งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 2119 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้าง 77 รวม 3230 อัตราว่างข้าราชการ 2 ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ ข้าราชการ 2 คน ( นางอุทิศา กมโล, นายสหรัตน์ เหราบัตย์ จาก สวผ.) ถูกยืมตัวพนักงานราชการ 1 คน ( น. ส. สุริยา อุบล ช่วยที่ สบม.) ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 21 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้าง 11 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ ข้าราชการ 56 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 44 ผอ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (1/1) ฝ่ายระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ข้าราชการ 23 พนักงานราชการ -- ลูกจ้าง 11 ฝ่ายวิชาการและ ปฏิบัติการ ข้าราชการ 66 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง -- ฝ่ายระบบเครือข่ายและจัดการ ฐานข้อมูล ข้าราชการ 54 พนักงาน ราชการ 21 ลูกจ้าง 11

3 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8,34657212411,833 2,515 3,1844,0084,5245,3275,9806,8557,6038,436 8461,6572,3573,1583,7234,3724,9225,5096,3327,119 1.1 งานสารบรรณ 8,0018121,5801,8333,0043,5364,1544,6765,2386,0336,793 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 3,9094007642,3571,4361,7082,0142,2762,6103,1013,485 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1,0231032042,237392457535600657733827 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1,0231032041,109392457535600657733827 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 1,023103204282392457535600657733827 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ---------- (6) ร่างหนังสือ ( เรื่อง ) 1,023103204282392457535600657733827 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ---------- 1.2 การเงิน & บัญชี 25118457189107124138149165180 (1) ทำสัญญายืมเงิน / ส่งคืน ( เรื่อง ) -111111111 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ( ครั้ง ) 203143658728699109116128139 (3) รายงาน Online ( ครั้ง ) 48481216202428323640 1.3 พัสดุ 184163249158094108122134146 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 247910 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 18414284256708498112124136 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) ---------- (4).......----------

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผลผลิตผังเมืองที่จัดทำ / วางและจัดทำผังเมือง 2.1 จัดหาและพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานระบบ สารสนเทศเพื่อพัฒนาข้อมูล 4,400 รายการ 3687161,0791,4761,8342,2162,5462,9133,2823,6594,0314,400 4078251,1751,6992,1592,6335,0385,3855,764 1) ให้บริหารโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 2,064 รายการ 1753555347048721,0511,2051,3751,5461,7231,8962,064 2314196058209871,1881,3621,5331,712 2) พัฒนาระบบข้อมูล 2,336 รายการ 1933615457729621,1651,3411,5381,7361,9362,1352,336 1764065708791,1721,4453,6763,8524,052 2.2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการวางและจัดทำผังเมือง 1) จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KVA 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6 ข.7 2) จัดหาโปรแกรมระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6 ข.7 3) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 รายการ 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6ข.6 ข.7

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 ผลผลิตงานด้านช่างที่ให้บริการ 3.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อการบริการด้านช่าง 1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6ข.6 ข.7 2) จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและ พัฒนาปรับปรุงระบบการเรียนการสอน (LMS) และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning SCORM Version 1.2 Courseware) 1 สัญญา ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6 ข.7 4 โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการผังเมือง / พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริการทางอินเทอร์เน็ต 1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6 ข.7 5 ผลผลิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง 5.1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1) จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1 สัญญาข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4ข.4 ข.5ข.5 ข.6ข.6 ข.7 4.2 สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล และข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินท้ายกฎกระทรวงผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต 1 สัญญา ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข.6 ข.7 ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5ข.5 ข.6 ข.7 หมายเหตุ ข้อ 4.2 กันเงินเหลื่อมปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3 งวด ( ก. ค., ส. ค. และ พ. ย.)

6 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 41,902,400 0.02%0.47%1.40%2.64%1.87%6.59%1.55%0.91%5.58%72.24%5.19%1.55% 1.1 งบดำเนินงาน 6,498,1000.10%3.10%12.10%29.10%38.10%53.10%63.10%69.00%79.00%84.00%90.00%100.00% 1.05%5.78%14.18%27.90%36.38%46.98%57.57%63.16%68.17%78.41% 1.2 งบลงทุน 29,944,300 100.00% ---------16.78% 1.3 งบรายจ่ายอื่น 5,460,000----3.66%36.41%--67.33%-100.00% --------3.58%34.91%


ดาวน์โหลด ppt นางเอื้อมพร วงศ์ สวัสดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google