะเวลาการดำเนินงาน กิจกรรม ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.คส.ค.กย. จัดทำโครงการเสนอเขต พัฒนาศักยภาพทีมอำเภอ (จ.) จัดประชุมทีมอำเภอ (จ.)วางแผนการ นิเทศติดตาม จัดสรรงบประมาณให้กับทีมอำเภอ (จ.) ทีมอำเภอออกติดตามนิเทศ 2 ครั้ง/ปี พัฒนาทีมจังหวัด (เขต) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ (เขต) ถอดบทเรียนระดับเขต(เขต) กิจกรรมอื่นๆ (พัฒนาศักยภาพกองทุน /tobt / นวัตกรรมระดับจังหวัด ส่งโครงการตามฟอร์ม 8 กุมภาพันธ์ 56

13 ตัวชี้วัดกองทุน ปี 56 ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชน ในระดับ Verbal Screening ร้อยละ 85 ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพใน กลุ่มผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน ร้อยละ 85 ที่มาของข้อมูลเพื่อการประเมิน : tobt.nhso.go.th

14 ระเบียบวาระที่ 4 อื่น ๆ ประเด็นหารือ : - การโอนเงินให้ทีมอำเภอ โอนอย่างไร - เอกสารที่แจก ( ควรทำ - ไม่ ควรทำ ) - การรายงานผลการ ดำเนินงาน - รายชื่อแกนนำของแต่ละ อำเภอ - การรับเงินกองทุนของ รพ. สต. - อื่น ๆ

15


ดาวน์โหลด ppt การประชุมแนวทางการพัฒนา กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2556 วันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google