งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ปัญหา : ด้าน โครงสร้างประชากร ปัจจุบันประเทศไทย : ( ข้อมูล ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ปัญหา : ด้าน โครงสร้างประชากร ปัจจุบันประเทศไทย : ( ข้อมูล ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ปัญหา : ด้าน โครงสร้างประชากร ปัจจุบันประเทศไทย : ( ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558 ) - ประชากร รวม = 65.118 ล้านคน - จำานวนผ้สูงอายุ 60 ปีขึนไป = 10.3492 ล้านคน ( คิดเป็น 15.8931 % ของประชากรรวม - จำนวนผ้สูงอายุ 65 ปีขึนไป = 6.9105 ล้านคน ( คิดเป็น 10.6122 % ของประชากรรวม - ตั้งแต่ต้นปี 2558 (1 มกราคม 2558) มีประชากรที่อายุ ครบ 60 ป จานวน 373,050 คน ทมา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 29 มถนายน 2558 1

3 ป 5 สถานบริการ สุขภาพ ( รพช.) ชุม ชน คลินิก NCD หรือ คลินิกสูงอายุ ชมรม ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง คัดกรองซึมเศร้าและ ดูแลด้านสังคมจิตใจ ศูนย์สุขภาพจิต สนับสนุน รพ. สต. ให้มีการ ศูนย์สุขภาพจิต สนับสนุน รพ. สต. ให้ มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกัน ปัญหา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ( การสร้างสุข 5 มิติ สําหรับ ผู้สูงอายุ ) สถาบัน / รพจ. สนับสนุน รพช. ใหม่การ จัด บริการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต ผู้สูงอายุที่มารับบริการ - คัดกรองซึมเศร้าและดูแลทางสังคม จิตใจ - จัดกิจกรรมสูงเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหา สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ( โปรแกรมสร้างสุข 5 มิติสําหรับ ผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ ) วัยสูงอายุ ประชาชนวัยสูงอายูมีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข - ติดตามเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมหมอ ครอบครัว

4 กรมสุขภาพจิต วัยสูงอายุ เน้น การคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า และพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจ สําหรับผู้สูงอายุใน โรงพยาบาลชุมชน ( คลินิกสูงอายุ / คลินิก NCD) และผู้สูงอายุ ในชุมชน ( ชมรมผู้สูงอายุ / ผู้สูงอายุติด สังคม ติดบ้าน ติดเตียง ) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อเสริมความเข้มแข็งของระบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในการดูแลช่วยเหลือตนเอง และ ผู้อื่นในชุมชน รวมทั้งทําประโยชน์ให้สังคมโดยเชื่อมโยงกับ ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)

5 ส่งเสริมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ติดบ้าน และติดเตียง ให้ได้รับการ คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและดูแล ด้านสังคมจิตใจ และติดตามเยี่ยมบ้าน ร่วมกับทีมหมอครอบครัว สนับสนุนการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่มา รับบริการในคลินิก NCD/ คลินิกสูงอายุในโรงพยาบาล ชุมชน ให้ได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตและ ดูแลด้านสังคมจิตใจ รวมทั้งมีระบบการส่งต่อเพื่อดูแล อย่างต่อเนื่อง

6 SETTING สถานบริการสุขภาพ ( คลินิก NCD หรือคลินิกสูงอายุ ใน รพช.) จากการสำรวจอัตราการใช้บริการที่ OPD ของผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคเรื้อรังพบว่า ผู้สูงอายุจะมาใช้บริการที่ OPD โดยเฉลี่ย 4.4 ครั้ง / คน / ปี ( นพ. สัมฤทธิ์ ศรธำรงสวัสดิ์,2556) จึงควรจัด ให้มีบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา สุขภาพจิต ผู้สูงอายุที่มารับบริการ มีการคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q ในการ ดำเนินงานคลินิกสูงอายุ / คลินิก NCD มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ( โปรแกรม สร้าง สุข 5 มิติสำหรับผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ )

7 สื่อในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ

8 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q แบบประเมินโรคซึมเศร้า 9Q

9

10 รพ. จิตเวชเน้น - มีแผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตผุ้ สูงอายุ ที่คลินิกผู้สูงอายุ / คลินิก NCD - มีระบบขั้นตอน / ผังการไหลในการ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ที่คลินิก ผู้สูงอายุ / คลินิก NCD

11 ผังการไหลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจิต ผู้สูงอายุ

12 ผลการดำเนินงานบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและ ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุคลินิก NCD หรือ คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชื่อรพช. การคัดกรองด้วย 2Q หรือแบบ ประเมินซึมเศร้าอื่นๆ การช่วยเหลือ จน. ผู้ที่ได้รับ การคัดกรอง จน. ผู้มีผล + VE จน. ที่ส่งต่อไป คลินิก สุขภาพจิต หรือ Psychosocial clinic จน. ผู้ที่ ให้ สุขภาพ จิตศึกษา จน. ผู้ที่ ส่งไปทีม หมอ ครอบครัว เพื่อติดตาม เยี่ยมบ้าน กำแ พงเ พชร บึง สามัคคี

13 13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แผนงานยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ปัญหา : ด้าน โครงสร้างประชากร ปัจจุบันประเทศไทย : ( ข้อมูล ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google