งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสรุปหลักสูตรการอบรมการผลิต รายการเด็ก TV4Kids.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสรุปหลักสูตรการอบรมการผลิต รายการเด็ก TV4Kids."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสรุปหลักสูตรการอบรมการผลิต รายการเด็ก TV4Kids

2 ( ก ) ชุดความรู้หลัก ๔ เรื่อง ( ๑ ) ชุดความรู้ ด้านเด็ก ( ๒ ) กระบวนการ ทำงานกับเด็ก ( ๓ ) เทคนิค การผลิต ( น่าติดตาม เข้าใจง่าย สร้างสรรค์ ) ( ๔ ) การประเมิน รายการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน เป็นทีม ทักษะการต่อเติม เพิ่มแต่ง ทักษะการ แก้ไขปัญหา ทักษะการ ทำงานเป็นทีม ทักษะการค้น ข้อมูล ( ข ) ทักษะ พื้นฐาน ๖ ทักษะ ( ค ) แรง บันดาลใจ ทักษะการ สังเกต

3 ขั้นตอนการคิดและทรายการ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบคาแร็คเตอร์ การออกแบบคาแร็คเตอร์ การวางเค้าโครงเรื่อง การวางเค้าโครงเรื่อง การออกแบบเทคนิคในการนำเสนอ การออกแบบเทคนิคในการนำเสนอ การประกอบเนื้อเรื่อง ภาพ ภาษา เทคนิค ในการนำเสนอ การประกอบเนื้อเรื่อง ภาพ ภาษา เทคนิค ในการนำเสนอ

4 การแปรรูป เป็น กิจกรรม

5 ชุดความรู้ที่ ๑ ชุดความรู้ด้านเด็ก กิจกรรมที่ ๑ การคิดถึงวัยเยาว์ของตนเองผ่าน Life Line ▫ แบ่งกลุ่มเพื่อเล่าประสบการณ์ความทรงจำในวัยเด็ก ตาม ช่วงวัย คนละ ๑ เรื่อง ▫ จดบันทึก กิจกรรมที่ ๒ เติมชุดความรู้ด้วยกูรู ▫ สังเคราะห์กลุ่มความรู้ด้านเด็ก ใน ๕ กลุ่ม พัฒนาการ จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา ▫ เติมข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ เรื่องที่เด็กควรรู้ กิจกรรมที่ ๓ ค้นหา ความต้องการและการสร้างความ แข็งแกร่งของเด็ก ▫ ความสามารถของเด็ก ▫ ความเก่งของเด็ก เป้าหมาย : เพื่อเรียนรู้วิธีคิด ของเด็ก

6 ชุดความรู้ที่ ๒ การเตรียมการ ทำงานกับเด็ก กิจกรรมที่ ๑ เล่าประสบการณ์การทำงานการทำงานกับ เด็ก ▫ การตั้งกติกา ▫ การสร้างความคุ้นเคยกับเด็ก ▫ การสังเกตพฤติกรรมและความพร้อม กิจกรรมที่ ๒ แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนและออกแบบเชิง ประสบการณ์ เป้าหมาย : เพื่อเตรียมความ พร้อมในการทำงานกับเด็ก

7 ชุดความรู้ที่ ๓ ชุดความรู้ด้านการ ผลิต กิจกรรมที่ ๑ บอกเล่าเพื่อเสริมสร้างเทคนิคเบื้องต้น ▫ เทคนิคการสร้างการเชื่อมโยง ชวนสร้างจินตนาการแบบ เชื่อมโยงเพื่อทำให้เห็นแนวทางของคำตอบได้หลายๆทาง ผ่านสามส่วนผสานกัน ระหว่าง ภาษา เนื้อเรื่อง ภาพ ▫ เทคนิคการสร้างความน่าติดตาม  การเปิดเผยคำตอบทีละนิด  เทคนิคการสร้างคำถามเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และ จุดเชื่อม ระหว่างหน้าจอกับในจอ เช่น การใช้คำคล้องจอง  เทคนิคการใช้สัญลักษณ์ของสีในการสร้างการจดจำ กิจกรรมที่ ๒ การสร้างเทคนิคการสื่อสารอย่างง่าย ▫ แบ่งกลุ่มเล่นเกมทายคำให้ง่ายที่สุด ▫ แบ่งกลุ่มเล่นเกมใบ้คำและทายคำ เป้าหมาย : เพื่อทำให้รายการเด็กสนุก น่า ติดตาม ง่าย ความคิดสร้างสรรค์

8 ชุดความรู้ที่ ๓ ชุดความรู้ด้านการ ผลิต กิจกรรมที่ ๓ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่าง นอกกรอบ เป้าหมาย : เพื่อทำให้รายการเด็กสนุก น่า ติดตาม ง่าย ความคิดสร้างสรรค์

9 ชุดความรู้ที่ ๔ เทคนิคการประเมิน รายการ กิจกรรมที่ ๑ แนะนำแนวคิดในการประเมิน ▫ ประเมินเชิงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบโจทย์ว่า เนื้อหาตรง กับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ? ▫ ประเมินเชิงคุณภาพกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงและ ความตื่นตัว เพื่อตอบโจทย์ว่า เนื้อหารายการสร้างความรู้ การเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด  รู้ เข้าใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง ▫ ประเมินเชิงเทคนิคในการนำเสนอ สื่อสารเพื่อตอบโจทย์ ว่า รายการน่าสนใจและสร้างความท้าทายเพียงใด  น่าติดตาม น่าสนใจ ความคิดสร้างสรรค์  ชอบดูหรือไม่ โดนหรือไม่ ติดตามหรือไม่  ต่รงกับเจตนาของผู้ผลิต กิจกรรมที่ ๒ ออกแบบประเมิน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ ทดลองประเมิน เป้าหมาย : เพื่อพัฒนาคุณภาพของ รายการโทรทัศน์

10 เสริมสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมที่ ๑ สื่อเล็กๆสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ▫ ชมตัวอย่างสื่อ หนังสั้น รายการโทรทัศน์ กับการสร้าง แรงบันดาลใจ ▫ ชวนวิเคราะห์หนังกับการการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ ๒ สื่อเล็กๆกับการกระโดดเคลื่อนไหว ทำ ตาม ▫ ชมตัวอย่างสื่อกับการสร้างแรงจูงใจในการทำตาม ▫ ชวนวิเคราะห์สื่อกับการเปลี่ยนแปลง เป้าหมาย : เพื่อสร้างแรงบันดาล ใจในการผลิตสื่อเพื่อเด็ก


ดาวน์โหลด ppt ข้อสรุปหลักสูตรการอบรมการผลิต รายการเด็ก TV4Kids.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google