งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป
การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย/ ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคลผู้ปฏิบัติในปีงบประมาณ2554 เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 100 1.สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 36 แห่ง 2.กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 22 แห่ง 3.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน 65 แห่ง 4.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมกับสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร 35,764 ราย 5.พื้นที่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (กสน.3) แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 1,300 ไร่ 6.พื้นที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (กสน.5) แล้วเสร็จเมื่อเทียบกับแผน 3,500 ไร่ 7.สมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการผลิตไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเอง 90 คน 8.นิคมสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการในพื้นที่จริงบรรลุเป้าหมาย 1 แห่ง 9.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการสหกรณ์ ร้อยละ 100 10.จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 17 แห่ง 11.สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) อย่างน้อย 1 หมวด 1 สหกรณ์ 12.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 แห่ง 13.ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน 1 แห่ง 14.สหกรณ์ที่ร่วมโครงการมีการดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม (ตามเกณฑ์การประเมิน) 1 สหกรณ์ 15.เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 310 ราย 16.สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2551 ได้รับการช่วยเหลือด้านหนี้สินครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อเทียบกับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2551 ทั้งหมด ร้อยละ 95 17.กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ 80 18.ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มและสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อนละ ร้อยละของกลุ่มอาชีพพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ ร้อยละ ร้อยละของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาเครือข่ายการผลิต การตลาด ร้อยละ ร้อยละของกลุ่มอาชีพต่อยอดมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 50 23.บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายในปี 2554 ได้รับการพัฒนา 1 แห่ง 24.ยอดจำหน่ายของสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในปี 2553 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในปี 2553 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 25.สถาบันเกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจากสมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 15 26.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 12 แห่ง 27.ศูนย์จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 1 แห่ง 28.ร้อยละสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความพึงพอใจในปัจจัยการผลิต ร้อยละ 80 29.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 2 แห่ง 30.อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 31.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับการปลูกฝังสร้างวินัยการเงินและการออม 130 ราย 32.สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ 61 แห่ง 33.ร้อยละของจำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับพัฒนามีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 52 34.สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง 35.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 520 ราย 36.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุน ร้อยละ 100 ฝ่ายบริหารทั่วไป ผลผลิตที่ 1: สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม กลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลผลิตที่ 2: เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ผลผลิตที่ 3: สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี แผนการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google