งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบ โครงงานคอมพิวเตอร์       หมายถึง โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ โดยนักเรียนจะต้องวางแผนการดำเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

2 โครงงานคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 5 ประเภท
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 3. โครงงานจำลองทฤษฏี 4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน 5. โครงงานพัฒนาเกม

3 โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อ เพื่อการศึกษา สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ หรือให้ความรู้ต่างๆ

4 ตัวอย่าง โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
1. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย 2. สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 3. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ 5. 76 จังหวัดของไทย 6. คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด 7.. ยาไทยและยาจีน 8. สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก

5 โครงงานพัฒนาเครื่องมือ
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์

6 ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ
- ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป

7 ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ
- ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน Office – WordGraph

8 ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ
- ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ

9 ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเครื่องมือ
1. โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย 2. โปรแกรมอ่านอักษรไทย 3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ 4. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล 5. โปรแกรมบีบอัดข้อมูล 6. โปรแกรมการออกแบบผังงาน 7. พอร์ตแบบขนานของไทย 8. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10 โครงงานจำลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองการทดลองของสาขา ต่างๆเป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้ง

11 ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี
- ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว

12 ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี
- ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี เช่น โปแกรมการทดลองผสมสารเคมี

13 ตัวอย่างโครงงานจำลองทฤษฎี
1. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์ 2. การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์ 3. การทำนายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา 4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 5. ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน 6. ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล 8. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องต้น 9. โปรแกรมจำลองการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

14 โครงงานประยุกต์ใช้งาน
- เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อ ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน -โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ -โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ

15 ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน
- ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่นซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งภายใน

16 ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน
- ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการผสมสี เช่น Image RGB

17 ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน
- ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการระบุคนร้าย

18 ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน
1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน 2. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล 3. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต 4. ระบบแนะนำเส้นทางเดินรถประจำทาง 5. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสำหรับคนตาบอดบนรถประจำทาง 6. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ 7. โฮมเพจส่วนบุคคล 8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

19 โครงงานพัฒนาเกม -เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน - เกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกความคิดอย่างมีหลักการ - มีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรก

20 ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเกม
เกมหมากรุก

21 ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเกม
- ตัวอย่าง เช่น เกมทายคำศัพท์

22 ตัวอย่างโครงงานพัฒนาเกม
- ตัวอย่าง เช่น เกมการคำนวณเลข

23


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google